Bibelen

2. Psalmerne

Den 106te kapitel

Israels Ulydighed. Herrens langmodighed

1 Halleluja! priser Herren, thi han er god, thi evig er hans Kjærlighed!

2 Hvo kan udsige Herrens Vælde, forkynde al hans Pris.

3 Salige de, som holde, hvad Ret er, den, som øver Retfærdighed allenstund.

4 Tænk paa mig Herre med din Naade mod dit Folk, besøg mig med din Frelse!

5 at jeg maa se dine Udvalgtes Gode, glædes med dit Folks Glæde og prise mig salig med din Arv!

6 Vi have syndet med vore Forfædre, handlet ilde og ugudelig.

7 Vore Fædre i Ægypten agtede ikke paa dine Undere, kom ikke din store Kjærlighed ihu, men vare gjenstridige ved Havet, det røde Hav;

8 dog frelste han dem for sit Navns Skyld, for at kundgjøre sin Vælde.

9 Han trued ad det røde Hav, og det blev tørt, og han lod dem vandre gjennem Dybet som igjennem Ørken;

10 og han frelste dem af Uvens Vold og fried dem af Fjendehaand,

11 saa Vande skjulte deres Modstandere, ikke een as dem blev tilbage.

12 Saa troede de paa hans Ord og sang hans Pris. -

13 Snart de glemte hans Gjerninger, de biede ikke efter hans Raad;

14 de lystedes af Begjærlighed i Ørken, og fristede Gud i sden Land;

15 saa gav han dem efter deres Begjær, men sendte Helsot over dem.

16 De bare Avind mod Mose i Lejren, og mod Aron, Herrens Hellige.

17 Saa aabnede Jorden sig og slugte Datan og skjulte Abirams Flok;

18 Ild blussede i deres Skare, Luen brændte de Ugudelige.

19 De gjorde sig en Kalv ved Horeb og tilbade det støbte Billede;

20 de skiftede deres Ære med Billede af en Oxe, som æder Græs;

21 de glemte Gud, som frelste dem, som gjorde Storværk i Ægypten,

22 Undere i Kams Land, Jærtegn ved det røde Hav;

23 og han sagde, at han vilde ødelægge dem, hvis ikke Mose, hans Udvalgte, havde staaet i Gabet for hans Ansigt til at afvende hans Vrede, saa han ej fordærved dem.

24 De forsmaaede ogsaa det yndige Land, de troede ikke paa hans Ord;

25 de knurrede i deres Telte; de hørte ej efter Herrens Røst.

26 Da hæved han sin Haand mod dem til at fælde dem i Ørken,

27 til at fælde deres Sæd iblandt Hedninger og sprede dem i Landene.

28 Og de koblede sig til Ba-al Peor og spiste Dødningofre;

29 de fortørnede ham ved deres Gjerninger, og Plage brød ind paa dem.

30 Da stod Pinehas og holdt Dom, og Plagen standsedes,

3l og det blev regnet ham til Retfærdighed fra Slægt til Slægt evindelig;

32 og de fortørnede ham ved Meribas Vande, og det gik Mose ilde for deres Skyld;

33 thi de forbitrede hans Aand, saa han talede ubetænksom med sine Læber;

34 de ødelagde ikke det Folk, som Herren havde talet til dem om,

35 men de blandede sig med Hedninger og lærte deres Gjerninger;

36 de dyrkede deres Afguder, og det blev dem til Snare;

37 de ofrede deres Sønner og Døtre til Djævlene;

38 og de udøste uskyldigt Blod, deres Sønners og deres Døtres Blod, som de ofrede til Kana-ans Afguder, og Landet blev vanhelliget ved Blodskyld;

39 og de besmittede sig med deres Gjerninger og bolede med deres Idrætter.

40 Da optændtes Herrens Vrede mod hans Folk, og han fik Lede til sin Arv;

41 saa han gav dem i Hedningers Vold, og deres Hadere herskede over dem;

42 og deres Fjender trængte dem og ydmygede dem under deres Haand.

43 Mange Gange friede han dem, men de vare gjenstridige i deres egne Raad, og de hentæredes for deres Brøde. -

44 Dog saae han i Trængsel til dem, da han hørte deres Klagemaal;

45 og han mindedes sin Pagt med dem, og det angrede ham efter hans store Kjærlighed,

46 og han gav dem Naade for alle dem, som holdt dem fangne. -

47 Frels os, Herre, vor Gud, sam os fra Hedningerne, til at prise dit hellige Navn og rose og af din Pris! -

48 Lovet være Herren, Israels Gud, fra Evighed til Evighed, og hele Folket sige: Amen! Halleluja!

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150