Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 12te kapitel

Job spotter sine Venners Visdom, taler om de Ugudeliges Held, men priser Guds Retfærdighed.

1 Saa tog Job Ordet og sagde:

2 Jo sandelig! I ere Karle, og med eder maa Visdommen dø!

3 Ogsaa jeg har Hjærte saavelsom I, jeg fejler ikke mere end I, og hvem veed ikke saadanne Ting?

4 Den, som er til Spot for sine Venner som jeg, vil paakalde Gud, og han vil svare ham; til Spot er den Retfærdige og Uskyldige;

5 en foragtet Lampe er han efter de Stoltes Tanker; han staaer der dog til deres Forargelse;

6 men Voldsmands Telte have Fred, trygge ere de, som rase mod Gud, ja den, i hvis Hænder Gud fører alt. -

7 Men ak, spørg dog Dyrene, de skal lære dig, Himlens Fugle, og de skal forklare dig det;

8 eller tal til Jorden, den skal lære dig, Havets Fiske skal fortælle dig det.

9 Hvem veed ikke om alle disse Ting, at Herrens Haand har skabt dem;

10 han, i hvis Haand alle Levendes Sjæl er, og Aanden, som besjæler hver Mands Kjød.

11 Prøver Øret ikke Ordet, og smager Gaan ikke Maden?

12 Hos Oldingen er Visdom og hos den Bedagede Forstand;

13 hos Ham er Visdom og Vælde, Ham tilhører Raad og Forstand;

14 se! han nedbryder, det skal ikke bygges op; Han lukker for en Mand, og der skal ikke oplades;

15 se, Han standser Vandene, og de borttørres, Han udsender dem, og de forvandle Jorden;

16 hos Ham er Kraft og Styrke; under Ham er den Vildfarende og Forføreren;

17 Raadgiverne lader Han bortføre som Bytte; Dommerne gjør Han til Daarer;

l8 Kongernes Tvang opløser Han og snører Bæltet om deres Lænder;

19 Han lader Præsterne bortføre som Bytte, Han omstyrter de Stærke;

20 Han unddrager de Trofaste Malet, berøver Oldingerne Forstanden;

21 Han udgyder Foragt over Fyrsterne og løser de Stærkes Bælte.

22 Han fremdrager Løndomme af Mørket og farer Dødens Skygge for Lyset.

23 Han formerer Folkene og lader dem gaa til Grunde igjen, Han udbreder Folkene og fordriver dem igjen;

24 Han berøver Landets Folks Høvdinger Forstanden, Han lader dem fare vild i den uvejsomme Ørk;

25 se, de samle i Mørket uden Lys; Han lader dem fare vild som den Drukne.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42