Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 43de Kapitel.

Herrens Herlighed aabenbarer kig. Brændoffer-Alteret.

1 Saa førte han mig til Porten, den Port, som er mod Øster-Leden;

2 og see, Israels Guds Herlighed kom fra Øster-Leden, hans Røst var som Lyden af vældige Vande, og Jorden lyste af hans Herlighed;

3 og det var at see til, som det Syn jeg havde seet, Synet jeg saae, da jeg kom til Stadens Ødelæggelse, og Synerne var som det Syn, jeg saae ved Kebar-Flod, og jeg faldt ned paa mit Ansigt.

4 Herrens Herlighed drog ind i Huset ad den Port, som vender mod Øster-Leden.

5 Saa hævede Aanden mig op og førte mig ind i den indre Foregaard, og see! Herrens Herlighed fyldte Huset;

6 og jeg hørte ham tale med mig fra Huset, og der stod en Mand hos mig;

7 og han sagde til mig: Menneske-Søn, dette er Stedet for min Throne, og dette er Stedet for mine Fodsaaler, hvor jeg vil boe midt iblandt Israels Børn til evig Tid, og Israels Huus skal ikke tiere besmitte mit hellige Navn, de og deres Konger ved deres Boleri og med deres Konge-Aadsler paa deres Høie,

8 da de indbandt deres Tærskel i min Dør-Tærskel og deres Stolper ved min Dørstolpe, og der var kun Væg imellem mig og dem, saa de besmittede mit hellige Navn ved deres Vederstyggeligheder, de bedrev, og jeg fortærede dem i min Vrede;

9 nu skulle de fjerne deres Boleri og deres Konge-Aadsler fra mig, og jeg vil boe midt iblandt dem til evig Tid.

10) Du Menneske-Søn, forklar Israels Huus dette Huus, saa de skamme sig for deres Misgjeruinger og maale Lignelsen deraf ;

11 og naar de skamme sig ved Alt, hvad de har bedrevet, viis dem saa Husets Skikkelse og Indretning, dets Udgange og Indgange, hele dets Skikkelse og alle dets Bestemmelser, hele dets Skikkelse og alle dets Love, og optegn det for deres Øine, for at de kan bevare hele dets Skikkelse og alle dets Bestemmelser, saa de holde dem. -

12 Dette er Loven for Huset paa Bjergets Top: hele dets Grændse trindt omkring er høihellig; see, det er Husets Lov.

13 Dette er Maalet paa Alteret efter Alen, Alen paa Alen og Haandsbred: Fordybningerne er paa een Alen og een Alen bred, Listen paa Kanten rundt omkring er et Spand, det er Alterets Grundlag;

14 fra Fordybningen ved Jorden til den nederste Afsætning er to Alen, og Breden er een Alen, og fra den mindre Afsætning til den større er der 4 Alen, og Breden er een Alen;

15 Arnen var paa 4 Alen og fra Ildpladen opad var der 4 Horn;

16 Ildpladen var 12 Alen lang og 12 Alen bred, fiirkantet efter sine 4 Sider;

17 Afsætningen var 14 Alen lang og 14 Alen bred efter sine 4 Sider, Kanten om den var en halv Alen, Fordybningen om den en Alen omkring og Trapperne til den vendte mod Øst. -

18 Saa sagde han til mig: Menneske-Søn, saa sagde Gud Herren: dette er Bestemmelserne for Alteret, den Dag, man indretter det til derpaa at bringe Brændoffret og stænke Blodet;

19 og du skal give Præsterne, Leviterne, som ere af Zadoks Afkom og nærme sig mig, varsler Gud Herren, for at tjene mig, en ung Tyr til Syndoffer;

20 og du skal tage af dens Blod, komme det paa dets 4 Horn og 4 Hjørner paa Afsætningen og paa Kanten rundt om, og du skal udsone det og gjøre Forligelse for det;

21 og du skal tage Syndoffer-Tyren, og man skal brænde den paa et udviist Sted i Huset udenfor Helligdommen;

22 anden Dag skal du bringe en lydeslos Gedebuk til Syndoffer, og de skal udsone Alteret ligesom de udsonede det med Tyren;

23 naar de har fuldendt Udsoningen, skal du bringe en ung lydesløs Tyr og en lydesløs Vædder af Hjorden;

24 du skal føre dem frem for Herren, og Præsterne skal strøe Salt paa dem og offre dem som Brændoffer for Herren;

25i 7 Dage skal du hver Dag anrette Syndoffer-Bukken, og de skal anrette en ung Tyr af Oxerne og en Vædder af Faarehjorden, lydesløse skal de være;

26 i syv Dage skal de udsone Alteret, rense det og vie det.

27 Naar de har fuldendt disse Dage, skal Præsterne ottende Dag og fremdeles anrette Eders Brændoffre og Takoffre paa Alteret, og jeg vil have Behag i Eder, varsler Gud Herren.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48