Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1 Profeten Jesaja

10de kapitel

Klagemaal over Judas uretfærdighed. Ve over Assyrien

1 Ve dem, der give uretfærdige love og de skrivere, som skrive uret,

2 for at bøje de ringes sag og røve retten fra de elendige i mit folk, saa enker vorde deres rov, og de kunne plyndre faderløse!

3 Men hvad ville i gjøre paa hjemsøgelsens dag, naar ødelæggelsen kommer langt borte fra? til hvem vil i fly om hjælp, og hvor vil i efterlade eders herlighed?

4 hver, som ikke krummer sig blandt fanger, skal falde blandt slagne. Med alt dette vender hans vrede ej tilbage, og hans haand er endnu udstrakt.

5 Ve Assur, min vredes ris! Kjæppen i hans haand er min vrede;

6 mod et vanhelligt folk viljeg sende ham, og mod min vredes folk udbyde ham til at gjøre bytte og udplyndre det og træde det ned som gadeskarn;

7 dog han mener ikke saa, og hans hjærte tænker ikke saa; thi til at ødelægge staaer hans hu og til at udslette folk ej faa i tal.

8 Thi siger han: "Ere ikke mine fyrster konger tilhobe?

9 Er ikke Kalno som Karkemis, er ikke Hamat som Arpad, er ikke Samaria som Damask?

10 Eftersom min haand har ramt afguders riger og deres billedstøtter flere end i Jerusalem og Samaria;

11 som jeg har gjort mod Samaria og dens afguder, skulde jeg da ej gjøre ligedan mod Jerusalem og dens gudebilleder?"

12 Men naar Herren har fuldført al sin gjerning paa Zions bjerg og i Jerusalem, da vil jeg hjemsøge Assurs konges hovmods frugt o ghans høje øjnes stolthed!

13 fordi han siger: "Ved min haands kraft har jeg gjort dette og ved min visdom, thi jeg er klog; jeg flytter folkenes grændser, og deres skatte plyndrer jeg, og som den stærke bortfører jeg indbyggerne;

14 som efter fuglerede fandt min haand efter folkenes gods, og som man samler forladte æg, har jeg samlet alle lande, og der var ingen, som rørte vinge, oplod sit næb og peb".

15 Mon Øxen bryster sig mod huggeren, mon saven hæver sig mod brændeskjæreren? Som om kjæppen kunde svinge den, der hæver den, som om stokken kunde løfte den, der ej er træ. -

16 Derfor skal Herren, Herren Almægtigste, sende svindsot blandt hans fede karle, og blandt hans herlighed skal brand udbryde som en ildebrand;

17 og Israels lys skal vorde ild, og hans hellige en lue, og den skal brænde og fortære hans tjørn og torn paa een dag;

18 og hans skovs og frugtbare marks herlighed skal den fortære med sjæl og krop, og han skal være som en, der vansmægter i afmagt;

19 og levningen af træer i hans skov skal vorde ringe, saa en dreng kan skrive dem op.

20 Paa den dag skal de levnede af Israel og de frelste af Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, som slog dem, men i sandhed støtte sig til Herren, Israels hellige;

21 en levning skal omvende sig, en levning af Jakob til den stærke Gud!

22 Thi var end dit folk, o Israel, som havets sand, en levning af det skal kun blive tilbage; Retfærdighed strømmer over med besluttet ødelæggelse;

23 thi fordærvelse og straffedom udfører Gud Herren Almægtigste midt i hele landet. -

24 Dog, saa siger Gud Herren Almægtigste: Frygt ej mit folk, som boer paa Zion, for Assur! med svøbe vil han slaa dig og løfte sin kjæp over dig paa ægyptisk vis;

25 thi om en saare liden stund fortørnelse er endt, og min vrede er til hines ødelæggelse.

26 Da svinger Herren Almægtigste svøbe over dem, som ved Midjans nederlag ved Orebs klippe, og sin stav over havet og løfter den, som det gik i Ægypten;

27 og paa denne dag skal hans byrde tages fra din axel, og hans aag fra din hals, og aaget sprænges af fedme. -

28 Han kommer over Ajat, rykker Migron forbi, lægger sit trods i Mikmas,

29 de ere dragne igjennem passet, have natteleje i Geba, Rama skjælver, Sauls Gibea flygter,

30 skrig højt i sky, du Gallims datter, hør det, o Lajfa, stakkels Anatot!

31 Madmena flygter, Gebims borgere flytte ud;

32 end raster han een dag i Nob, saa svinger han sin haand mod Zions datters bjerg, Jerusalems høj. -

33 Se, da hugger Herren, Herren Almægtigste, gren med gru, de rage stammer fældes, de stolte styrtes;

34 med øxe han hugger skovens krat, og Libanon falder ved den Mægtige!

Jesajas bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66