Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 37de kapitel

Elihu taler om Herrens store Gjerninger i Naturen.

1 Derfor forfærdes mit Hjærte og skjælver fra sit Sted.

2 Hører nøje Hans Røsts Torden og Ordet, som udgaaer af Hans Mund;

3 under hele Himlen lader Han det fare, og sit Lys til Jordens Ender;

4 efter dette brøler Torden; Han tordner med sin høje Røst, Han standser den ikke, thi Hans Røst maa høres.

5 Vidunderlig lader Gud sin Røst runge, Han, som gjør Storværk, vi ikke kjende;

6 thi til Sneen siger Han: Til Jords med Regn og Rust! og Regnskyl kommer og Hans vældige Regn;

7 og hver Mands Haand forsegler Han, for at alle Mennesker, Han skabte, maa kjende Ham;

8 de vilde Dyr maa gaa i Skjul og blive i deres Bo;

9 fra Syden kommer Stormen, Kulden fra Norden;

10 ved sin Aande giver Gud Is, og de brede Vande, naar Han smelter det;

11 men den klare Luft nedslaaer den tykke Sky, Hans Lys adspreder Skyen.

12 Han styrer Lejlighederne efter sine Raad til deres Gjerning, til alt, hvad Han byder dem paa Jordens Kreds:

13 hvad enten Han lader det træffe til Tugtelse eller for sit Land eller af Barmhjærtighed. -

14 Mærk dig dette, Job! stands og forstaa Guds underfulde Gjerninger!

15 Veed du, naar Gud vender sin Hu til dem, naar Han lader fin Skyglands skinne?

16 Forstaaer du dig paa Skyens Ligevægt paa Hans, den Alvises Undergjerninger?

17 eller hvorledes dine Klæder blive varme, naar Han skaaner Landet for Søndenvinden?

18 Udspænder du Skyerne med Ham, faste som et støbt Spejl?

19 Lær os, hvad vi skulle sige Ham, vi kunne ikke ordne Ordene for Mørke.

20 Skal man fortælle Ham, at jeg taler; vil nogen sige det, han maatte opsluges!

21 Nu seer man ikke Lyset, som funkler i Skyerne; Vejret farer frem og renser dem.

22 Fra Norden udgaaer gyldent Skjær; hos Gud er frygtelig Majestæt.

23 Den Almægtigste, vi fatte Ham ikke! Han er rig paa Kraft; med Dom og svar Retfærdighed Han undertrykker ej!

24 derfor skulle Mennesker frygte Ham; ikke den Viseste i Forstand kan se Ham!

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42