Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 41de Kapitel.

Templet og Alteret

1 Saa førte han mig ind i Templet; han maalte Karnisserne, 6 Alen brede paa den ene Side og 6 Alen brede paa den anden Side, det var Teltets Brede;

2 Dørens Brede var to Alen, Dørens Sider var 5 Alen til den ene og 5 Alen til den anden Side, og han maalte det 40 Alen langt og 20 Alen bredt;

3 saa gik han indenfor og maalte Dør-Karnissen to Alen, i Døren 6 Alen og Dørens Brede 7 Alen;

4 saa maalte han Længden deraf 20 Alen og Breden 20 Alen mod Templet, og han sagde til mig: det er det Allerhelligste.

5 Derpaa maalte han Husets Muur 6 Alen, Breden af Sidekamrene 4 Alen, rundt omkring Husets Omgang.

6 Sidekamrene vare Kammer ved Kammer i tre Stokværk, 30 i hver Omgang og de naaede Husets Muur paa Siderne trindt omkring saa de vare afbundne, men de vare ikke afbundne i Husets Muur;

7 og der var en Udbygning og Omgang høiere og høiere op til Sidekamrene, thi der gik en Vindeltrappe høiere og høiere op trindt omkring Huset, derfor blev Huset bredere, som det blev høiere, og saaledes kom man fra det nederste Stokværk til det øverste gjennem det mellemste.

8 Jeg saae Høiden af Huset rundt om, Sidekamrenes Underlag var een fuld Stok det er 6 Alen, ud til Kanten;

9 Tykkelsen af Sidekamrenes udvendige Muur var 5 Alen, ligesom den aabne Plads i Sidekamrenes Bygning ved Huset;

10 og mellem Murene var der en Brede paa 20 Alen heel rundt omkring Huset;

11 Indgangen til Sidekamrene vendte mod den aabne Plads, der var een Dør mod Nørre-Leden og een mod Sønder-Leden, og Breden af den aabne Plads var 5 Alen rundt om.

12 Bygningen, som laae foran den afskaarne Plads paa Hjørnet mod Vester-Leden, var 70 Alen bred, og Bygningens Muur var 5 Alen tyk rundt omkring, og den var 90 Alen lang.

13 Saa maalte han Husets Længde 100 Alen, den afskaarne Plads, Bygningen og dens Mure havde en Længde af 100 Alen;

14 Breden af Husets Forside og den afskaarne Plads mod Øst var 100 Alen.

15 Saa maalte han Bygningens Længde, med den afskaarne Plads, hvad der var Vesten for den, og dens Omgange paa den ene og anden Side 100 Alen; og det indre Tempel og Forgaardens Løngange,

16 Tærsklerne, Blændings-Vinduerne, Omgangene trindt om de tre Stokværk var, i Flugt med Tærskelen, panelede med Træ trindtomkring fra Jorden til Vinduerne, nemlig de dækkede Vinduer;

17 op over Døren til det Inderste af Huset, og udenfor; og paa hver Muur rundt om, indvendig og ndvendig var der bestemte Maal;

18 og der var udarbeidet Torden-Engle og Palmer, der var en Palme mellem hveranden af Torden-Englene, og Torden-Englene havde to Ansigter;

19 Det Menneske-Ansigt til Palmen paa den ene Side og et Løve-Ansigt til Palmen paa den anden Side, det var udarbeidet paa det hele Huus trindt omkring;

20 fra Jorden til over Døren vare Torden-Engle og Palmer udarbeidede paa Templets Muur;

21 Templet havde fiirkantede Poster, og Forsiden af det Hellige havde Udseende, som man saae den.

22 Alteret var af Træ, det var 3 Alen høit og 2 Alen langt, det havde Hjørner, og dets Længde og Sider vare af Træ; og han sagde til mig: dette er Bordet, som er for Herrens Aasyn.

23 Templet og Helligdommen havde to Fløidørre,

24 og 2 Dørfløie havde Fløidørrene, Fløie til at dreie omkring; den ene Dør havde to Fløie og den anden havde to,

25 og paa Fløidørrene i Templet var der udarbeidet Torden-Engle og Palmer, lig dem, der var udarbeidede paa Væggene, og der var et Træ-Dørstykke foran Vaabenhuset udvendig.

26 Vinduerne vare blændede, Palmer var der til den ene og anden Side af Vaabenhuset og Husets Sidekamre og Dørstykkerne.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48