Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 39te Kapitel.

Gogs Fald.

1 Men du Menneske-Søn, varsel mod Gog og siig: saa sagde Gud Herren: see, jeg er efter dig Gog, du Fyrste over Ros, Mesek og Tubal,

2 og jeg vil vende dig om, drage dig frem, føre dig op fra det yderste Norden, og lede dig ind over Israels Bjerge;

3 og jeg vil slaae din Bue af din venstre Haand og lade din Piil falde af din høire,

4 paa Israels Bjerge skal du falde, du og alle dine Horder og Folkefærd, som ere med dig; Rovfugle, Spurve, alt som flyver, og Markens vilde Dyr giver jeg dig til Føde.

5 Paa aaben Mark skal du falde; thi jeg har talet, varsler Gud Herren;

6 og jeg vil kaste Ild paa Magog og de trygge Kystboere, saa de skal forstaae, at jeg. er Herren;

7 men jeg vil lade mit hellige Navn kjende midt blandt mit Folk, Israel, og jeg vil ikke tiere lade mit hellige Navn vanære, saa Hedningerne skulle forstaae, at jeg er Herren, Israels Hellige.

8 See, det kommer og det skeer, varsler Gud Herren, det er den Dag, jeg har talt om.

9 Saa skal Indvaanerne af Israels Stæder gaae ud, og brænde og gjøre Ild med Rustninger, Skjolde baade smaae og store, Buer, Pile, Rafter og Spvd og brænde paa dem i syv Aar;

10 de skal ikke hente Træ fra Marken og ikke hugge i Skovene, men de skal brænde Vaaben; de skal plyndre deres Ransmænd og tage Byttet fra deres Røvere, varsler Gud Herren;

11 og det skal skee samme Dag, at jeg giver Gog et Sted der til Grav i Israel, Veimands-Dalen, Øst for Havet, og den skal nøde Vandringsmænd til at holde for Næsen, og der skal man begrave Gog og hele hans Mængde og kalde den Goge-Floks Dal;

12 men Israels Huus skal begrave dem i svv Maaneder, for at rense Landet;

13 og hele Landets Folk skal begrave dem, og det skal være dem til Ære, den Dag jeg forherliger mig, varsler Gud Herren;

14 saa skulde de udmelde faste Folk, Veimænd i Landet og dem, som med Veimændene skal nedgrave dem, der ere blevne tilbage over Jorden, sor at rense Landet; naar syv Maaneder ere til Ende, skal de randsage;

15 og naar Veimændene drage gjennem Landet og En seer Menneske-Been, skal han sætte Mærke derved, indtil Graverkarlene faaer det nedgravet i Gogs-Floks Dalen;

16 og der skal ogsaa være et By-Navn "Flokke", og saa skal de rense Landet.

17 Men du Menneske-Søn saa sagde Gud Herren: siig til Spurvene og alle Vingede og alle Markens vilde Dyr: flokkes, kommer, samles rundt fra om mit Slagtoffer, som jeg offrer Eder, et stort Slagtoffer paa Israels Bjerge, og I skal æde Kød og drikke Blod;

18 Kæmpers Kjød skal I æde, og Jordens Fyrsters Blod skal I drikke, Væddere, fede Lam, Bukke, Oxer, mæskede tilhobe i Basan;

19 I skal æde Fedt til Mættelse, drikke Blod til Overflod af mit Slagtoffer, som jeg offrer Eder;

20 I skal mættes ved mit Bord med Heste og Spand, Helte og al Menigmand, varsler Gud Herren;

21 og jeg fremstiller min Herlighed blandt Hedningerne, saa alle Hedninger skal see min Dom, som jeg over, og min Haand, som jeg lægger paa i dem;

22 og Israels Huus forstaae, at jeg er Herren, deres Gud, fra den Dag og fremdeles;

23 og Hedningerne skal forstaae, at Israels Huus blev bortført for deres Brøde, fordi de handlede troløst mod mig, saa jeg skjulte mit Ansigt sor dem, gav dem deres Fjender i Vold, saa de Alle faldt for Sværdet;

24 efter deres Besmittelse, efter deres Overtrædelser har jeg handlet med dem; og jeg skjulte mit Aasyn for dem.

25) Derfor, saa sagde Gud Herren: nu vil jeg føre Jakobs Fangne tilbage, og forbarme mig over hele Israels Huus, og være nidkjær for mit hellige Navn,

26 og de har baaret deres Forsmædelse, alle deres Overtrædelser, hvormed de har forgrebet sig mod mig, naar de boe trygt i deres Land, og Ingen forfærder dem;

27 naar jeg fører dem tilbage ud fra Folkene, samler dem fra deres Fjenders Lande, og helliggjøres ved dem for mange Hedningers Øine;

28 og de forstaae, at jeg er Herren deres Gud, i det jeg bortførte dem til Hedningene, men samlede dem til deres Land, og lod Ingen mere af dem der tilbage;

29 og jeg vil ikke tiere skjule mit Aasyn for dem, da jeg udgyder min Aand over Israels Huus, varsler Gud Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48