Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 27de Kapitel

Opfordring iil Underkastelse under Kaldæerne.

1 I Begyndelsen af Judas Konge Zedekia Josias Søns Kongedom kom dette Ord til Jeremja fra Herren saalunde:

2 Saa siger Herren til mig: Gjør dig Strikker og Aag og lang dem om din Hals,

3 og du skal sende dem til Kongen af Edom, Kongen i Moab, Kongen over Ammoniterne, Kongen i Tyrus og Kongen i Sidon ved de Sendebud, som ere komne til Jerusalem, til Judas Konge Zedekia;

4 og du skal byde dem at sige til deres Herrer: Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Saaledes skulle I sige til eders Herrer:

5 Jeg har skabt Jorden, Mennesker og Dyr, som er paa Jorden, ved min store Magt og udstrakte Arm, og jeg giver den til den Rette for mine Øine;

6 og nu har jeg givet alle disse Lande i min Tjeners, Babels Konge Nebukadnezars, Haand, ja endog Markens vilde Dyr har jeg givet ham, saa de skal tjene ham;

7 og alle Hedninger skal tjene ham, hans Søn og hans Sønnesøn, indtil endog hans Lands Time kommer, saa skal mange Folk og store Konger bringe ham til at trælle.

8 Men det Folk og det Rige, som ikke vil tjene ham, Babels Konge Nebukadnezar, og ikke vil give sin Hals under Babels Konges Aag, det Folk vil jeg hjemsøge med Sværd, med Hunger og Pest, varsler Herren, indtil jeg faaer gjort Ende paa dem ved hans Haand. -

9 Men I, hører ikke efter eders Profeter, eders Spaamænd, eders Drømme, eders Troldmænd og eders Besværgere, som sige saaledes til eder: "I skal ikke tjene Babels Konge;

10 thi de spaa eder Løgn, for at de kan føre eder langt bort fra eders Land, og jeg skal bortstede eder, og I skal gaa tilgrunde.

11 Men det Folk, som giver sin Hals under Babels Konges Aag og tjener ham, vil jeg lade blive i sit Land, varsler Herren; det skal dyrke det og bo deri.

12 Til Judas Konge Zedekia talede jeg alle disse Ord og sagde: Giver eders Hals under Babels Konges Aag, tjener ham og hans Folk, saa skal I leve!

13 hvorfor ville I dø, du og dit Folk, ved Sværd, ved Hunger og Pest, saaledes som Herren har talet om det Folk, som ikke vil tjene Kongen af Babel!

14 Men I maa ikke høre efter de Profeters Ord, som sige saaledes til eder: "I skal ikke tjene Kongen af Babel", thi de spaa eder Løgn ;

15 thi jeg har ikke sendt dem, varsler Herren, men de spaa Løgn i mit Navn, for at jeg skal udstøde eder, og I skal gaa tilgrunde, I og Profeterne, som spaa for eder. -

16 Og jeg talede saaledes til Præsterne og hele dette Folk: Saa siger Herren: I maa ikke høre efter de Profeters Ord, som spaa eder og sige: "Se, Herrens Huses Kar skal nu snart bringes tilbage fra Babel"; thi Løgn spaa de eder;

17 I maa ikke høre efter dem, men tjener Kongen af Babel, saa skal I leve, hvorfor skal denne Stad blive øde?

18 Men ere de Profeter, og er Herrens Ord med dem, lad dem da bede Herren Almægtigste ivrig, at de Kar, som ere tilbage i Herrens Hus, i Judas Konges Hus og i Jerusalem, ikke komme til Babel!

19 thi saa siger Herren Almægtigste om Støtterne, om Havet og om Fodstykkerne og om de øvrige af de Kar, som ere blevne tilbage i denne Stad,

20 hvilke Babels Konge Nebukadnezar ikke tog, da han bortførte Judas Konge Jekonja Jojakims Søn fra Jerusalem til Babel og alle Ædelbaarne af Juda og Jerusalem;

21 thi saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud, om de Kar, som ere tilbage i Herrens Hus og Judas Konges Hus og i Jerusalem:

22 Til Babel skal de føres, og der skal de blive indtil den Dag, jeg besøger dem, varsler Herren, da vil jeg føre dem op og bringe dem tilbage til dette Sted.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52