Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 33de kapitel

Elihu straffer Job og taler om Gods Engel, som leder Mennesket til Troen.

1 Men hør dog Job, min Tale, og lyt til alle mine Ord!

2 Se Kjære! jeg har opladt min Mund ; min Tunge taler ved min Gane!

3 hvad der er ret for mit Hjærte, skulle mine Ord udsige, den rene Sandhed mine Læber tolke.

4 Guds Aand har skabt mig, den Almægtigstes Aande oplivet mig.

5 Om du kan, saa svar mig ; rust dig imod mig og fremstil dig.

6 Se, jeg er som du, for Gud; ogsaa jeg er dannet af Ler.

7 Se, Frygt for mig forfærde dig ikke; min Haand skal ikke hvile tungt paa dig.

8 Sandelig, du har sagt for mine Øren, og jeg hørte Ordenes Røst:

9 Ren er jeg, uden Overtrædelser; uskyldig jeg er; der er ingen Brøde hos mig;

10 se, Han har fundet Klagepunkter imod mig; Han agter mig som sin Fjende;

l1 Han slutter mine Fødder i Blokken, Han varer paa alle mine Veje.

12 Se, deri har du ikke Ret, jeg vil svare dig; thi Gud er større end Mennesket.

13 Hvorfor gaaer du i Rette med Ham, fordi Han ikke gjør dig Regnskab for alle sine Gjerninger? -

14 Skjøndt Gud taler eengang, ja anden Gang, agter man ikke derpaa;

15 i Drømme, i natligt Syn, naar den dybe Søvn falder paa Mennesket, naar de blunde paa Lejet;

16 da aabner Han Menneskets Øren og besegler det ved deres Tugtelse;

17 for at drage Mennesket fra dets Gjerning og beskjærme ham for Hovmod;

l8 skaane hans Sjæl for Fordærvelse og hans Liv fra at omkomme for Pilen;

19 han straffer og med Smerter paa hans Leje, og i alle hans stærke Ben;

20 saa hans Liv væmmes ved Brød, hans Sjæl ved nydelig Mad;

21 hans Kjød fortæres, saa man seer det ej; hans Ben, som ikke saaes, rage frem;

22 hans Sjæl nærmer sig Graven, I hans Liv de Dræbende.

23 Er der da en Engel, en Talsmand hos ham, en af Tusinde til at forklare Mennesket, hvorledes han skal vandre ret,

24 saa vil Han forbarme sig over ham og sige: Frels ham fra at stige ned i Graven, jeg har fundet en Forsoning.

25 Da skal hans Legeme blive kraftigere end i hans Barndom, han skal vende tilbage til sin Ungdoms Dage;

26 han skal bede til Gud, og Han vil have Behagelighed til ham, han skal skue hans Ansigt med Jubel, og Han vil give Mennesket sin Retfærdighed;

27 han skal se Menneskene og sige: "Jeg har syndet og gjort lige kroget; men Han gjengjældte mig det ikke,

28 Han frelste min Sjæl fra at gaa igjennem Graven, og mit Liv seer atter Lyset."

29 Se, alt dette gjør Gud to eller tre Gange med Mennesket,

30 for at føre hans Sjæl tilbage fra Fordærvelsen, for at omstraale ham med de Levendes Lys. -

31 Mærk det, Job! hør mig og ti, saa vil jeg tale;

32 men har du Ord, saa svar mig, tal, thi jeg ønsker, du maa have Ret;

33 hvis ikke, da hør du mig, ti, og jeg skal lære dig Visdom.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42