Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Tredje Samtale

Det 22de kapitel

Elifas sigter Jub for allehaane synder og formaner ham til Omvendelse.

1 Derpaa tog Temaniten Elifas Ordet og sagde:

2 Kan en Mand gavne Gud, idet han klogelig gavuer sig selv?

3 Mon det er behageligt for den Almægtigste, at du gjør dig Retfærdig, og mon det er en Vinding for dig, at du agter dine Veje fuldkomne?

4 mon Han af Frygt for dig vil overbevise dig og komme med dig for Retten? -

5 Er ikke din Ondskab stor? der er ingen Ende paa dine Misgjerninger:

6 Du udpantede dine Brødre uden Grund og trak Klæderne af de Nøgne;

7 den Mødige gav du ikke Vand at drikke, den Hungrige nægtede du Brød;

8 den Stærke, ja for ham stod Landet aabent, den Ansete boede i det;

9 Enker lod du gaa tomhændede fra dig, de Faderløses Arm knuste du;

10 derfor ere Snarerne lagte trindt om dig, og Rædsel forfærdede dig pludselig,

11 eller Mørket, saa du ikke seer, og Vandenes Mængde skjuler dig.

12 Er ikke Gud i de høje Himle? se Stjernetoppene, hvor de ere høje;

13 derfor siger du: Hvad veed Gud, skulde han kunne dømme i Mørket?

14 Skyerne ere et Skjul for Ham, saa Han ikke seer; Han vandrer om i Himlens Kreds.

15 Du holder dig da til Verdens Vei, som uretfærdigt Folk har traadt ;

16 som henrives før Tiden, over hvis Grundvold en Flod udstrømmede;

17 som sagde til Gud: Vig fra os! og hvad har da den Almægtigste gjort dem?

18 Han havde fyldt deres Huse med Godt - langt være fra mig de Ugudeliges Raad. -

19 De Retfærdige se det og glæde sig, den Uskyldige spotter dem:

20 Er ikke vor Modstander udslettet, Ild fortærede deres Herlighed!" - 21 Hold dig, Kjære, til Ham, saa skal du have Fred, og deraf skal times dig meget Godt;

22 Kjære! tag Lærdom af Hans Mund og gjem Hans Ord i dit Hjærte. 23 Vender du om til den Almægtigste, da bliver du oprejst, langt være Uret fra dine Telte!

24 Kast Guldet i Støvet og Ofirs Skatte ved Bækkens Stene,

25 og den Almægtigste skal vorde dit Guld og din svære Skat i Sølv;

26 thi da skal du forlystes ved den Almægtigste og hæve dit Ansigt til Gud,

27 du skal bede til ham, og han vil høre dig, og du skal indfri dine Løfter;

28 hvad du beslutter, skal lykkes for dig, og Lyset skal skinne paa dine Veje;

29 og naar de sænkede sig, skal du sige: Op ad! og Han skal frelse den, som slaaer Øjnene ned;

30 Han skal endog udfri den, som ikke er uskyldig, og for dine Hænders Renhed skal og denne blive udfriet.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42