Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Spaadomme mod fremmede folk.

Det 52de Kapitel

Om Jerusalems Fald.

1 Zedekia var 21 Aar gammel, da han blev Konge, og han var Konge 11 Aar i Jerusalem. Hans Moder, som hed Hamutal, var en Datter af Jeremja fra Libna.

2 Han gjorde, hvad ondt var for Herrens Øjne, i alle Maader som Jojakim havde gjort;

3 thi det gik saaledes med Jerusalem og Juda for Herrens Vrede, indtil han forkastede dem fra sit Aasyn, og Zedekia faldt fra Babels Konge.

4 I hans Kongedømmes niende Aar paa den tiende Dag i den tiende Maaned kom Babels Konge Nebukadnezar med sin hele Hær mod Jerusalem, og de lejrede sig mod den og byggede Skandser trindt om den.

5 Saa kom Staden under Belejring indtil Zedekias ellevte Aar,

6 men paa den niende Dag i fjerde Maaned blev Hungersnøden svær i Staden, og der var ikke Brød til Landets Folk;

7 og man brød ind i Staden, men alt Krigsfolket flygtede og drog om Natten ud af Staden gjennem Porten mellem de to Mure, som er ved Kongens Have; - men Kaldæerne laa trindt om Staden, - og de drog ad den flakke Ørk;

8 men Kaldæernes Hær satte efter Kongen, og de naaede Zedekia ved Jerikos flakke Ørk, og hele hans Hær blev adspredt fra ham;

9 og de grebe Kongen, førte ham op til Babels Konge til Ribla i Hamats Land, og han fældede Dom over ham.

10 Babels Konge slagtede Zedekias Sønner for hans Øine, og alle Judas Fyrster slagtede han i Ribla;

11 derpaa blindede han Zedekias Øjne og bandt ham med to Kobberlænker, og Babels Konge førte ham til Babel; og de fatte ham i Fængsel til hans Dødsdag. -

12 Paa den tiende Dag i den femte Maaned i Babels Konges, Kong Nebukadnezars. nittende Aar, kom Nebuzarada, som var Høvding for Livvagten, som stod for Babels Konges Ansigt, ind i, Jerusalem.

13 Han afbrændte Herrens Hus og Kongens Hus, alle Huse i Jerusalem og alle store Bygninger brændte han af;

14 hele Kaldæernes Hær, som var med Høvdingen for Livvagten, nedrev alle Jerusalems Ringmure.

15 Nogle af de fattige Folk, de Overblevne af Folket, som vare blevne tilbage i Staden, og de Frafaldne, som vare affaldne til Kongen af Babel, og den øvrige Mængde førte Høvdingen for Livvagten Nebuzaradan i Fangenskab;

16 men nogle af de fattige Folk i Landet lod Høvdingen for Livvagten Nebuzaradan blive tilbage for at være Vingaardsmænd og Bønder.

17 Kobbersøjlerne, som var ved Herrens Hus, Fodstykkerne og Kobberhavet, som var i Herrens Hus, sloge Kaldæerne Stykker, og førte alt Kobberet af dem til Babel.

18 Gryderne, Ildskufferne, Knivene, Skaalene og Fadene, alle Kobberkar nemlig, som man havde brugt ved Tjenesten, toge de;

19 og Skaalene, Fyrfadene, Bækkenerne, Gryderne, Lamperne, Fadene og Bægerne, hvad der var helt Guld og helt Sølv, tog Høvdingen for Livvagten.

20 De to Søjler, det ene Hav og de tolv Oxer derunder, Fodstykkerne, som Kong Salomon havde gjort til Herrens Hus; Kobberet i dem og Kobberet i alle disse stod ikke til at veje.

21 Hvad søjlerne angaaer, da havde den ene Søjle en Højde af 18 Alen, et Baand paa 12 Alen omgav den, den var 4 Fingre tyk og hul.

22 Søjlehovedet paa den var af Kobber, og det ene Søjlehoved var 5 Alen højt, og Nættet og Granatæblerne trindt om Søjlehovedet var altsammen af Kobber, og paa samme Maade var den anden Søjle og Granatæblerne;

23 og der var 96 Granatcebler efter Vindene, og alle Granatæblerne paa Nættet helt omkring var Hundrede. -

24 Høvdingen for Livvagten tog Ypperstepræsten Seraja, Sefanja, som var Præst af anden Rang, og de tre Dørvogtere,

25 og fra Staden tog han en Hofmand, som var sat over Krigsfolket, og 7 Mænd af dem, som vare om Kongen, som bleve fundne i Staden, og Krigshøvdingens Skriver, der udskrev Landets Folk, og 60 Mænd af Landets Folk, som bleve fundne i Staden,

26 og Nebuzaradan, Høvdingen for Livvagten, tog dem og førte dem til Ribla til Babels Konge,

27 og Babels Konge slog og dræbte dem i Ribla i Hamats Land, og Juda blev bortført af sit Land. -

28 Det er Folket, som Nebukadrezar bortførte: I det syvende Aar 3023 Jøder;

29 i Nebukadrezars attende Aar 832 Sjæle fra Jerusalem;

30 i Nebukadrezars tre og tyvende Aar bortførte Høvdingen for Livvagten Nebuzaradan 745 Jøder, tilsammen 4600 Sjæle. -

31 I det syv og tredivte Aar, efterat Judas Konge Jojakin var bortført, i den tolvte Maaned paa den fem og tyvende Maaneden, opløftede Babels Konge Evilmerodak i det Aar, han var bleven Konge, Judas Konge Jojakins Hoved og lod ham gaa ud af Fangehuset;

32 han talede godt med ham og satte hans Stol over de Kongers Stole, som var hos ham i Babel;

33 han lod ham omskifte sin Fangedragt, og han spiste altid hos ham, saalænge han levede;

34 og hans Underholdning blev altid givet ham af Babels Konge dagligdags indtil hans Død, saalænge han levede.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52