Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 46de Kapitel.

Offringerne.

1 Saa sagde Gud Herren: den indre Forgaards Port, som vender mod Øst, skal være lukket de 6 Arbeidsdage, men paa Hviledagen skal den aabnes og paa Nymaanes Dagen skal den aabnes;

2 og Fyrsten skal gaae ind udenfra ad Veien ved Portens Vaabenhuus og staae ved Portstolpen, og Præsterne skal anrette hans Brændoffer og Takoffer, men han skal knæle paa Tærskelen i Porten og saa gaae ud, men Porten maa ikke lukkes inden Aften,

3 og Landets Folk skal knæle for Herrens Aasyn ved Indgangen til denne Port paa Hviledagene og Nymaanes Dagene.

4 Brændoffret, som Fyrsten bringer Herren paa Hviledagen er 6 lydesløse Vædderlam og en lydeslos Vædderz,

5 Madoffret er en Skjeppe til Vædderne, men til Lammene er Madoffret en Gave af hans Haand; og Olien er Maal til Skjeppe;

6 men paa Nymaanes Dagen en ung lydesløs Tyr, 6 Vædderlam og en Vædder, lydesløse skal de være;

7 en Skjeppe til Tyren og een Skjeppe til Vædderen skal han bringe til Madoffer, men til Lammene hvad hans Haand formaaer, og af Olie Maal til Skjeppe.

8 Naar Fyrsten gaaer ind, skal han gaae ind ad Veien ved Portens Vaabenhuus, og samme Vei skal han gaae ud;

9 men naar Landets Folk gaaer ind for Herrens Aasyn paa Høitiderne, skal den, som gaaer ind ad Nørre-Port for at holde sin Bøn, gaae ud af Sønder-Port; og den, som gaaer ind ad Sønder-Port, skal gaae ud af Nørre-Port, han maa ikke gaae tilbage gjennem den Port, han kom ind ad, men de skal gaae ud ligefrem;

10 og Fyrsten skal gaae ind midt mellem dem, som gaae ind, og naar de gaae ud, gaae de ud sammen.

11 Paa Festerne og Høitiderne stal Madoffret være Skjeppe til Tyren og Skjeppe iil Vædderen, men til Lammene en Gave as hans Haand, og af Olie Maal til Skjeppe.

12 Naar Fyrsten bringer frivillig Offer: Brændoffer eller Takoffer for Herren, skal man aabne ham Porten, som vender mod Øst, og han skal bringe sit Brændoffer og sine Takoffre ligesom han bringer dem paa Hviledagen, og naar han gaaer ud, skal man lukke Porten, saasnart han er gaaet ud.

13 Et aargammelt lydesløst Vædderlam skal du daglig bringe Herren som Brændoffer, hver Morgen skal du bringe det;

14 og du skal hver Morgen bringe Madoffer til det: en sjette Deel Skjeppe og af Olie en tredie Deel Maal til at væde Melet; det er et Madoffer for Herren, evig gjældende Bestemmelser;

15 og bringer Vædderlammet, Madoffret og Olien hver Morgen som et stadigt Brændoffer!

16) Saa sagde Gud Herren: naar Fyrsten giver en af sine Sønner en Gave, er det hans Arv, den tilhører hans Sønner, det er deres Besiddelse ved Arv;

17 men naar han af sin Arv skjænker en Gave til en af sine Tjenere, skal det høre ham til indtil Friheds-Aaret, men saa falde tilbage til Fyrsten; hans Arv skal kun tilhøre hans Sønner.

18 Men Fyrsten maa ikke tage af Folkets Arv, saa han trænger dem ud af Besiddelsen; af sin Eiendom maa han give sine Sønner Arv, for at mit Folk ikke skal spredes, hver fra sin Eiendom.

19) Saa førte han mig ind ad Indgangen ved Siden af Porten til de Præsterne helligede Bure, som vende mod Nord, og see der var en Plads ved Siden af dem Vester ud;

20 og han sagde til mig: det er Pladsen, hvor Præsterne skulle koge Skyldoffret og Syndoffret, hvor de skulle bage Madoffret, for ikke at føre det ud i den ydre Forgaard til at hellige Folket.

21 Saa førte han mig ud i den ydre Forgaard, og lod mig gaae forbi Forgaardens fire Hjørner, og see, der var en Forgaard i hvert Hjørne af Forgaarden;

22 i de 4 Hjørner af Forgaarden var der indhegnede Forgaarde, 40 i Længden og 30 i Brede, eet Maal havde de alle fire, anlagte i Hjørnerne;

23 der var en Muur omkring dem, om dem alle fire, og Arner var der anbragt under Murene trindt omkring;

24 og han sagde til mig: det er Kjøgerset, hvor Husets Tjenere koge Folkets Offre.

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48