Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 10de kapitel

Fortsættelse. Job beder Gud, at han ikke vil handle med ham som med en Ugudelig, klager over sine Lidelser

1 Min Sjæl kedes ved mit Liv; jeg vil løslade min Klage over mig, tale i min Sjæls Bitterhed,

2 sige til Gud: Hold mig ikke for en Ugudelig, giv mig tilkjende, hvorfor du trættes med mig.

3 Er det dig behageligt at undertrykke, at foragte dine Hænders Gjerning og lade de Ugudeliges Raad glimre?

4 Har du Støvets Øjne, seer du paa Menneskers Vis?

5 Ere dine Dage som Menneskets, dine Aar som Mandens Dage?

6 at du søger min Misgjerning, ransager min Synd,

7 da du veed, at jeg har ikke handlet ugudelig, og at ingen frelser af din Haand.

8 Dine Hænder skabte mig, de dannede mig trindt omkring, og du vil tilintetigjøre mig!

9 Kom ihu, at du dannede mig som Leret, og at du vil gjøre mig til Støv igjen;

10 har du ej udgydt mig som Mælk, ladet mig løbe sammen som Ost?

11 med Hud og Kjød du klædte mig, med Ben og Sener du dækkede mig,

12 Liv og Miskundhed skjænkede du mig, din Omhu bevarede min Aand;

13 men dette havde du skjult i dit Hjærte, jeg veed, at dette var besluttet hos dig.

14 Syndede jeg, varede du paa mig, du lader ej min Brøde ustraffet;

15 handlede jeg ugudelig, da ve mig! var jeg retfærdig, vil jeg ej hæve mit Hoved ; jeg er et af Forsmædelse, se dog til min Jammer!

16 Den voxer; som Løven du jager mig, du kommer igjen og handler underlig med mig;

17 du fører nye Vidner mod mig, du lader din Fortørnelse voxe mod mig, nye hære stille sig imod mig.

18 Hvorfor udførte du mig af Moders Liv? o! at jeg havde opgivet Aanden og intet Øje seet mig,

19 at jeg var bleven, som jeg ikke havde været til, at jeg fra Moders Liv var ført til Graven! -

2O Skulde ej mine Dage snart faa Ende? aflad fra mig, at jeg Kan styrke mig lidet,

21 førend jeg gaaer bort og vender ej tilbage til Mørkets og Dødens Skygges Land!

22 et Land, skummelt som Dødsskyggens Mørke, hvor ingen Orden er, hvis Glands er Mørke.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42