Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

3. Spaadomme mod Nabofolkene

Det 30de Kapitel.

Flere Spaadomme mod Ægypten

1 Saa kom Herrens Ord til mig saalunde:

2 Menneskesøn! varsel og siig: Saa sagde Gud Herren: Hyler: Ak for Dagen!

3 thi nær er Dagen, nær er Dagen fra Herren, en skyfuld Dag, Folkenes Time kommer.

4 Sværd kommer over Ægypten, Rædsel er over Ætiopien, naar Slagne falde i Ægypten, og de tage dens Rigdomme, og dens Grundvolde forstyrres.

5 Ætioper, Libyer og Lydier, den hele Folkeblanding og de fra Kub og Forbundsfolkene, de skal falde for Sværdet med dem.

6 Saa sagde Herren: Ægyptens Støtter skal falde, hendes Magts Stolthed synke; fra Migdol til Syene skal de der falde for Sværdet, varsler Gud Herren;

7 de skulle ødelcegges midt iblandt de ødelagte Lande, dens Stæder skal være midt blandt de øde Byer;

8 og de skal forstaa, at jeg er Herren, naar jeg sætter Ild paa Ægypten, og alle hendes Hjælpere knuses.

9 Samme Dag skal Bud gaa fra mig til Skibs til at forfærde de trygge Ætioper, og der skal blive en Rædsel blandt dem som paa Ægyptens Dag; thi se, den kommer. -

10 Saa sagde Gud Herren: Jeg vil gjøre en Ende paa Ægyptens Rigdom ved Babels Konge Nebukadnezar;

11 han og hans Folk med ham, grumme Hedninger, føres ind for at ødelægge Landet, de skulle drage deres Sværd mod Ægypten og fylde Landet med Slagne;

12 og jeg gjør Strømme til Ørk, sælger Landet til de Slemme, ødelægger Landet og dets Fylde ved Fremmedes Haand; jeg, Herren, har talet. -

13 Saa sagde Gud Herren: Jeg vil ødelægge Afgudsbillederne, gjøre en Ende paa Gudeklodserne i Nof, og en Fyrste af Ægyptens Land skal ikke være mere, og jeg lægger Frygt paa Ægyptens Land;

14 jeg ødelægger Patros, sætter Ild paa Zoan, og holder Dom i No,

15 udøser min Harme over Sin, Ægyptens faste Plads, og rydder Rigdomme ud af No;

16 og jeg sætter Ild paa Ægypten, Sin skal skjælve i Angest, No skal vorde flakt og Nof i daglig Angest;

17 det unge Mandskab i Aven og Pi-Beset skal falde for Sværdet, og de selv skal vandre i Fangenskab;

18 i Takpankes skal Dagen formørkes, naar jeg der bryder Ægyptens Aag, og dens Magts Stolthed der faaer Ende; en Sky skal skjule hende, hendes Døtre vandre i Fangenskab.

19 Jeg vil holde Dom i Æghypten, saa de skal forstaa, at jeg er Herren.

20 I det ellevte Aar, den syvende i første Maaned, kom Herrens Ord til mig saalunde:

21 Menneskesøn! Ægyptens Konge Faraos Arm har jeg brudt, og se, den er ikke forbunden, saa man anvendte Lægedom, lagde Bind paa til at forbinde og styrke den, saa den kunde gribe Sværdet.

22 Derfor, saa sagde Gud Herren: Se, jeg er mod Ægypteus Konge Farao, og jeg vil knække begge hans Arme, baade den stærke og den brudte, og lade Sværdet falde af hans Haand;

23 og jeg vil sprede Ægypterne blandt Folkene og splitte dem i Landene;

24 men jeg vil styrke Babels Konges Arme, lægge mit Sværd i hans Haand ; men Faraos Arme vil jeg knække, og dybt skal han sukke, slagen for hans Ansigt;

25 og jeg styrker Babels Konges Arme; men Faraos Arme skal synke, saa de forstaa, at jeg er Herren, naar jeg lægger mit Sværd i Babels Konges Haand og han udrækker den mod Ægyptens Land;

26 og jeg spreder Ægypterne blandt Folkene, splitter dem i Landene, saa de skal forstaa, at jeg er Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48