Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 34te kapitel

Elihu prier Guds Retfærdighed

1 Elihu tog endvidere Ordet og sagde:

2 I Vise, hører mine Ord, lytter til mig, I Forstandige;

3 thi Øret prøver Ordet, som Ganen smager Maden;

4 lader os undersøge Sagen, kjende mellem os, hvad sandt er.

5 Job sagde nemlig: "Jeg er retfærdig, Gud har berøvet mig min Ret ;

6 jeg straffes som Løgner, skjøndt jeg har Ret, en dødelig Pil trykker mig uden min Brøde." -

7 Hvor er en Mand som Job der drikker Bespottelse som Vand?

8 som vandrer i Samfund med Udaadsmænd og omgaaes med ugudelige Folk?

9 thi han sagde: "Det baader ikke en Mand, om han har Lyst til at vandre med Gud!" -

10 Derfor hører mig, I Mænd af Forstand! Langt fra Gud være Uretfærdighed, og Ubillighed fra den Almaegtigste!

11 thi Menneskets Gjerning gjengjælder Han ham og lader ham finde Løn efter hans Vandel;

12 ja sandelig, Gud handler ikke uretfærdig, og den Almægtigste forvender ikke Retten.

13 Hvo har beskikket Ham over Jorden, og hvem har dannet den hele Verden?

14 dersom Han vendte sit Hjærte imod dem og drog sin Aand og Livsaande til sig,

15 da maatte alt Kjød dø tilhobe og Mennesket blive til Støv igjen.

16 Har du Forstand, da hør dette; lyt til mine Ords Røst

17 Skulde og den, som hadede Ret, have Magten, og vil du erklære den Retfærdige og Mægtige for uretfærdig?

18 Siger nogen til en Konge: Du Skarn! eller til Høvdinger: Du ugudelige?

19 endsige til Ham, som ikke tager Hensyn til Fyrsters Person og agter ikke den Rige fremfor den Fattige, thi de ere alle Hans hænders Gjerning;

20 de dø i et Øjeblik; midt om Natten forfærdes Folk og forgaa, og Mægtige rives bort, dog ej ved Menneskehaand;

21 thi Hans Øer ere over hver Mands Veje, Han seer alle hans Skridt;

22 der er intet Mørke og ingen Døds Skygge til der at skjule Ugjerningsmænd.

23 Sandelig, Han lægger ikke større Skyld paa et Menneske for at føre ham for sig til Dom;

24 Han knuser de ngtige efter uransageligt Raad og stiller andre i deres Sted;

25 fordi Han kjender deres Gjerning ; Han styrter dem om Natten, saa de blive knuste;

26 fordi de ere Ugudelige, slaaer han dem for alles Øine;

27 fordi de vare vegne af fra at følge ham og ikke skjønnede paa alle Hans Veje,

28 for at den Fattiges Raab kan komme for Ham og Han høre de Elendiges Skrig; -

29 naar Han giver Fred, hvem vil da forstyrre?

30 naar Han skjuler sit Ansigt enten for Folk eller Enkeltmand tillige, hvem kan da skue Ham? - for at Hyklere ikke skal herske og ikke være en Snare for Folket. -

3l Sandelig, til Gud maa man sige: "Jeg har bedet, jeg vil ikke forse mig mere;

32 lær du mig, hvad jeg ikke saae, gjorde jeg Uret, jeg vil ej gjøre det mere!"

33 Skal du bestemme, hvorledes Han skal gjengjælde, siden du og ikke jeg vrager dette og vælger hint? siger Gud; veed du at svare, saa tal!

34 Folk af Forstand og vise Mænd, som høre mig, skulle sige:

35 Job taler ikke med Indsigt; hans Ord ere uden Forstand."

36 Min Fader! Lad Job prøves til en sejerrig Udgang til Svar blandt uretfærdigt Folk;

37 thi han lægger Brøde til sin Synd, klapper Hænderne mellem os og taler sine mange Ord mod Gud!

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42