< Lindberg bibelen - 1 Profeten Jeremja 32

Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 32de Kapitel

Jeremja kjøber en Ager.

1 Det Ord, som kom til Jeremja fra Herren i Judas Konge Zedekias tiende Aar, det er Nebukadrezars attende Aar;

2 og dengang belejrede Babels Konges Hver Jerusalem, og Profeten Jeremja var fængslet i Forgaarden til Vagtstuen, som var i Judas Konges Hus;

3 hvori Judas Konge Zedekia havde fængslet ham, da han sagde: Hvorfor spaaer du og siger: "Saaledes siger Herren: Se jeg giver denne Stad i Babels Konges Vold, og han tager den;

4 og Judas Konge Zedekia vil ikke slippe af Kaldæernes Haand, thi han skal plat overgives Babels Konge i Vold, han skal tale med ham Mund til Mund, og hans Øjne skal se hans Øjne;

3 og til Babel skal han føre Zedekia, og der skal han blive, til jeg hjemsøger ham, varsler Herren; thi I kjæmpe mod Kaldæerne, men I har ikke Lykken med eder". -

6 Jeremja sagde: Herrens Ord kom til mig saaledes:

7 Se, din Farbroder Sallums Søn Hanamel kommer til dig og siger: Kjøb dig min Mark i Anatot, thi du har Indløsningsret til at kjøbe den;

8 og min Farbroders Søns Hanamel kom til mig efter Herrens Ord, i Forgaarden ved Vagtstuen, og sagde til mig: Kjøb dog min Mark i Anatot i Benjamins Land, thi du har Arveret og Indløsnings ret, kjøb dig den! Da forstod jeg, at det var Herrens Ord ;

9 og jeg kjøbte Marken af min Farbroders Søn Hanamel i Anatot, og jeg udvejede ham Pengene, sytten Mark Sølv;

10 og jeg skrev Skjødet, forseglede det, tog Vitterlighedsvidner og udvejede ham Pengene paa Vægtskaalen;

11 saa tog jeg Skjødet baade det efter Lov og Skik forseglede og det aabne,1.

12 og Skjødet flyede jeg til Baruk, en Søn af Maksejas Søn Neria, i min frænde Hanamels Paasyn og for de Vidners Øjne, som havde underskrevet Skjødet, i alle Jøders Paasyn, som sad i Forgaarden ved Vagtstuen,

13 og jeg bød Baruk i deres Paasyn og sagde:

14 Saaledes siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Tag disse Brevskaber, dette Skjøde nemlig, baade det forseglede og dette aabne Brev, og læg dem i et Lerkar, for at de kan staa sig mange Dage ;

15 thi saaledes siger Herren Almægtigste, Israels Gud: Der skal endnu kjøbes Huse og Jorder og Vingaarde i· dette Land. -

16 Saa bad jeg til Herren, efterat jeg havde flyet Skjodet til Baruk, Nerias Søn, og sagde:

17 Herre Gud! se, du har skabt Himmel og Jord ved din store Kraft og udstrakte Arm, ingen Ting er dig for underlig;

18 du over Miskundhed mod Tusinder og betaler Fædres Brøde i Børns Barm efter dem; store, vældige Gud, hvis Navn er Herren Almægtigste,

19 stor i Raad, i mægtig i Daad, hvis Øjne ere aabne over alle Menneskebørns Vej til at give hver efter hans vej og efter hans Gjerningers Frugt;

20 du, som gjorde Tegn og Undere i Ægyptens Land indtil denne Dag, baade paa Israel og Folkets og gjorde dig et Navn, som er paa denne Dag,

21 og førte dit Folk Israel ud af Ægyptens Land ved Tegn og Undere, ved en stærk Haand og udstrakt Arm og stor Forfærdelse,

22 og gav dem dette Land, som du havde tilsvoret deres Fædre, at du vilde give dem, et Land, som flyder med Mælk og Honning;

23 og de kom og tog det i Besiddelse, men de hørte ikke efter din Røst og vandrede ikke i din Lov; alt, hvad du havde budet dem at gjøre, det gjorde de ikke, og saa lod du dem møde al den Ulykke.

24 Se! Skandserne naa Staden til at tage den ; Staden er given Kaldæerne, som kjæmpe mod den, At Vold ved sværdet og ved Hungeren og ved Pesten, og hvad du har talet, er skeet, og se! du seer det ;

25 og du Herre Gud siger til mig: "Kjob dig Marken for Penge, og tag Vitterlighedsvidner derpaa", og Staden er given i Kaldæernes Haand!

26 Saa kom Herrens Ord til Jeremja saalunde:

27 Se, jeg er Herren, Gud over alt Kjød, skulde nogen Ting være mig for underlig!

28 Derfor, saa siger Herren: Se, jeg giver denne Stad i Kaldæernes Haand og i Babels Konge Nebukadnezars Haand, og han tager den;

29 og Kaldæerne, som belejre denne Stad, skal komme og stikke Ild paa denne Stad og brænde den ned med samt Husene, paa hvis Tage de bragte Røgofre for Ba-al og udøste Drikofre for fremmede Guder til at fortørne mig;

30 thi Israels og Judas Børn har i Sandhed handlet ilde for mine Øjne fra deres Ungdom, ja Israels Børn har i Sandhed fortønet mig ved deres Hænders Gjerning varsler Herren;

31 thi mig til Vrede og mig til Harm har denne Stad været mig fra den Dag, de byggede hende, indtil denne Dag, til at fjerne hende fra mit Ansigt;

32 for alt det Onde, Israels Børn og Judas Børn har gjort til at fortørne mig, de, deres Konger, deres Fyrster, deres Præster og deres Profeter, baade Judas Mænd og Jerusalems Indbyggere;

33 de vendte Ryg og ikke Ansigt til mig, skjøndt jeg lærte dem tidlig og idelig, men ingen af dem hørte til at tage mod Lærdom;

34 og de satte deres fæle Guder i det Hus, hvorover mit Navn nævnes, til at gjøre det urent;

35 og de byggede Ba-als Høje, som er i Hinnoms Søns Dal, til at ofre deres Sønner og deres Døtre til Molek, som jeg ikke har budet dem, og som ikke er opkommet i mit Hjærte, saa de gjorde denne Vederstyggelighed til at bringe Juda i Synd. -

36 Og nu, desuagtet, saa siger Herren, Israels Gud, om den Stad, hvorom sige: Hun er given Babels Konge i Vold ved Sværd, ved Hunger og Pest:

37 Se, jeg samler dem fra alle Lande, hvorhen jeg har stødt dem i min Vrede og Harme og med stor Fortørnelse, og jeg vil føre dem tilbage til dette Sted og lade dem bo trygt,

38 og de skal blive mig et Folk, og jeg vil være dem en Gud;

39 og jeg vil give dem et Hjærte og en Vej til at frygte mig alle Dage, dem til Fromme og deres Børn efter dem;

40 og jeg vil slutte en evig Pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig tilbage fra at gjøre Godt imod dem, og jeg vil lægge min Frygt i deres Hjærte, saa de ikke vige fra mig;

41 jeg vil glæde mig over dem ved at gjøre dem Godt, og jeg vil plante dem i dette Land i Sandhed af mit hele Hjærte og min hele Sjæl. -

42 Thi saa siger Herren: Ligesom jeg har bragt hele denne store Ulykke over dette Folk, saaledes vil jeg bringe alt det Gode over dem, som jeg taler over dem;

43 og der skar kjøbes Jord i dette Laud, som I sige om: Øde er det, uden Folk og Fæ, givet Kaldæerne i Vold;

44 Jorder skal man kjøbe for Penge, føres til Bogs skal de, forsegles og det vidnesfast, i Benjamins Land, i Jerusalems Omkreds og Judas Stæder, i Stæderne paa Bjerget, paa Sletten, i Sydlandet; thi jeg vil føre deres Fangne tilbage, varsler Herren.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52