Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1.. Jobs bog

Indledning

Det 1ste kapitel

Jobs Velstand, hans Ulykke og Taalmodighed.

1 Der var en Mand i Landet Uz; hans Navn var Job, og han var en oprigtig og retskaffen Mand, han frygtede Gud og holdt sig fra, hvad ondt var;

2han havde 7 Sønner og 3 Døtre;

3 hans Hjorder vare paa 7000 Faar, 3000 Kameler, 500 Par Oxer og 500 Æselinder, og han havde overmaade meget Tyende, saa at han var mægtigere end nogen Mand i Østerland.

4 Hans Sønner gik hen og gjorde Gilde hver sin Dag i sit Hus, og de sendte Bud og indbød deres tre Søstre til at spise og drikke med dem;

5 men naar Gildesdagene vare omme, sendte Job Bud og helligede dem, og han rejste sig tidlig om Morgenen og ofrede Brændofre efter Tallet paa dem alle; thi han sagde: Maaske mine Sønner have syndet og sagt Gud Farvel i deres Hjærte. Saaledes gjorde Job altid.

6 Det skete en Dag, da Guds Børn kom for at fremstille sig for Herren, at ogsaa Satan kom midt iblandt dem.

7 Da sagde Herren til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarede Herren og sagde: Fra at pidske om paa Jorden og gjennemvandre den.

8 Saa sagde Herren til Satan: Har du da lagt Mærke til min Tjener Job; thi der er ingen som han paa Jorden; han er en oprigtig og retskaffen Mand, som frygter Gud, og holder sig fra, hvad ondt er.

9 Men Satan svarede Herren og sagde: Mon Job frygter Gud for intet?

10 har du ikke trindt omgjordet ham, hans Hus og alt, hvad hans er? hans Hænders Gjerning har du velsignet, og hans Hjorder har udbredt sig i Landet;

11 men ræk kun din Haand ud og rør ved alt, hvad hans er, jeg vil ikke svare ærlig, om han ikke giver dig Afsked lige i dine Øjne.

12 Da sagde Herren til Satan: alt, hvad hans er, er i din Vold, kun paa ham maa du ikke lægge din Haand. Saa gik Satan ud fra Herren.

13 Det skete en Dag, da hans Sønner og Døtre spiste og drak Vin i deres ældste Broders Hus,

l4 at der kom et Bud til Job og sagde: Oxerne pløjede og Aseninderne græssede ved Siden ad dem,

15 men Sabaeerne faldt ind, tog dem, sloge Drengene med skarpe Sværd, og kun jeg alene slap for at melde dig det.

16 Medens han endnu talede, kom en anden og sagde: Guds Ild faldt fra Himlen, brændte Faarene og Drengene og fortærede dem, og kun jeg alene slap for at melde dig det.

17 Medens han endnu talede, kom en anden og sagde: Kaldeæerne delte sig i 3 Hold, oversaldt Kamelerne, førte dem bort og sloge Drengene med skarpe Sværd; og kun jeg alene slap for at melde dig det.

18 Han talede endnu, da en anden kom og sagde: Dine Sønner og dine Døtre spiste og drak Vin i deres ældste Broders Hus;

19 og se, et svært Vejr kom fra hin Sides Ørken og stødte mod Husets fire Hjørner, saa det styrtede ned over de unge Mennesker, og de døde; kun jeg alene slap for at melde dig det.

2O Da rejste Job sig, sønderrev sin Kappe, ragede Haarene af sit Hoved, faldt ned paa Jorden, tilbad

21 og sagde: Nøgen kom jeg af min Moders Liv, nøgen vender jeg did tilbage! Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet!

22 I alt dette havde Job ikke syndet og ikke spottet Gud.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42