Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 36te Kapitel

Baruk opskriver Jeremjas varsler.

1 I Judas Konge Jojakim Josias Søns fjerde Aar kom dette Ord fra Herren til Jeremja, saaledes:

2 Tag dig en Bogrulle, og skriv i den alle de Ord, jeg har talet til dig mod Israel og Juda og alle Hedninger, fra den Dag, jeg talede til dig, fra Josias Dage og indtil denne Dag ;

3 maaske Judas Hus vilde høre al den Ulykke, som jeg tænker at gjøre dem, for at de kunde omvende sig, hver fra sin onde Vej, og jeg kunde forlade deres Brøde og deres Synd. -

4 Saa kaldte Jeremja Baruk Nerias Søn, og Baruk skrev efter Jeremjas Mund alle Herrens Ord, fom han havde talet til ham, i Bogrullen.

5 Saa bød Jeremja Baruk og sagde: Jeg er fængslet og kan ikke komme til Herrens Hus;

6 men gaa du og læs i Rullen, du har skrevet efter min Mund, Herrens Ord for Folkets Øren i Herrens Hus paa Fastedagen; og ogsaa for alle Jøder, som komme fra deres Stæder, skal du læse dem;

7 maaske deres ydmyge Bøn vil komme for Herrens Aasyn, og de vende om, hver fra sin onde Vej; thi stor er Vreden og Fortørnelsen, som Herren har talet til dette Folk. -

8 Baruk Nerias Søn gjorde i alle Maader, hvad Profeten Jeremja havde befalet ham om at læse Herrens Ord i Bogen i Herrens Hus. -

9 I Judas Konge Jojakim Josias Søns femte Aar i den niende Maaned udraabte man en Faste for Herren for hele Folket i Jerusalem og alt Folket, som var kommet fra Judas Stæder til Jerusalem;

10 og Baruk læste Jeremjas Ord i Bogen i Herrens Hus i Skriveren Gemarja Safans Søns Kammer, i den øverste Forgaard ved Indgangen til den nye Port paa Herrens Hus, for hele Folkets Øren.

l1 Men Mikaja, en Søn af Gemarja Sasans Søn, hørte alle Herrens Ord af Bogen;

12 og han gik ned i Kongens Hus i Skriverstuen, og se, der sad alle Fyrster, Skriveren Elisama, Delaja Semajas Søn, Elnatan Akbors Søn, Gemarja Safans Søn, Zedekia Hananjas Søn og alle Fyrsterne;

13 og Mikaja fortalte dem alle de Ord, han havde hørt, da Baruk læste i Bogen for Folkets Øren.

14 Saa sendte alle Fyrsterne Judi, en Søn as Netanja, en Søn af Kusis Søn Selemja, til Baruk for at sige: Rullen, som du læste i for Folkets Øren, tag den i din Haand og gaa med! og Baruk Nerias Søn tog Rullen i sin Haand og kom til dem;

15 og de sagde til ham: Sid ned Kjære og læs den for vore Øren, og Baruk læste i deres Paahør.

16 Men da de hørte alle disse Ord, forfærdedes den ene med den anden, og de sagde til Baruk: Vi maa virkelig melde Kongen alle disse Ord;

17 og de spurgte Baruk og sagde: Forklar os dog, hvorledes du skrev alle disse Ord efter hans Mund;

18 og Barnk sagde til dem: Han prædikede alle disse Ord for mig udaf sin Mund, og jeg skrev dem med Blæk i Bog. -

19 Da sagde Fyrsterne til Baruk: "Gaa, skjul dig, du og Jeremja, saa ingen veed, hvor I ere".

20 Saa gik de ind til Kongen i Forhallen, men Rullen havde de forvaret i Skriveren Elisamas Kammer, og de meldte Kongen alle disse Ord.

21 Kongen sendte saa Judi for at hente Rullen; han hentede den fra Skriveren Elisamas Kammer, og Judi læste den i Kongens og alle de Fyrsters Paahør, som stode for Kongen ;

22 men Kongen sad i Vinterhuset - det var den niende Maaned - og ved Ildstedet, som brændte foran ham.

23 Som nu Judi havde læst tre fire Sider, skar han dem af med Pennekniven og kastede dem i Ilden, som var paa Ildstedet, indtil hele Rullen var fortæret af Ilden, som var paa Ildstedet.

24 Men de forfærdedes ikke og sønderrev ikke deres Klæder, hverken Kongen eller alle hans Tjenere, som hørte alle disse Ord ;

25 skjøndt Elnatan, Delaja og Gemarja indstændig havde bedet Kongen ikke at brænde Rullen, men han hørte ikke efter dem.

26 Saa befalede Kongen Jerakmeel Hammeleks Søn, Seraja Asriels Søn og Selemja Abdels Søn at hente Skriveren Baruk og Profeten Jeremja; men Herren holdt dem skjulte. -

27 Saa kom Herrens Ord til Jeremja, efterat Kongen havde brændt Rullen og de Ord, Baruk havde skrevet efter Jeremjas Mund, saaledes:

28 Tag dig atter en anden Rulle og skriv alle de forrige Ord i den, som var i den første Rulle, som Judas Konge Jojakim brændte;

29 men over Judas Konge Jojakim skal du sige: Saa siger Herren: Du har brændt denne Rulle med de Ord: Hvorfor skrev du saaledes i den: "Babels Konge skal visselig komme, ødelægge dette Land og udrydde baade Folk og Fæ af det;"

30 derfor, saa siger Herren over Judas Konge Jojakim: Han skal ikke have den, som sidder paa Davids Kongestol, og hans Lig skal blive henkastet for Dagens Hede og Nattens Kulde;

31 og paa ham, hans Afkom og alle hans Tjenere vil jeg hjemsøge deres Brøde, og jeg vil føre over dem og Jerusalems Indbyggere og Judas Mænd alle de Ulykker, som jeg har talet til dem om, men de hørte ikke. -

32 Saa tog Jeremja en anden Rulle, gav den til Skriveren Baruk Nerias Søn, og han skrev i den efter Jeremjas Mund alle Ordene i den Bog, som Judas Konge Jojakim havde brændt i Ilden, og der blev endnu lagt mange Ord til ligesom hine.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52