Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
4. Profeten Ezekiel

1. Daniel og hans syner om Babylons fald og Israels fremtid.

Det 2det Kapitel.

Daniel fortæller og udlægger Nebukadnezars Drøm.

1 I Nebukadnezars andet Regjeringsaar, havde Nebukadnezar en svær Drøm, hans Aand gruede, og med hans Søvn var det ude.

2 Da bød Kongen at kalde de Skriftkloge, Besværgerne, Troldmændene og Kaldæerne, for at forklare Kongen hans Drøm, og de kom og stode for Kongen.

3 Saa sagde Kongen til dem: jeg bar havt en Drøm, og min Aand er bekymret for at faae Drømmen forklaret.

4 Da sagde Kaldæerne til Kongen paa Aramæisk: Kongen leve evindelig! siig dine Tjenere Drømmen, og vi ville angive Udtydningen.

5 Kongen svarede og sagde til Kaldæerne: Tingen er gaaet mig af Minde, men dersom I ikke kundgjor mig Drømmen og dens Udtydning, skal I blive huggede i Stykker, og Eders Huse gjøres til en Mødding:

6 men dersom I kundgjøre Drømmen og dens Udtydning, da skal I faae Gave, Løn, og stor Ære af mig; kundgjører mig derfor Drømmen, og dens Udlægning.

7 De svarede anden Gang og sagde: Kongen sige sine Tjenere Drømmen, og vi ville angive Udtydningen.

8 Kongen svarede og sagde: jeg veed forvist, at I vil vinde Tid, fordi I see, at Tingen er gaaet mig af Minde;

9 dersom I nu ikke forkynde mig Drømmen, da er der een Dom over Eder, og I har beredt Eder paa at sige mig et løgnagtigt, fordærveligt Ord, indtil Tiden forandrede sig; derfor, siger mig Drømmen, saa jeg kan vide, at I kan angive mig dens Udtydning.

10 Kaldæerne svarede Kongen og sagde: der er intet Menneske paa Jorden, som kan kundgjøre hvad Kongen befaler, hvorfor der ikke er nogen stor og mægtig Konge, som har forlangt noget Saadant af nogen Skriftklog, Besværger eller Kaldæer.

11 Den Ting, som Kongen begjærer, er vanskelig, og der er ikke nogen Anden, der kan kundgjøre den for Kongen, end Guderne, hvis Bolig ikke er hos de Dødelige.

12 Paa Grund heraf blev Kongen fortørnet og meget forbittret, og han bød at ødelægge alle de Vise i Babel;

13 der kom en Lov ud, og de Vise bleve ihjelslagne og man ledte efter Daniel og hans Venner for at slaae dem ihjel.

14) Daniel brugte atter Klogskab og Forstand mod Ariok, som var Oberst for Kongens Livvagt, der var gaaet ud for at slaae de Vise ihjel i Babhlon;

15 han tog Ordet og sagde til Ariok, Kongens mægtige Mand, hvorfor kommer denne hastige Dom fra Kongen? saa forklarede Ariok Daniel Sagen.

16 Daniel gik ind og bad Kongen, at han vilde give ham Tid til at gjøre Kongen Udtydningen.

17 Derpaa gik Daniel hjem, og han gjorde sine Venner Hanania, Misael og Asaria bekjendt med Sagen;

18 for at de skulde bede Himlens Gud om Naade angaaende denne Hemmelighed, for at de ikke skulde ødelægge Daniel og hans Venner med Resten af de Vise i Babel.

19 Da blev Hemmeligheden aabenbaret for Daniel i et Syn om Natten, og Daniel lovpriste Himmelens Gud.

20 Daniel tog Ordet og sagde: lovet være Herrens Navn fra Evighed til Evighed, thi hans er Viisdommen og Kraften;

21 han omstifter Tid og Stund, han afsætter Konger og indsætter Konger, han giver Vise Viisdom og Forstandige Forstand;

22 han aabenbarer det Dybe og Skjulte, han kjender hvad der er i Mørket, og Lyset boer hos ham;

23 dig, mine Fædres Gud, lover og priser jeg, fordi du har givet mig Viisdom og Kraft, og kundgjort mig hvad vi bade dig om, og forklaret os Kongens Sag!

24) Daniel gik altsaa op til Ariok, som Kongen havde befalet at ødelægge de Vise i Babel, han gik hen og sagde saaledes til ham: ødelæg ikke de Vise i Babylon, før mig op til Kongen, og jeg vil kundgjøre Kongen Udtydningen.

25 Saa førte Ariok i Hast Daniel ind for Kongen og sagde saaledes til ham: jeg har fundet en Mand af de Bortførte fra Juda, som kan forklare Kongen Udlægningen.

26 Kongen tog Ordet og sagde til Daniel, hvis Navn er Beltsazar: er det dig, som kan kundgjøre mig Drømmen, jeg har seet, og dens Udtydning?

27 Daniel svarede Kongen og sagde: Hemmeligheden, som Kongen begjærer, kan de Vise, Besværgerne, de Skrifkkloge og Stjernetyderne ikke kundgjøre Kongen;

28 men der er en Gud i Himlen, som aabenbarer Hemmeligheder, og han har kundgjort Kong Nebukadnezar hvad der vil skee i de sidste Dage, din Drøm og dit Hoveds Syner paa dit Leie ere disse:

29 o Konge! paa dit Leie opsteg dine Tanker om hvad der skal skee derefter, og han, som aabenbarer Hemmeligheder, har kundgjort dig hvad som skal skee.

30 Og mig er denne Hemmelighed aabenbaret, ikke af en Viisdom, der er i mig fremfor Alle, som leve, men for at Udtydningen kunde blive bekjendt for Kongen, og du faae dit Hjertes Tanker forklarede.

31 Du Konge saae, og see! der var et stort Billede, samme Billede var stort, dets Glands overordenlig, det stod foran dig og det var forfærdeligt at see paa.

32 Dette Billede havde et Hoved af puurt Guld, Bryst og Arme af Sølv, Underliv og Hofter af Kobber;

33 dets Been var af Jern og dets Fødder deels af Jern deels af Leer.

34 Du saae det, indtil en Steen blev afhuggen og det ikke ved Hænder, og den slog Billedet over dets Fødder, som vare af Jern og Leer, og knuste dem.

35 Derpaa knustes tilsammen Jernet, Leeret, Kobberet, Sølvet og Guldet; og de blev som Avner paa en Tærskeplads om Sommeren, Vinden borttog dem, deres Sted fandtes ei mere, men den Steen, som havde knust Billedet, blev til en stor Klippe og opfyldte hele Jorden. -

36 Det var Drømmen, og Udtydningen ville vi sige Kongen:

37 Du Konge er Kongernes Konge, hvem Himlens Gud har givet Kongedømmet, Magten, Styrken og Æren;

38 og overalt hvor Menneskets Børn boe, Markens Dyr og Himlens Fugle, har han givet Alt i din Haand, og sat dig til Hersker over det; du er selv det Hoved af Guld.

39 Men efter dig skal der opstaae et andet Rige, ringere end dig, og derefter et tredie Rige, som er af Kobber, som skal herske over hele Jorden;

40 og det fjerde Rige skal være stærkt som Jernet; eftersom Jernet knuser og hamrer Alt, saasom Jernet der sønderslaaer alt dette, skal det knuse og sønderslaae;

41 men det at du saae, at Fødderne og Tæerne for en Deel vare Pottetmager-Leer, for en Deel Jern, det er, at det skal være et flakt Rige, at der skal være Noget af Jernets Fasthed i det, eftersom du saae Jernet blandet med Graa-Leret;

42 men at Tæerne deels vare af Jern, deels af Leer, er at Riget for en Deel skal vorde stærkt, for en Deel skrøbeligt;

43 at du saae Jernet blandet med Graa-Leer, er at de skal blande sig ved Menneskers Sæd, men ikke holde sammen indbyrdes, eftersom Jernet ikke kan blandes med Leret;

44 men i de samme Kongers Dage vil Himlens Gud stifte et Rige, som i al Evighed ikke skal forgaae, og hvis Kongedømme ikke skal gaae over til et andet Folk, det skal knuse og gjøre Ende paa alle disse Riger, men det skal bestaae til evig Tid.

45 Da du saae en Steen afhugges af Klippen, men ikke ved Hænder, og den knuste Jernet, Kobberet, Leret, Sølvet og Guldet, har den store Gud ladet Kongen vide, hvad der skal skee herefter; fast staaer Drømmen, Udtydningen er sikker.

46) Da faldt Kong Nebukadnezar paa sit Ansigt, bøiede sig for Daniel og han sagde, man skulde offre ham Madoffer og Røgelse;

47 og Kongen svarede Daniel og sagde: forsandt! Eders Gud er Guders Gud, han er Kongers Herre, Hemmeligheders Aabenbarer, da du kunde aabenbare denne Hemmelighed.

48 Derpaa ophøiede Kongen Daniel, gav ham mange store Gaver, gjorde ham til Fyrste over hele Landskabet Babel, og til øverste Forstander for alle Vise i Babel;

49 men Daniel udbad sig det af Kongen, at han beskikkede over Forvaltningen af Landskabet Babel, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, men Daniel blev paa konge-Tinget.

Daniels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12