Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. ForjĂŚttelser

Det 40te Kapitel.

Det nye Tempels Ringmur og Forgaarde

Det nye Tempel og det nye Jernsalem.

1 I det fem og tyvende Aar efter vor Bortførelse, i Aarets Begyndelse, den Tiende i Maaneden, i det fjortende Aar efterat Staden var slagen, just samme Dag kom Herrens Haand over mig og førte mig derhen.

2 I Guds Syner førte han mig til Israels Land, og satte mig paa et meget høit Bjerg og paa det var det, som man bvgde en Stad i Syd.

3 Han førte mig derhen, og see, en Mand, hans Udseende var som han var malm, han havde en Hørgarns Snor og en Maalestok i sin Haand, og han stod i Porten.

4 Denne Mand sagde til mig: Menneske-Søn, see med dine Øine og hør med dine Øren, og lÌg dig paa Hjerte Alt hvad jeg viser dig, thi for at vise dig det, er du ført herhen; forkynd Israels Huus Alt hvad du seer.

5 Og see, der var en Muur udenom Huset trindt om, i sin Haand havde Manden en Maalestok paa ser Alen, paa Alen og Haandsbred, og han maalte Murens Tykkelse een Stok og Høiden een Stok;

6 han gik ind i Porten, som vender mod Øster-Leden, steeg op ad dens Trapper og maalte Portens TÌrskel, een Stok i Breden, anden TÌrskel een Stok i Breden;

7 hvert Vagtkammer var een Stok lang og een Stok bred, og mellem Vagt kamrene var der 5 Alen, Portens TĂŚrskel ved Portens Vaabenhnus var indvendig een Stok.

8 Saa maalte han Portens Vaabenhuus, indvendig een Stok;

9 og han maalte Portens Vaabenhuus 8 Alen og dens Karnisse to Alen og Portens Vaabenhus var mod Inder-Siden.

10 Portens Vagtkamre mod Øster-Leden vare tre paa den ene og tre paa den anden Side; de havde alle tre eet Maal, og Karnisserne paa begge Sider havde eet Maal.

11 Saa maalte han Port-Aabningens Bredde 10 Alen, Portens LĂŚngde 13 Alen;

12 og der var et Fortog foran Vagtkamrene paa een Alen, og et Fortog paa een Alen paa den anden Side; og Bagtkammeret var paa den ene Side 6 Alen og paa den anden Side 6 Alen.

13 Saa maalte han Porten fra det ene Vagtkammers Tag til det andet, 25 Alen bred, Dør mod Dør;

14 og han udgjorde Karnisserne til 60 Alen, nemlig til Forgaardens Karnisser trindt om i Porten;

15 men forfra Porten, hvor man gaaer ind, til Forsiden af den indre Ports Vaabenhus var 50 Alen;

16 og der var BlÌndings-Vinduer paa Vagtkamrene og deres Karnisser trindt om i Porten indvendig og ligesaa i Løngangene; Vinduer var der trindt om indad til, og ved Karnisserne vare Palme-Søiler.

17) Saa førte han mig ind iden ydre Forgaard, og see, der var Bure og et indlagt Gulv lavet til Forgaarden trindt om, 30 Bure var der ved det indlagte Gulv.

18 Det indlagte Gulv var ved Siden af Portene, i Forbindelse med Portenes LĂŚngde, det var det nederste indlagte Gulv.

19 Saa maalte han en Bredde forfra den nedre Port, foran den indre Forgaard udenfor den, 100 Alen i Øst og Nord.

20 Porten, som var mod Nørre-Leden paa den ydre Forgaard, maalte han i LÌngde og Bredde;

21 der var tre Vagtkamre paa den ene og tre paa den anden Side; den havde Karnisser og Løngange af samme Maal, som den første Port; den var 50 Alen lang og 25 Alen bred;

22 dens Vinduer, dens Løngange, dens Palmer var efter den Ports Maal, som vender mod Østerleden, ad 7 Trappe-Trin gik man op til den, og foran den var dens Løngange.

23 Der var Port til den indre Forgaard ligeoverfor Porten i Nord og Øst, og han maalte 100 Alen fra Port til Port.

24 Saa førte han mig mod Sønder-Leden, og see, der var en Port mod Sønder-Leden; og han maalte dens Karnisser og Løngange efter samme Maal;

25 Vinduer havde den og Løngange trindt om, som hine Vinduer; den var 50 Alen lang og 25 Alen bred;

26 dens Trapper havde 7 Trin og dens Løngange var foran dem; Palmer havde den, een paa den ene og een paa den anden Side af dens Karnisser;

27 og den indre Forgaard havde en Port mod Sønder-Leden, og han maalte fra Port til Port mod Sønder-Leden 100 Alen.

28 Saa førte han mig ind i den indre Forgaard ad Sønderport, og han maalte Sønderport efter samme Maal;

29 dens Vagtkamre, dens Karnisser og dens Løngange var efter samme Maal, den havde Vinduer og Løngange trindt omkring, 50 Alen lange og 25 Alen brede;

30 den havde Buegange trindt om, 25 Alen lange og 5 Alen brede;

31 dens Løngange var mod den ydre Forgaard, der var Palmer ved dens Karnisser og dens Trapper havde otte Trin.

32 Saa førte han mig til den indre Forgaard mod Øster-Leden, og han maalte Porten efter samme Maal;

33 dens Vagtkamre, Karnisser, Løngange havde samme Maal, og den havde Vinduer og Løngange trindt om, 50 Alen lange og 25 Alen brede;

34 dens Løngange var mod den ydre Forgaard, der var Palmer ved dens Karnisser paa den ene og anden Side, og dens Trapper havde 8 Trin.

35 Saa førte han mig til Nørreport og maalte den efter samme Maal,

36 dens Vagtkamre, Karnisser og Løngange; Vinduer havde den trindt omkring; den var 50 Alen lang og 25 Alen bred.

37 Dens Løngange var mod den ydre Forgaard, Palmer var ved dens Karnisser paa den ene og anden Side, og dens Trapper havde 8 Trin;

38 og der var et Aflukke, hvis Dør var ved Karnisserne i Porten; der vaskede de BrÌndoffret;

39 og i Portens Vaabenhuus var der to Borde paa den ene og to paa den anden Side, til derpaa at slagte BrĂŚndoffret, Syndoffret og Skyldoffret;

40 og ved Siden udenfor, naar man gaaer op til Indgangen ved Nørreport var der to Borde, og ved den anden Side ved Vaabenhnset i Porten var der to Borde;

41 der var 4 Borde ved den ene og 4 Borde ved den anden Side af Porten, 8 Borde til at slagte paa;

42 der var 4 Borde af hngne Steen til BrÌndoffret, halvanden Alen lange, halvanden Alen brede og 1 Alen høie; paa dem skulde de lÌgge de Redskaber, hvormed de slagte BrÌndoffret og andre Offre;

43 Og der var anbragte Lister af en Haandsbrede indad til rundt omkring, og paa Bordene skulde man lĂŚgge Offerblodet.

44) Udenfor den indre Port var der Bure for Sangerne i den indre Forgaard; de der vare ved Siden af Nørreport vendte mod Sønder-Leden, og de der vare ved Siden af Øster-port vendte mod Nørre-Leden;

45 og han sagde til mig: de Bure, som vende mod Sønder-Leden, ere for de PrÌster, der vare paa Tjenesten i Huset;

46 og de Bure, som vende mod Nørre-Leden, er for de PrÌster, der vare paa Alterets Tjeneste, det er Zadoks Sønner, de som af Levi Børn nÌrme sig Herren, for at tjene ham.

47 Saa maalte han Forgaarden, den var 100 Alen lang og 100 Alen bred i Fiirkant, og Alteret var foran Huset.

48) Saa førte han mig til Husets Vaabenhuns; og han maalte Vaabenhusets Karnisser 5 Alen paa den ene og 5 Alen paa den anden Side; og Portens Bredde var 3 Alen fra den ene og 3 Alen fra den anden Side.

49 Vaabenhuset var 20 Alen langt og 11 Alen bredt, og man gik op til det ad Trapper, og der var Søiler ved Karnisserne, een ved den ene og een ved den anden Side.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48