Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 12de Kapitel

Klagemaal

1 Retfærdig er du, o Herre, thi vil jeg føre min Sag for dig; sandelig, om Ret vil jeg tale med dig! Hvorfor lykkes Ondes Bej, alle Troløse har Ro?

2 Du har plantet dem, de slaa ogsaa Rødder, de gaa frem og bære endog Frugt; du er nær i deres Mund, men langt borte fra deres Indre.

3 Men du Herre kjender mig, du seer mig, du prøver mit Hjærtelag mod dig! Riv dem bort som Faar til Slagtning, vi dem til Drabsdag!

4 Hvorlænge skal Landet sørge og al Markens Græs henvisne! for deres Ondskab, som bo deri, er Dyr og Fugle bortrevne; thi de sige: Han seer ikke vort Endeligt! -

5 Dersom du løber med Fodgjængere, og de gjøre dig træt, hvorledes vil du da kappes med Heste? og i Fredens Land er du tryg, men hvad vil du da gjøre ved Jordans Stolthed?

6 Thi ogsaa dine Brødre og din Faders Hus, endog de ere troløse mod dig, ogsaa de raabe med fuld Røst paa din Bag; tro dem ikke, naar de tale godt til dig!

7 Jeg har forladt mit Hus, opgivet min Arv, overgivet min Sjæls Kjæreste i hendes Fjenders Haand.

8 Min Arv er bleven mig som Løve i Skoven; den brøler mod mig; derfor hader jeg den.

9 Til Rovdyr, til Hyæne blev min Arv mig; Rovdyr er trindt om den; gaaer, samler alle Markens vilde Dyr, bringer dem for at æde!

10 Mange Hyrder har fordærvet min Vingaard, de har nedtraadt min Lod, gjort min yndige Lod til øde Ørk!

11 man har gjort den til et Øde, ødelagt sørger den over mig, ødt er hele Landet, thi der er ingen der, som lægger det paa Hjærte.

12 Paa alle Høje i Ørken kommer Ødelæggere, thi de ere et Sværd for Herren, som fortærer Landet fra Ende til funden, intet Kjød har Fred.

13 De saaede Hvede og høste Torne; de arbejde sig trætte og har ingen Nytte deraf ; saa skammer eder for eders Indtægt af Herrens Vredes Ild!

14 Saa siger Herren mod alle mine onde Naboer, som plage den Arv, jeg har givet mit Folk Israel til Eje: Se, jeg rykker dem bort af deres Land, og Judas Hus rykker jeg bort af deres Midte.

15 Men det skal ske, naar jeg har rykket dem bort, vil jeg atter forbarme mig over dem, og jeg vil føre dem tilbage, hver til sin Arv og hver til sit Land;

16 og det skal ske, hvis de virkelig lære mit Folks Veje, saa de sværge ved mit Navn: "saasandt Herren lever!" ligesom de har lært mit Folk at sværge ved Ba-al, da skal de opbygges midt i mit Folk;

17 men dersom de ikke ville høre, vil jeg fuldkommen oprykke dette Folk og ødelægge det, varsler Herren.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52