Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

2. Spaadomme mod Jerusalem og det jødiske Folk.

Det 23de Kapitel.

Samarias og Jerusalems brøde og Straf.

1 Saa kom Herrens Ord til mig saaledes:

2 Menneskesøn! der var to Kvinder, een Moders Døtre;

3 de bolede i Æghpten, i deres Ungdom bolede de, der lod de sig tage paa Brysterne, trykke deres jomfruelige Barm;

4 den Ældstes Navn var Ohola og hendes Søsters Oholiba; de hørte mig til, fødte Sønner og Døtre, og hvad deres Navn angaaer, da er Ohola Samaria og Oholiba Jerusalem.

5 Men Ohola bolede under mig, leflede med sine Kjærester, Assyrerne, som nærmede sig,

6 de purpurklædte Fyrster og Herrer, alle smukke Karle, Ryttere, som red Heste;

7 dem skjænkede hun sit Boleri, Assurs udvalgte Sønner, tilhobe ved alle, med hvem hun leflede, og ved deres Afguder blev hun uren;

8 sit bolerske Væsen fra Ægypten opgav hun ikke, thi de havde ligget i med hende i hendes Ungdom; de havde trykket hendes jomfruelige Barm og udøst deres bolerske Lyster over hende.

9 Derfor har jeg givet hende i hendes Kjæresters, i Assurs Sønners Vold, med hvilke hun leflede;

10 de blottede hendes Skam, toge hendes Sønner og Døtre, dræbte hende med Sværd, saa hun fik Navn blandt Kvinderne, da man havde holdt Dom over hende.

11 Det saae hendes Søster Oholiba, men hun drev sit Lefleri endnu værre end hun, og sit bolerske Væsen endnu videre end hendes Søsters:

12 hun leflede efter Assurs Sønner, Fyrster og Herrer, da de nærmede sig, klædte i fuldeste Pragt, Ryttere ridende paa Heste, smukke Karle tilhobe;

13 og jeg saae, at hun var uren; een Vej gik de begge.

14 Men hun drev sit Boleri videre; hun saae Mænd afbildede paa Væggen, Billeder af Kaldæer, malede i Rødt,

15 omgjordede med Bælter om deres Lænder, med rige brogede Sæt paa deres Hoveder; alle saae de Ud som Vognkjæmper, de lignede Babels Sønner, hvis Fædreland er Kaldæa;

16 hun leflede med dem ved sine Øjekast og skikkede Bud til dem til Kaldæa;

17 saa kom Babels Sønner til Brudeseng, og de besmittede hende ved deres Boleri, hun blev uren ved dem, og hun blev ked af dem.

18 Hun drev sit bolerske Væsen aabenlyst og blottede sin Skam, saa jeg blev ked af hende, som jeg var bleven ked af hendes Søster;

19 og hun drev sit bolerske Væsen videre, da hun mindedes sine Ungdoms Dage, dengang hun bolede i Ægyptens Land ;

20 hun leflede med deres Bolere, hvis Brynde er som Æslers og hvis Gejlhed som Hingstes;

21 og du søgte igjen til din Ungdoms Skjændsel, da de fra Ægypten trykkede din Barm for din Ungdoms Bryster.

22 Derfor Oholiba, saa sagde Gud Herren, vækker jeg dine Kjærester mod dig, dem, din Sjæl er bleven ked af, og jeg fører dem mod dig trindt fra;

23 Babels Sønner og alle Kaldæer, Pekod og Soa og Koa, alle Assurs Sønner med dem, smukke Karle, Fyrster og Herrer tilhobe, Vognkjæmper, berømte Mænd, alle Ryttere til Hest;

24 og de skal komme mod dig velrustede, med Vogne og Hjul og Folkehær, med Skjolde, store og smaa, og Hjelme, og belægge dig trindt omkring; dem overgiver jeg Dommen, og de skal dømme dig efter deres Ret;

25 og jeg vil stille min Nidkjærhed mod dig, de skal behandle dig med Forbitrelse, de skal skjære Næse og Øren af dig; de, som blive tilbage af dig, skal falde for Sværdet, dine Sønner og dine Døtre skal de tage, og de, der ere tilbage, skal fortæres Ilden;

26 og de skal trække dig af dine Klæder og tage dit stadselige Tøj;

27 og jeg vil gjøre en Ende paa din Skjændsel og dit Boleri fra Ægyptens Land, saa du ikke mere hæver dine Øjne til dem og tænker ikke mer paa Ægypten;

28 thi saa sagde Gud Herren: Se, jeg giver dig dem i Vold, du hader, dem i Vold, din Sjæl væmmes ved;

29 og de skal handle med dig i Had, tage alt dit Erhverv, lade dig nøgen og bar, saa dit Boleris Nøgenhed skal blottes samt din Skjændsel og dit bolerske Væsen.

30 Dette gjør jeg dig for din bolerske Lyst efter Hedningerne, fordi du besmittede dig ved deres Afguder;

31 du vandrede din Søsters Vej, og jeg vil give hendes Bæger i din Haand.

32 Saa sagde Gud Herren: Din Søsters Bæger skal du uddrikke, det dybe og brede; til Latter og Spot skal du blive, saavidt det kan gaa!

33 af Rus og Sorg skal du blive fuld ; det er Ødelæggelsens og Forstyrrelsens Bæger, din Søster Samarias Bæger;

34 du skal drikke det, udtømme det, slikke dets Skaar og afrive dine Bryster, thi jeg har talet, varsler Gud Herren.

35 Derfor, saa sagde Gud Herren: Fordi du har glemt mig og kastet mig bag din Ryg, saa bære du og din Skjændsel og dit bolerske Væsen!

36 Saa sagde Herren til mig: Menneskesøn! vil du dømme Ohola og Oholiba, saa forklar dem deres Afskyeligheder;

37 thi de har brudt Ægtepagten, der er Blod paa deres Hænder; de har brudt Ægtepagten efter deres Afguder, ogsaa deres Sønner, som de fødte mig, har de ført gjennem Ilden, dem til Føde;

38 endnu dette har de gjort mig: Min Helligdom har de samme Dag besmittet, mine Hviledage vanhelligede de ;

39 naar de slagtede deres Sønner for deres Afgudsbilleder, gik de samme Dag ind i min Helligdom til at vanhellige den, og se, saaledes har de gjort midt i mit Hus!

4O ja du sendte endog Bud efter Mænd, som kom langt fra, til hvilke Bud sendtes, og se, de kom, og du badede dig for dem, sminkede dine Øjne og klædte dig i Pragt;

41 og du sad paa en kostbar Seng, Bord havde du dækket foran den; min Røgelse og min Olie satte du paa den;

42 der var en Støj af en ugudelig Flok, og til Mændene af Menneskevrimlen brugtes Drankere fra Ørken, og de satte Smykker paa deres Hænder og prægtige Pandebaand om deres Hovedet.

43 Da sagde jeg om hende, som var slidt op ved sit Ægteskabsbrud: Nu vil hun drive sit bolerske Væsen, ja hun!

44 Saa kom man til hende, som man kommer til en Skjøge; saaledes kom de til Ohola og Oholiba, de skamløse Kvinder.

45 Men retfærdige Mænd, de skulle dømme dem, som man dømmer Ægtepagts Brydere, som man dømmer den, der har udøst Blod; thi de har brudt Ægtepagten, og der er Blod paa deres Hænder.

46 Thi saa sagde Gud Herren: Jeg vil føre en Skare op mod dem, jeg vil give dem til Forstyrrelse og Bytte;

47 Skaren vil overdænge dem med Sten, kløve dem med deres Sværd; deres Sønner og deres Døtre skulle de dræbe og brænde dem med Ild;

48 og saa. gjør jeg en Ende paa Skjændselen i Landet, og alle Kvinder skal vare sig, at de ikke gjøre efter eders Skjændsel.

49 Men man skal lægge eders Skjændsel paa eder, og I skal bære Synderne med eders Afgudsbilleder, saa I skal forstaa, at jeg er Gud Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48