Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
4. Profeten Ezekiel

1. Daniel og hans syner om Babylons fald og Israels fremtid.

Det 1ste Kapitel.

Daniel ved det babylaniske Hof.

1 I Judas Konge Jojakims tredie Regjerings-Aar kom Babels Konge Nebukadnezar for Jerusalem og beleirede den;

2 og Herren gav Judas Konge Josakim i hans Haand, og en Deel af de Kar, som hørte til Guds Huus, og han førte dem til Landet Sinear til hans Guds Huus, og Karrene førte han ind i hans Guds Skatkammer.

3 Kongen befalede sin Overskammerherre Aspenas, at fremføre Israels Børn og Konge-Slægten og de Fornemme,

4 nogle unge Mennesker, som vare aldeles uden Feil, smukke af Udseende, med Forstand paa al Viisdom og Indsigt i al Vidskab, og Kløgt til al Kundskab, og som havde Dygtighed til at tjene i Konge-Borgen, for at man kunde undervise dem i Kaldæernes Skrift og Sprog;

5 og Kongen bestemte dem daglig Mad fra Kongens Bord og af den Viin, han selv drak; man skulde danne dem i tre Aar, og naar de var omme, skulde de stædes for Kongens Aasyn.

6 Blandt dem var der af Judas Børn Daniel, Hanania, Misael og Asaria.

7 Overkammerherren gav dem Tilnavne, Daniel gav han Tilnavnet Beltsasar, Hanania Sadrak, Misael Mesak og Asaria Abed-Nego. -

8 Men Daniel satte sig for i sit Hjerte, at han ikke vilde besmitte sig med Kongens lækkre Retter og hans Gildes-Viin, og han søgte Overkammerherren om han maatte være fri for at besmitte sig;

9 og Gud gav Daniel Naade og Barmhjertighed hos Overkammerherren.

10 Overkammerherren sagde til Daniel: jeg er bange for min Herre Kongen, som har bestemt Eders Mad og Eders Drikke, thi hvorfor skulde han see, at I saae daarligere ud end de unge Mennesker, som er Eders Jævniuger og I skulde bringe Skyld over mit Hoved for Kongen.

11 Men Daniel sagde til Melzar, hvem Overkammerherren havde givet Befalingen over Daniel, Hana, Misael og Asaria:

12 prøv dog dine Tjenere en halv Snes Dage, saa man giver os Grønsager at spise og Vand at drikke;

13 og lad saa vores Udseende synes af dig og de unge Menneskers, som spise Kongens Retter, og som du seer, kan du handle med dine Tjenere.

14 Han hørte dem i det Stykke og prøvede dem 10 Dage.

15 Da de 10 Dage vare omme, fandt man deres Udseende smukt, og de vare fyldigere end alle de unge Mennesker, som spiste af Kongens Retter.

16 Melzar tog da deres Retter og deres Gildes-Viin fra dem, og gav dem Grønsager. -

17 Disse 4 unge Mennesker gav Gud Kundskab og Forstand paa alle Slags Skrift og Viisdom; men Daniel gav han Forstand paa alle Slags Syner og Drømme.

18 Da Dagene vare omme, som Kongen havde sagt, at man skulde føre dem frem, førte Overkammerherren dem for Nebnkadnezars Aasyn,

19 og Kongen talede med dem, men der fandtes Ingen as dem alle som Daniel, Hanania, Misael og Asaria, saa de fik Opvartning hos Kongen;

20 og i hver Viisdoms og Forstands Sag, som Kongen spurgte dem ud om, fandt han dem 10 Gange alle Skriftkloges og Besværgeres Mestre i hele hans Rige.

21 Daniel forblev der indtil Kong Kyros første Aar.

Daniels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12