Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
3. Profeten Ezekiel

4. Forjættelser

Det 48de Kapitel.

Landets Deling. Det nye Jerusalem.

1 Det er Navnene paa Stammerne. Fra Kanten mod Nord, ved Siden as Veien til Hethlon, henmod Hamath, Hazer-Enon, Damaskes nordlige Grændse til Siden af Hamath skal være hans fra det østre Hjørne til Vesten: Dan, een.

2 Ved Dans Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Asar een.

3 Ved Asers Grændse fra det østre Hjørne, til Hjørnet mod Vesten: Naphthali, een.

4 Ved Naphthalis Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Manasse, een.

5 Ved Manasses Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Ephraim, een.

6 Ved Ephraims Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Ruben, een.

7 Ved Rubens Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Juda, een.

8 Ved Judas Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten skal den Hæving være, som I tage forlods, 25 Tusinde i Brede, og Længden som en af Lodderne fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten, og Helligdommen skal være midt i den.

9 Denne Hæving, som I forlods skal udlægge for Herren, skal Være 25 Tusind lang og 10 Tusind bred;

10 og denne hellige Hæving skal høre Præsterne til; mod Nord 25 Tusind, mod Vest 10 Tusind i Brede, mod Øst 10 Tusind i Brede, og mod Syd 25 Tusind i Længde, og Herrens Helligdom skal være midt deri;

11 Præsterne nemlig, som ere helligede af Zadoks Sønner, som toge Vare paa min Varetægt, og fore ikke vild under Israels Børns Vildfarelse, som Leviterne fore vild;

12 dem skal en Hæving af Landet forlods tilhøre, det Høihellige ved Leviternes Skjel.

13 Men Leviterne skal i Flugt med Præsternes Skjel have 25 Tusind i Længde og 10 Tusind i Brede, hele Længden 25 Tusind og Breden 10 Tusind;

14 men de maae Intet sælge deraf ; det maa ikke borttuskes og ikke overdrages; det er Landets Førstegrøde, thi det er Herren helliget.

15 Men de 5 Tusind, som blive tilovers i Breden foran de 25 Tusind, skal være til almindelig Brug for Staden, til Beboelse og Friplads, og Staden skal være midt i den;

16 og det er dens Maal: Nord-Siden er 4500, Syd-Siden 4500, Øst-Siden 4500 og Vest-Siden 4500;

17 og der skal være Een Friplads for Staden, mod Nord paa 250, imod Syd paa 250, mod Øst paa 250, og mod Vest paa 250;

18 og hvad der bliver tilovers i Længden i Flugt med den hellige Hæving, 10 Tusind mod Øst og 10 Tusind mod Vest, hvad der er i Flugt med den hellige Hæving, dets Afgrøde skal være til Brød for Arbeiderne i Staden;

19 Arbeiderne i Staden af alle Israels Stammer skal dyrke det.

20 Hele Hævningen skal være 25 Tusind; i Fiirkant skal I forlods udlægge den hellige Hæving til Stadens Eiendom.

21 Men hvad der bliver tilovers skal være Fyrstens paa den ene og anden Side af den hellige Hæving og Stadens Eiendom, ligeoverfor de 25 Tusinde, som er Hævingen til det østre Skjel, og mod Vest ligeoverfor de 25 tusinde indtil den venstre Grændse, i Flugt med Lodderne, det skal høre Fyrsten til; og den hellige Hæving og Husets Helligdom skal være der i Midten;

22 fra Leviternes Eiendom og fra Stadens Eiendom, midt i det som hører Fyrsten til, mellem Judas og Benjamins Grændse, det skal høre Fyrsten til. -

23 De øvrige Stammer ere: fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Benjamin, een.

24 Ved Benjamins Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Simeon, een.

25 Ved Simeons Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Isaskar, een.

26 Ved Isaskars Grændse fra det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Sebulon, een.

27 Ved Sebulons Grændse ved det østre Hjørne til Hjørnet mod Vesten: Gad, een.

28 Ved Gads Grændse til Hjørnet mod Syd til Høire, der skal Grændsen være fra Thamar, Meribath Kades Vande til Aaen ved Middelhavet.

29 Det er det Land, som I skulle lade falde i Arv til Israels Stammer, og det er deres Lodder, varsler Gud Herren.

30) Det er Stadens Udgange: mod Mordsiden har den en Udstrækning af 4500;

31 og Stadens Porte har Navn efter Israels Stammer: tre Porte mod Nord: Rubens Port een, Judas Port een, Levis Port een;

32 nod Østsiden 4500 med tre Porte: Josephs Port een, Benjamins Port een, Dans Port een,

33 Sydsiden har en Udstrækning af 4500 med tre Porte: Simeons Port een, Isafkars Port een, Sebulons Port een;

34 Vestersiden 4500 med deres tre Porte: Gads Port een, Assers Port een, Naphthalis Port een;

35 Omkredsen er 18 Tusind og Stadens Navn fra nu af "Did Herre!"

Ezekiels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48