Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
1. Profetier
2. Profeten Jeremja

Det 6te Kapitel

Fortsættelse af denne Tale.

1 Flyer I Benjamins Børn, midt ud fra Jerusalem! støder i Basunen i Tekoa, tænder Bavn over Vingaards Hus, thi Ulykken trækker op fra Norden, en stor Ødelæggelse

2 Du Skjønne, du Yppige, jeg ødelægger Zions Datter!

3 Hyrder komme til hende og deres Hjorder, de slaa Telte op mod hende trindt omkring; hver græsser sit Stykke.

4 Helliger Krigen mod den, rejser eder, lader os drage op ved Middag! Ve os, thi Dagen helder og Aftenskyggerne strække sig!

5 Rejser eder, lader os drage op om Natten, for at vi kunne fordærve dens Slotte

6 Thi saa siger Herren Almægtigste: Fælder Træer og kaster Vold mod Jerusalem, hun er Staden, som helt skal hjemsøges, Undertrykkelse er i dens Midte.

7 Som Kilden udkvælder sit Vand, saaledes udkvælder hun sin Ondskab; Vold og Ødelæggelse høres der, Saar og Slag er altid for mit Aasyn.

8 Lad dig advare Jerusalem, at min Sjæl ikke skal slide sig fra dig, at jeg ikke skal gjøre dig til Ørk, til ubeboet Land!

9 Saa siger Herren Almægtigste: Som paa Vinstokken skal man gjøre en Efterhøst paa Israels Overblevne; før din Haand tilbage som Vinhøstmanden til Kurvens! -

10 For hvem skal jeg tale og vidne, saa de kunne høre? Se, uomskaaret er deres Øre, saa de kan ikke agte ; se, Herrens Ord er blevet dem til Spot; de har ikke Lyst dertil!

11 Dog jeg er fuld as Nidkjærhed for Herren, jeg er træt af at holde den tilbage. Udstrøm den da over Spæde paa Gaden, over Knøsenes Lønkreds tilhobe; thi Mand med Kvinde skal fanges, Oldingen med den, som har fyldt sin Tid;

12 deres Huse skal tilvendes andre; Marker og Hustruer tillige, thi jeg vil udrække nin Haand mod Landets Indbyggere, varsler Herren;

13 thi baade Smaa og Store blandt dem, alle jage de efter Fordel, og baade Profet og Præst, alle øve de Løgn;

14 og de ville læge mit Folks Brøst som Smaating ved at sige: Fred, Fred! men der var ingen Fred.

15 Skamme maatte de sig, at de øvede, hvad vederstyggeligt er, men de skamme sig slet ikke, og at skjæmmes kjende de ikke; derfor skal de falde blandt de Faldende, styrte paa den Tid, jeg hjemsøger dem, siger Herren.

16 Saa siger Herren: Stiller eder ved Vejene og seer ud og spørger om de ældgamle Stier! "Hvor er dog den gode Vej?" Vandrer paa den, saa skal I finde Hvile for eders Sjæle! Men de sige: "Vi vil ikke gaa!"

17 og jeg satte Vogtere over eder: "Lytter til Basunens Lyd!" men de sagde: "Vi ville ikke lytte".

18 Derfor, hører I Hedninger, og kjend o Menighed, hvad der er i dem.

19 Hør, o Jord, se! jeg bringer Ulykke over dette Folk, deres Tankers Frugt; thi til mine Ord lyttede de ikke, og min Lov, den foragtede de.

20 Hvad er da Røgelse for mig hentet fra Saba og kostbart Krydderrør fra fjerne Land? eders Brændofre behage mig ikke, og eders Slagtofre tækkes mig ej.

21 Derfor saa siger Herren: Se, jeg lægger Stød for dette Folk; Fædre og Sønner skal snuble over dem tilhobe, Nabo og Ven skal gaa til Grunde.

22 Saa siger Herren: Se, et Folk kommer fra Nordens Land, et stort Hedningefolk vækkes fra Jordens Yderste.

23 Bue og Spyd holde de fast, haarde ere de, de forbarme sig ej, deres Røst bruser som Havet, de ride paa Heste, de er rustede som Krigsmænd imod dig, o Zions Datter.

24 Vi høre deres Rygte, matte synke vore Hænder, Angest griber os, Smerte som den Fødendes.

25 Gaaer ikke ud paa Marken, vandrer ej paa Vejen; thi der er Fjendens Sværd, Skræk trindt omkring.

26 Mit Folks Datter! klæd dig i Sæk og vælt dig i Aske, læg Sorg an som for den enbaarne Søn med bitre Klagemaal, thi pludselig kommer Ødelæggeren over os.

27 Til Varde har jeg sat dig iblandt mit Folk, til befæstet Stad; og du skal kjende og prøve deres Vej.

28 Alle ere de gjenstridig Affaldne, de omgaaes med Bagtalelse, de ere Kobber og Jern, de ere alle Fordærvere.

29 Blæsebælgen stønner, ved Ilden er Blyet fortæret; forgjæves smelter og smelter man, de Onde blive ikke udskilte;

30 forkastet Sølv kalder man dem, thi Herren har forkastet dem.

Jeremias' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52