Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
4. Profeten Ezekiel

1. Daniel og hans syner om Babylons fald og Israels fremtid.

Det 5te Kapitel.

Den skrivende Haand.

1 Kong Beltsazar gjorde et stort Gilde for sine 1000 Stormænd, og han drak de Tusinde til i Viin.

2 Da Vinen smagte Beltsazar, bød han, at man skulde bringe de Kar af Guld og Sølv, som hans Fader Nebukadnezar havde borttaget fra Templet i Jerusalem, for at Kongen og hans Stormænd, hans Hustruer og Medhustruer kunde drikke af dem.

3 Saa bragte man de Guld-Kar, som de havde taget fra Templet, som er Guds Huus i Jerusalem, og Kongen og hans Stormænd, hans Hustrner og Medhustruer drak af dem;

4 de drak Viin og prisede Guderne af Guld og Sølv, Kobber, Jern, Træ og Steen. -

5 I samme Time kom der Fingre frem af en Menneske-Haand, og de skrev ligeoverfor Lysestagen paa den kalkede Væg i Kongens Slot, og Kongen saae Haandbladet som skrev;

6 da skiftede Kongen Farve, hans Tanker bleve forvirrede, hans Lænder bleve slappede, og hans Knæ skjælvede mod hverandre;

7 og Kongen raabte paa Kraft, at man skulde lade Besværgerne, Kaldæerne og Stjernetyderne komme, og Kongen tog Ordet og sagde til de Vise i Babel: den Mand, som læser denne Skrift og forklarer mig dens Betydning, han skal klædes i Skarlagen med Gnldkjæde om sin Hals, og han skal være den Tredie i Magt i Riget.

8 Saa gik alle Kongens Vise hen, men de kunde ikke læse Skriften eller forklare Kongen dens Betydning.

9 Da blev Kong Beltsazar yderst forvirret, han skiftede Farve og hans Stormænd blev forfærdede.

10) Ved Kongens og hans Stormænds Ord gik Dronningen ind i Gildessalen; Dronningen tog Ordet og sagde: Kongen leve evindelig! lad dine Tanker ikke forvirre dig, og skift ikke Farve;

11 der er en Mand i dit Rige, i hvem de hellige Guders Aand er, og i din Faders Dage blev Oplysning, Forstand og en Viisdom som Guders Viisdom funden hos ham, og din Fader Kong Nebukadnezar satte ham til Formand for de Skrifikloge, Besværgerne, Kaldæerne og Stjernetyderne, det var din Fader Kongen;

12 da nu en herlig Aand, Forstand og Klogskab til at tyde Drømme, raade Gaader, løse Knuder findes hos ham, Daniel, som Kongen gav Tilnavnet Beltsazar, lad saa Daniel nu kalde, og han vil forklare Betydningen. -

13 Saa blev Daniel ført for Kongen, Kongen tog Ordet og sagde til Daniel: er du Daniel af de Bortførtes Børn fra Juda, som min Fader Kongen lod komme fra Juda?

14 Jeg har hørt om dig, at Gudernes Aand er i dig, og at Oplysning, Klogskab og herlig Viisdom er funden hos dig;

15 nu vare de Vise, Besværgerne førte ind for mig, for at læse denne Skrift og forklare mig dens Betydning, men de kunde ikke udlægge Ordene til Forklaring;

16 men jeg har hørt om dig, at du kan forklare Betydningen og løse Knuder; hvis du da nu kan læse Skriften og forklare mig Betydningen deraf, skal du blive klædt i Skarlagen, med Guldkjæde om din Hals og blive den Tredie i Magt i Niget.

17 Daniel svarede og sagde til Kongen: behold du din Gave og giv en Anden din Skjenk, men Skriften skal jeg læse for Kongen og forklare dens Betydning.

18 Du Konge, den høieste Gud gav din Fader Nebukadnezar Riget, Magten, Æren og Herligheden,

19 og for den Magt, han havde givet ham, skjælvede og hævede alle Folk, Stammer og Tungemaal; han ihjelslog hvem han vilde, han knuste hvem han vilde, han lod leve hvem han vilde, og han ophøiede hvem han vilde, og fornedrede hvem han vilde;

20 men da hans Hjerte ophøiede sig, og hans Aand forhærdedes i Hovmod, blev han stødt fra sin kongelige Throne, og Æren ham berøvet;

21 han blev udstødt fra Mennesker, hans Forstand blev som Dyrenes, hans Bolig blev hos Vildæsler, man lod ham æde Urter som Oxen, hans Legeme blev vædet af Himlens Dug, indtil han forstod, at den høieste Gud har Magt over Menneskers Rige og sætter over det hvem han vil;

22 men du, hans Søn, Beltsazar, har ikke Ydmyget dit Hjerte, skjøndt du vidste alt dette;

23 du har ophøiet dig over Himlens Herre, man frembar for dig Karrene af hans Huus, og du og dine Stormænd, dine Hustruer og dine Medhustruer drak Viin af dem, og Guder af Sølv og Guld, af Kobber, Jern, Træ og Steen, som ikke kunde see, ikke høre og ikke forstaae, dem prisede du, men den Gud, i hvis Haand din Aand og i hvis Magt alle dine Veie ere, ham ærede du ikke;

24 derfor er denne Haand sendt fra ham, og denne Skrift tegnet;

25 og det er Skriften, som er tegnet: Mene, Mene, Tekel, Upharsin;

26 og det er Ordenes Betydning: "Mene" talt har Gud dine Regjerings Dage og gjort Ende derpaa;

27 "Tekel" veiet er du paa Vægtskaalen og funden for let;

28 "Peres" deelt er dit Rige og givet Meder og Perser. -

29 Saa befalede Beltsazar, at klæde Daniel i Skarlagen med en Guldkjæde om hans Hals og udraabte om ham, at han var bleven den Tredie i Magt i Riget. -

30 Samme Nat blev Kaldæernes Konge Beltsazar dræbt.

Daniels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12