Bibelen

2. Psalmerne

Den 109de kapitel

Mod Herrens Fjender

1 Til Forsangeren, en Psalme af David. Min Lovsangs Gud, du tie ej!

2 thi en Ugudeligs Mund og svigfuld Mund har opladt sig mod mig; de tale til mig med Løgnens Tunge;

3 med Hadets Ord de kringsætte mig og kjæmpe med mig uden Grund;

4 for min Kjærlighed de stande mod mig, skjøndt jeg er idel Bøn;

5 de sætte mod mig Ondt for Godt og Had for min Kjærlighed.

6 Sæt en Ugudelig over ham, og Satan staa ved hans højre Haand!

7 Naar han dømmes, lad ham gaa domfældt ud, og hans Bøn vorde til Synd!

8 Hans Dage blive faa, og en anden overtage hans Embede,

9 hans Børn vorde faderløse og hans Hustru Enke,

10 og lad hans Børn drive om og tigge og søge ud af deres øde Bo!

11 lad Aagerkarlen spænde Garn for al hans Eje, og Fremmede plyndre hans Arbejde;

12 han have ingen, som er trofast kærlighed, ingen, som forbarmer sig over hans Faderløse!

13 hans Fremtid være afskaaret, i andet Led hans Navn udslettet;

l4 hans Fædres Misgjerning vorde ihukommet hos Herren, hans Moders Synd vorde ej udslettet!

15 de staa altid Herren for Øje, saa han udrydder deres Minde af Jorden,

16 fordi han ikke tænkte paa at vise Kjærlighed, men forfulgte stakkels Mand og Fattig og den i Hjærtet Sønderknuste for at slaa ham ihjel;

17 han holdt af Forbaudelse; saa komme den over ham! han yndede ikke velsignelse, saa flyede den fra ham;

18 han iførte sig Forbandelse som sit Klædebon, og den gik ham som Vand i hans Bug og Olie i hans Ben;

19 den blive ham som Klædning, hvori han skjuler sig, som et Belte, hvormed han altid gjorder sig!

20 Det være Lønnen fra Herren til mine Hadere og dem, som tale Ondt mod min Sjæl!

21 Men du, Herre, Herre, handl med mig for dit Navns Skyld! frels mig, thi god er din Kjærlighed!

22 thi elendig og fattig jeg er, og mit Hjærte er saaret inden i mig;

23 som Skyggen, naar det holder, farer jeg bort og henvejres som Græshoppen;

24 mine Knæ vakle for Faste, og mit Kjød magres uden Huld;

25 og jeg er bleven dem til Spot; de se mig og ryste paa Hovedet.

26 Hjælp mig, o Herre, min Gud, frels mig efter din Kjærlighed!

27 saa de maa forstaa, at det er din Haand, at du Herre, har gjort det!

28 Lad hine forbande, men du velsigne! de har rejst sig, men de skal beskjæmmes og din Tjener glæde sig.

29 Lad mine Modstandere iføres Forsmcædelse og hylles i deres Skam som i Kappe!

30 Jeg vil prise Herren saare med min Mund, jeg vil love ham midt iblandt Mange;

31 thi han staaer ved den Fattiges højre Haand til at frelse fra dem, som dømme hans Sjæl.

Salmernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150