Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Slutning.

Det 42de kapitel

Job erkjender sin Brøde og faaer Bod for sine Lidelser.

1 Da svarede Job Herren og sagde:

2 Jeg erkjender, at du formaaer alt, og ingen Tanke er dig skjult;

3 hvo er den, som uforstandig fordunkler dine Raad? Saa har da jeg forklaret, hvad jeg ej forstod, hvad der var mig forunderligt, hvad jeg ej kjendte. -

4 Saa hør da nu, og lad mig tale; jeg vil spørge dig, undervis du mig! -

5 Med hørende Øren hørte jeg dig, og nu har mit Øje seet dig;

6 derfor agter jeg mig selv ringe; jeg angrer det i Støv og Aske!

7 Efterat Herren havde talet disse Ord til Job, sagde Herren til Temaniten Elifas: Min Vrede er optændt imod dig og dine tvende Venner; thi I har ikke talet ret om mig som min Tjener Job;

8 men tager eder nu 7 Oxer og 7 Væddere, gaaer til min Tjener Job og bringer dem som et Brændoffer for eder, og min Tjener Job skal bede for eder; thi jeg vil tage Hensyn til hans Person, saa at jeg ikke handler med eder efter eders Daarlighed; thi I har ikke talet ret om mig som min Tjener Job. -

9 Saa gik Temaniten Elifas, Sukiten Bildad og Nagamatiten Zofar, de gjorde, som Herren havde talet til dem, og Herren tog Hensyn til Jobs Person. -

10 Da Job havde bedet for sine Venner, gav Herren ham igjen, hvad han havde mistet ; ja, Herren gav Job det alt dobbelt igjen;

11 og saa kom alle hans Brødre og alle hans Søstre og alle hans Kyndinger fra gamle Dage til ham, de spiste med ham i hans Hus, de beklagede ham, og de trøstede ham over alt det Onde, som Herren havde ladet komme over ham, og de gav ham hver en Penge og hver et Guldsmykke

12 Og Herren velsignede Job paa det sidste mer end i Førstningen, saa han havde 14,000 Faar, 6,000 Kameler, 1000 Spand Oxer og 1000 Æselinder;

13 og han fik 7 Sønner og 3 Døtre;

l4 og han kaldte den ene Jemima, den anden Keziga og den tredje Keren Happuk;

15 og der fandtes ikke Kvinder saa smukke som Jobs Døtre i hele Landet, og deres Fader gav dem Arv med deres Brødre. -

16 Job levede derpaa 140 Aar og saae sine Sønner og Sønnesønner i fjerde Led.

17 Saa døde Job, gammel og mæt af Dage.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42