Bibelen

II. De tolv historiske bøger
12. Esters bog

Det 9de kapitel

Jøderne dræbe deres Fjender. Purims-festen.

1 Paa den trettende Dag i den tolvte Maaned, det er Maaneden Adar, da det nærmede sig, at Kongens Ord og Lov skulde fuldbyrdes, paa den samme Dag Jødernes Fjender havde ventet, de skulde overvælde dem, vendte det sig, saa Jøderne selv skulde overvælde deres Fjender.

2 Jøderne samledes i deres Stæder i alle Kong Ahasveros' Lande, for at lægge Haand paa dem, som søgte deres Ulykke, og Ingen stod sig for dem, fordi Frygt for dem var falden paa alle Folkene;

3 og alle Fyrster i Landskaberne, og Statholderne, Landshøvdingerne og Kongens Embedsmænd ophøiede Jøderne, fordi Frygt for Mordokai var falden paa dem.

4 Thi Mordokai var en stor Mand i Kongens Gaard, og Rygtet om ham gik igjennem alle Landskaber, thi denne Mand blev altid mægtigere. -

5 Saa slog Jøderne alle deres Fjender med Sværdslag, Mord og Drab, og de handlede mod deres Fjender, som de lystede.

6 I Kongestaden Susan dræbte og omhragte Jøderne 500 Mand;

7 og Parsandatha, Dalphon, Aspasa,

8 Poratha, Aldalia, Aridatha,

9 Parmastha, Arisai, Aridai og Bajesatha,

10 de 10 Sønner af Jødernes Fjende Haman Medathas Søn sloge de ihjel, men de lagde ikke Haand paa deres Gods.

11 Samme Dag kom Tallet paa dem, som vare dræbte i Susan, for Kongen;

12 og Kongen sagde til Dronning Ester: Jøderne har dræbt og ombragt 300 Mand og Hamans 10 Sønner i Kongestaden Susan, hvad har de vel gjort i Kongens øvrige Landskaber? men hvad er din Bøn, og det skal gives dig, og hvad er din Begjering, og det skal skee!

13 Ester sagde: dersom det maatte behage Kongen, lad da ogsaa den Dag i Morgen skjænkes Jøderne i Susan, til at handle efter Loven for i dag, og man hænge Hamans 10 Sønner i Galgen.

14 Kongen bød, at det skulde skee saaledes, Loven blev udgiven i Susan og Hamans 10 Sønner hængte man.

15 Jøderne i Susan samledes ogsaa paa den fjortende Dag i Maaneden Adar, og dræbte 300 Mand i Susan, men paa deres Gods lagde de ikke Haand.

16 De øvrige Jøder i Kongens Lande samlede sig, stode for deres Liv, saa de fik Fred for deres Fjender, og de dræbte 75 Tusinde af deres Fjender, men paa deres Gods lagde de ikke Haands

17 Dette skete den trettende Dag i Maaneden Adar; paa den fjortende Dag hvilede de, og den gjorde de til en Gildes og Glædskabs Dag.

18 Men Jøderne i Susan samledes den trettende og fjortende Dag i denne Maaned, og de hvilede paa den femtende, og den gjorde de til en Gildes og Glædskabs Dag.

19 Derfor gjorde Jøderne, som boede paa Landet i Landstæderne, den fjortende Dag i Maaneden Adar til en Glædes og Gildes Dag og en lystig Dag, og den Ene sendte den Anden Gaver.

20 Mordokai beskrev disse Begivenheder, og sendte Breve til alle Jøder i alle Kong Ahasveros' Lande baade fjern og nær,

21 for at bestemme, at de aarlig skulde holde den fjortende og femtende Dag i Maaneden Adar,

22 efter de Dage, paa hvilke de havde faaet Roe for deres Fjender, og den Maaned, som var bleven vendt for dem fra Bedrøvelse til Glæde og fra Sorg til en lystig Dag, saa de gjorde dem til Gildes og Glædskabs Dage, hvorpaa den Ene sendte den Anden Foræringer og Gaver til de Fattige;

23 og Jøderne vedtog at gjøre som de havde begyndt og som Mordokai havde skrevet til dem.

24 Thi Agagiten Haman Medathas Søn, alle Jøders Fjende, havde tænkt at ville ombringe Jøderne, og han havde kastet Pur, det er Lod, for at forstyrre og ombringe dem;

25 men da Ester var gaaet ind til Kongen, havde han givet den skriftlige Befaling, at hans onde Anslag, som han havde udtænkt mod Jøderne, skulde komme over hans eget Hoved, og man havde hængt ham og hans Sønner i Galgen.

26 Derfor kaldte de disse Dage Purim efter Navnet Pur. Efter Indholdet af dette Brev og efter hvad de selv havde seet og hvad der var mødt dem,

27 bestemte Jøderne altsaa og vedtog for sig, deres Efterkommere og Alle, som sluttede sig til dem, at de ikke vilde overtræde at holde disse to Dage aarlig, saaledes som der var skrevet til dem og paa de bestemte Tider;

28 og at de Dage skulde ihukommes og holdes til alle Tider i hver Slægt, Landskab og Stad, og at disse Purims Dage skulde ikke overtrædes blandt Jøderne, og deres Ihukommelse ikke ophøre blandt deres Efterkommere.

29 Dronning Ester, Abichails Datter, og Jøden Mordokai skrev endnu engang med al Kraft, for at stadfæste dette Purims Brev;

30 og han sendte Breve til alle Jøderne i Ahasveros' Riges 127 Landskaber med venlige og sande Ord,

31 for at stadfæste disse Purims Dage paa deres bestemte Tider, saaledes som Jøden Mordokai og Dronning Ester havde bestemt, og som de selv havde bestemt for sig selv og deres Efterkommere, tilligemed deres Faster og Bønner;

32 og Ester befalede, at man skulde bekræfte denne Purims Historie og skrive den i en Bog.

Esters bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10