Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 29de Kapitel

Jeremjas brev til de Fangne i Babel.

1 Disse ere Ordene i den Skrivelse, som Profeten Jeremja sendte fra Jerusalem til de Ældfte i Fangenskabet, som vare tilbage, og til Præsterne Profeterne og hele Folket, som Nebukadnezar havde bortført fra Jerusalem til Babel;

2 efterat Kong Jekonja var udvandret og Dronningen, Hofmændene, Judas og Jerusalems Fyrster, samt Tømmermændene og Smedene af Jerusalem;

3 ved Elafa Safans Søn og Gemarja Hilkias Søn, som Judas Konge Zedekia sendte til Babel, til Nebukadnezar Babels Konge, saalydende:

4 Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud, til hele Fangenskabet, som jeg har bortført fra Jerusalem til Babel!

5 Bygger Huse og beboer dem, planter Haver og spiser deres Frugt!

6 tager Hustruer og avler Sønner og Døtre! tager Hustruer til eders Sønner og bortgifter eders Døtre, for at de kan føde Sønner og Døtre, og bliver mange der, og mindstes ikke!

7 søger den Stads Bedste, som jeg har bortført eder til, og beder til Herren for den! thi naar den har Fred, er der Fred for eder;

8 thi saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Lad ikke eders Profeter, som er midt iblandt eder, og eders Sandsigere bedrage eder. Og I maa ikke høre efter eders Drømme, som I komme til at drømme!

9 thi ved Løgn spaa de eder i mit Navn; jeg har ikke sendt dem, varsler Herren;

1O thi saa siger Herren: Naar 70 Aar ere omme for Babel, vil jeg besøge eder, og paa eder vil jeg stadfæste mit gode Ord om at føre eder tilbage til dette Sted ;

11 thi jeg kjender de Tanker, jeg har tænkt om eder, varsler Herren: Tanker om Fred og ikke om Ulykke, for at skjænke eder en Fremtid og et Haab ;

12 og I skal paakalde mig, gaa hen og bede til mig, og jeg vil høre eder;

13 I skal søge og finde mig, naar I spørge om mig af eders fulde Hjærte.

14 Og jeg vil lade mig finde af eder, varsler Herren, føre eders Fangne tilbage og samle eder fra alle Hedninger og alle de Steder, jeg har udstodt eder tilvarsler Herren, og jeg vil føre eder tilbage til dette Sted, hvorfra jeg har bortført eder.

15 Fordi I sige: Herren har opvakt os Profeter i Babel!

16 Ja, saaledes siger Herren om Kongen, som sidder paa Davids Kongestol, og om hele Folket, som boer i denne Stad, eders Brødre, som ikke udvandrede med eder i Fangenskabet;

17 saa siger Herren Almægtigste: Se, jeg sender Sværdet, Hungeren og Pesten mod dem og gjør dem som fwle Figener, der ikke kan spises for Slethed;

18 og jeg vil forfølge dem med Sværd, med Hunger og Pest, og jeg vil gjøre dem til en Gru for alle Jordens Riger, til Forbaudelse og Skræk, til Haan og Spot blandt alle Folk, jeg udstødte dem til;

19 fordi de ikke har hørt efter mine Ord, varsler Herren, jeg, som sendte mine Tjenere Profeterne til dem tidlig og idelig, men I hørte ikke, varsler Herren.

20 Men hører I Herrens Ord, hele Fangenskabet, som jeg har skikket fra Jerusalem til Babel:

21 Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud, om Akab Kolajas Søn og Zedekia Magasejas Søn, som spaa eder Løgn i mit Navn: Se, jeg giver dem i Babels Konge Nebukadnezars Vold, og han skal slaa dem for eders Øjne;

22 og man skal tage Forbandelse af dem blandt hele Judas Fangenskab, som er i Babel, og siger "Herren gjøre dig som Zedekia og Akab, som Babels Konge ristede ved Ild"!

23 fordi de begik Daarlighed i Israel, bolede med deres Venners Hustruer, talede Ord i mit Navn, Løgn, som jeg ikke havde budet dem, thi jeg veed det, og jeg er Vidnet, varsler Herren.

24 Til Neklamiten Semaja skal du sige saaledes:

25 Saa siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Fordi du sendte Breve i dit Navn til hele Folket, som er i Jerusalem, og til Præsten Zefanja Magasejas Søn og til alle Præsterne og sagde:

26 Herren har sat dig til Præst istedenfor Præsten Jojada, til at have Tilsynet i Herrens Hus med hver Mand, som raser og spaaer, saa du lægger ham i Blok og Baand.

27 Men nu, hvorfor skjænder du ikke paa Jeremja fra Anatot, som spaaer for eder?

28 Han har nemlig sendt Brev til os til Babel, og sagt: Det vil vare længe! bygger Huse og boer i dem; planter Haver og spiser deres Frugt!

29 Præsten Zefanja læste dette Brev for Profeten Jeremja.

30 Da kom Herrens Ord til Jeremja saaledes:

31 Send alle de Bortførte dette Bud: Saa siger Herren om Neklamiten Semaja: Fordi Semaja spaaer eder, skjøndt jeg ikke har sendt ham, og faaer eder til at stole paa Løgn,

32 derfor, saa siger Herren: Se, jeg vil hjemsøge Neklamiten Semaja og hans Afkom, han skal ikke have nogen boende blandt dette Folk, og han skal ikke se det Gode, jeg vil gjøre mod mit Folk, varsler Herren; thi Oprør har han prædiket mod Herren.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52