Bibelen

III. De fem skjaldbøger
1. Jobs bog

Det 8de kapitel

Bildad løfter Job

1 Derpaa tog Sukiten Bildad Ordet og: sagde:

2 Hvorlænge vil du tale saa? en vældig Vind er din Munds Ord.

3 Skulde Gud forvende Retten, den Almægtige forvende Retfærdigheden?

4 Har dine Sønner syndet mod ham, da har han henkastet dem ved deres Brøde.

5 Men naar du aarle søger Gud, beder den Almægtige om Naade,

6 naar du er ren og oprigtig, saa vil han opvaagne til dig og skjænke din retfærdige Bolig Fred;

7 og din første Lykke skal være liden, men din sidste Lykke vorde saare stor. -

8 Adspørg dog den forrige Slægt og gransk Fædrene med Flid ; -

9 thi vi ere fra igaar, vi vide intet, thi en Skygge ere vore Dage paa Jorden,

10 skulde de ikke lære dig, sige dig det og føre Ordet af deres Hjæsrte?

11 Kan Sivet voxe uden Dynd og Engen skyde uden Vand?

l2 naar det endog staaer i Grøde og ikke oprykkes, vilde det visne før alt Græs;

13 saadan gaaer det alle dem, som glemme Gud; den Vantros Haab glipper;

l4 hans Forventning skal afskjæres, et Spindelvæv er hans Tillid;

15 han forlader sig paa sit Hus, det skal ikke staa; han holder sig til det, det skal ikke bestaa,

16 han grønnes for Solen; i sin Have skyder han sine Kviste;

17 men hans Rødder forvikles i Grusdyngen, han føler Stengrunden;

18 og naar han sluges fra sit Sted, vil dette fornægte ham og sige: Jeg saae dig ej!

19 Se, det er hans Vilkaars Glæde, og en anden skyder op af hans Støv. -

20 Se, Gud foragter ikke den Retskafne, og han tager ikke de Onde ved Haanden;

21 endnu vil han fylde din Mund med Smil, og dine Læber med Fryderaab;

22 de, dig hade, skulle iklædes Skam, og de Ugudeliges Hytte skal forsvinde.

Jobs bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42