Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 33de Kapitel

Gjentagne forjættelser. Herren og Hans Rige.

1 Herrens Ord kom anden Gang til Jeremja, og han var endnu indelukket i Forgaarden til Vagthuset, saaledes:

2 Saa siger Herren, som gjør det, Herren, som mager det for at stadfæste det; Herren hedder han:

3 Kald paa mig, og jeg vil svare dig, jeg vil forkynde dig store Ting, Besværligheder, du ikke kjender;

4 thi saa siger Herren, Israels Gud, over Husene i denne Stad og over Judas Kongeborge, som ere nedbrudte til Volde og Forstandsning,

5 og over dem, der komme for at kjæmpe mod Kaldæerne og for at fylde dem med Menneskelig, som jeg har slaget i min Vrede og i min harme da jeg skjulte mit Ansigt for denne Stad for al deres Ondskab:

6 Se, jeg forbinder og heler hende, og jeg vil læge dem, og jeg vil aabne dem Freds og Sandheds Skatte;

7 og jeg vil føre Judas Fangne og Israels Fangue tilbage og bygge dem som i Begyndelsen;

8 og jeg vil rense dem fra al deres Brøde, hvormed de har syndet imod mig, og forlade dem alle deres Misgjerninger, med hvilke de have syndet mod mig, og ved hvilke de har brudt med mig;

9 og hun skal vorde mig glædeligt Navn til Lov og Ære for alle Hedninger paa Jorden, som høre alt det Gode, jeg gjør dem, saa de skjælve og hæve over alt det Gode og al den Fred, jeg gjør hende. -

10 Saa siger Herren: Atter skal der paa dette Sted, hvorom I sige: "Øde er det, uden Folk og Huden Fæ", i Judas Stæder og paa Jerusalems Gader, som ere øde, uden Folk, uden Beboer, uden Fæ, høres

11 Fryds og Glædes Røst, Brudgoms og Bruds Røst, Røsten af dem, som sige: "Lover Herren Almægtigste, thi god er Herren, thi evig er hans Kjærlighed", af dem, som bringe Takofser til Herrens Hus; thi jeg fører Landets Fangne tilbage som i Førstningen, siger Herren.

12 Saa siger Herren Almægtigste: Der skal endnu være paa dette Sted, som er øde og uden Folk og Fæ, og i alle dets Stæder: Hytter for Hyrder, som lade Faarene hvile;

13 i Stæderne paa Bjerget, Sletten og i Sydlandet, i Benjamins Land og Jerusalems Omkreds og i Judas Stæder skal Faarene endnu gaa forbi Tællerens Haand, siger Herren.

l4 Se, Dage komme, varsler Herren, da jeg stadfæster det gode Ord, som jeg har talet til Israels Hus og over Judas Hus.

15 I disse Dage og paa denne Tid vil jeg lade et Retfærdigheds Skud opskyde for David, og han skal øve Ret og Retfærdighed i Landet ;

16 i disse Dage skal Juda vorde frelst og Jerusalem bo tryg, og da skal man kalde den: "Herren vor Retfærdighed".

17 Thi saa siger Herren: Der skal ikke fattes David en Mand, som sidder paa Israels Huses Højsæde,

18 og Præsterne, Leviterne, skal der ikke fattes en Mand for mit Aasyn, der ofrer Brændoffer, tænder Madoffer og bereder Slagtoffer alle Dage. -

19 Herrens Ord kom til Jeremja saalunde:

20 Saa siger Herren: Dersom I kan gjøre min Pagt med Dagen og min Pagt med Natten til intet, saa der ikke bliver Dag og Nat til sin Tid,

21 saa skal og min Pagt gjøres til intet med David min Tjener, saa han ikke har en Søn, der er Konge paa hans Kongestol, og med Leviterne, Præsterne, mine Tjenere.

22 Som Himlens Hær ikke kan tælles og Havets Sand ikke maales, saaledes vil jeg formere min Tjener Davids Afkom, og Leviterne, som tjene mig. -

23 Og Herrens Ord kom til Jeremja saalunde:

24 Har du ikke seet, hvad dette Folk taler og siger: "Begge Slægter, som Herren har udvalgt, har han forkastet", og mit Folk foragte de, saa at det ikke mere er et Folk for deres Øjne.

25 Saa siger Herren: Naar min Pagt ikke er med Dagen og Natten, og jeg ikke sætter Love for Himmel og Jord,

26 da vil jeg ogsaa forkaste Jakobs og min Tjener Davids Sæd, saa jeg ikke af hans Sæd tager Herskere over Abrahams, Isaks og Jakobs Sæd. Thi jeg vil føre deres Fangne tilbage og forbarme mig over dem.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52