Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 4de kapitel

Mordokais og Jødernes sorg.

1 Da Mordokai fik alt dette at vide, som var skeet, sønderrev han sine klæder, iførte sig Sæk og Aske, gik midt ind i Staden og raabte høit og bitterlig;

2 og han kom foran Kongens Port; thi Ingen kunde gaae ind ad Kongens Port i Sørgedragt.

3 I hvert Landskab, paa hvert Sted, hvor Kongens Ord og Lov naaede hen, var der stor Sorg blandt Jøderne med Faste, Graad og Veeklage, og mange laae i Sæk og Aske.

4 Da kom Esters Piger og hendes Hofmænd og meldte hende det, og Dronningen blev meget forfærdet, og hun sendte Klæder, for at Mordokai kunde tage dem paa og lægge sin Sørgedragt, men han modtog dem ikke.

5 Saa kaldte Ester paa Hathak, en af Kongens Hofmænd, som opvartede hende, og hun gav ham Befaling til Mordokai, for at faae at vide hvad det var og hvorfor det skete.

6 Hathak gik da ud til Mordokai paa den aabne Plads i Staden, som var foran Kongens Port,

7 og Mordokai fortalte ham alt hvad der var mødt ham, og om den Sum Penge Haman havde talt om, han vilde indbetale i Kongens Skatkammer, for at maatte ombringe Jøderne;

8 han gav ham ogsaa en Udskrift af den Lov, som var given i Susan, om at ødelægge dem, for at han kunde vise Ester den og fortælle hende derom, og byde hende at gaae til Kongen, bede ham om Naade og søge hos ham for hendes Folk.

9 Hathak kom da og fortalte Ester Mordokais Ord.

10 Men Ester sagde til Hathak og gav; ham Befaling at sige til Mordokai:

11 Alle Kongens Tjenere og Folket i Kongens Landskaber veed, at hver Mand eller Kvinde, som gaaer til Kongen ind i den inderste Forgaard, og han ikke er kaldet, over ham er der den Lov, at han skal miste sit Liv, uden saa er, at Kongen rækker Guld-Spiret mod ham, at han maa leve; men jeg har ikke været kaldt til Kongen nu i 30 Dage.

12 Man meldte Mordokai Esters Ord,

13 men Mordokai bød dem at svare Ester: tænk ikke hos dig selv, at du vil redde dit Liv i Kongens Huus fremfor alle Jøderne;

14 thi dersom du tier kvær paa denne Tid, da vil der komme Hjælp og Redning for Jøderne fra et andet Sted, men du og din Faders Huus skal gaae til Grunde! Hvem kan vide det, om du for denne Tids Skyld er kommen paa Thronen?

15 Da bød Ester at svare Mordokai:

16 gaae! saml alle Jøderne, som findes i Susan, og faster for min Skyld, I maae ikke spise og ikke drikke i tre Dage, hverken Nat eller Dag, og ogsaa jeg vil faste saaledes med mine Piger, og saaledes vil jeg gaae ind til Kongen mod Loven; omkommer jeg da, saa maa jeg omkomme.

17 Men Mordokai gik bort og gjorde Alt hvad Ester havde befalet ham.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10