Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 6te kapitel

Mordokai ophøies.

1 Samme Nat veeg Søvnen fra Kongen, og han bød, at man skulde bringe Krønike-Bogen og den blev læst for Kongen.

2 Der fandtes skrevet om, hvorledes Mordokai havde angivet Kongens to Hofmænd Bigtana og Theres, der vogtede Døren, som havde søgt at lægge Haand paa Kong Ahasveros.

3 Da sagde Kongen: hvad Ære og Herlighed er der viist Mordokai for dette? Kongens Tjenere, som havde Opvartning hos ham, svarede: man har ikke gjort Noget for ham.

4 Kongen sagde: hvem er i Forgaarden? og Haman var just kommen ind i den yderste Forgaard ved Kongens Huus, for at tale til Kongen om at hænge Mordokai i den Galge, han havde beredt til ham:

5 Kongens Tjenere sagde da til ham, see, Haman staaer i Forgaarden, og Kongen befalede, at han skulde komme ind,

6 og Kongen sagde til ham: hvad skal man gjøre for den Mand, som Kongen har Lyst til at ære? og Haman sagde hos sig selv: hvem skulde Kongen vel have Lyst til at gjøre Ære ad andre end mig;

7 og Haman sagde til Kongen: den Mand, som Kongen har Lyst til at ære,

8 ham skal man bringe kongelige Klæder, som Kongen selv gaaer med, og en Hest, som Kongen selv rider paa, og man skal sætte en kongelig Krone paa hans Hoved;

9 man skal give Klædningen og Hesten til en af Kongens fornemste Fyrster, man skal iføre den Mand dem, som Kongen har Lyst til at ære, man skal lade ham ride paa Hesten til Stadens Torv, og man skal raabe foran ham: saaledes skal man gjøre ved den Mand, som Kongen har Lyst til at ære.

1O Da sagde Kongen til Haman: skynd dig og tag Klædningen og Hesten, ligesom du har sagt, og gjør saaledes med Jøden Mordokai, som sidder i Kongens Port, og lad intet mangle af Alt hvad du har sagt.

11 Saa tog Haman Klædningen og Hesten, iførte Mordokai dem og lod ham ride paa Stadens Torv, og han raabte foran ham: saaledes skal man gjøre ved den Mand, som Kongen har Lyst til at ære. -

12 Mordokai kom tilbage til Kongens Port, men Haman skyndte sig hjem, sorgfuld og med tilhyllet Hoved;

13 og han fortalte sin Kone Seres og alle sine Venner alt hvad der var mødt ham, men hans Vise og hans Kone Seres sagde: er Mordokai, for hvem du har begyndt at falde, af Jøde-Slægt, vil du Intet formaae mod ham, men du vil falde ganske for ham.

14 Medens de endnu talede med ham, kom Kongens Hofmænd til, og de skyndte paa at føre Haman til Gildet, som Ester havde beredt.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10