Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
4. Profeten Ezekiel

II. Spaadomme om Verdens Riger og Guds Rige.

Det 7de Kapitel.

Christi Rige efter de fire Verdens-Riger.

1 I Babels Konge Beltsazars første Aar saae Daniel en Drøm og hans Hoveds Syner paa hans Leie; saa opskrev han Drømmen, Hoved-Summen af Ordene fremsagde han.

2 Daniel tog Ordet og sagde: jeg saae i mit Syn om Natten, og see, fire Aander fra Himlen brøde ud paa det store Hav,

3 og fire store Dyr stege op af Havet, det ene forskjelligt fra det andet.

4 Det første var som en Løve, men det havde Ørne-Vinger, jeg saae det indtil dets Vinger bleve afrevne, det blev løftet i Veiret og stillet paa sine Fødder som et Menneske og givet Menneske-Forstand;

5 og see et andet Dyr efter dette, det lignede en Bjørn, det blev opreist ved den ene Side med tre Ribbeen i Gabet mellem Tænderne, og der blev sagt saaledes til det: staae op, æd meget Kjød;

6 dernæst saae jeg og see et andet, liig en Parder med fire Fugle-Vinger paa sin Ryg, Dyret havde fire Hoveder og Herredømmet blev givet det.

7 Derefter saae jeg i natlige Syner, og see! det fjerde Dyr! det var frygteligt, forfærdeligt og meget stærkt, det havde svære Jern-Tænder, det aad og knuste og traadte Resten under Fødder; det var anderledes end alle de forrige Dyr, og det havde 10 Horn.

8 Jeg lagde nøie Mærke til Hornene, og see, et andet lille Horn skjød op imellem dem; og tre af de forrige Horn bleve oprykte for det, og see, der var Øine som Menneske-Øine paa dette Horn, og en Mund, som talede formasteligt;

9 og jeg saae det indtil Thronerne bleve fremsatte og den Gamle af Dage tog Sæde; hans Klædebon var som hviden Sne, hans Hoved-Haar som rene Uld, hans Throne var Ildsluer; dens Hjul flammende Ild;

10 en Ildstrøm brød frem og gik ud fra ham; tusinde Tusinder tjente ham, og ti tusinde Titusinder stode for ham; Retten blev sat, Bøgerne opladte.

11 Da saae jeg til for Lyden af de formastelige Ord, som Hornet talede; jeg saae indtil Dyret blev ihjelsiaget, og dets Krop lagt øde og hengivet til at brænde i Ilden;

12 og de øvrige Dyr, dem tog man Magten fra, og gav dem Frist til at leve til Tid og Stund.

13) Jeg saae i natlige Syner, og see, der kom En paa Himlens Skyer som Menneskens Søn, han kom ind til den Gamle af Dage og de førte ham frem for ham;

14 og han gav ham Magt, Ære og Rige, saa alle Folk, Stammer og Tungemaal skulde tilbede ham, hans Herredom er et evigt Herredom, som ikke forgaaer, og hans Rige gaaer ei til Grunde.

15 Min, Daniels Aand blev gjennemboret i dens Bolig, og mit Hoveds Syner forfærdede mig.

16) Da nærmede jeg mig En af dem, som stode hos, og bad ham om sikker Besked om alt dette, og han talede til mig og forklarede mig Betydningen deraf.

17 Disse store Dyr, som ere fire, betyder at fire Konger skal opstaae af Jorden;

18 men den Høiestes Hellige skulle annamme Riget og besidde Riget evindelig i al Evigheds Evighed.

19 Jeg ønskede derpaa en sikker Forklaring om det fjerde Dyr, som og var forskjellig fra dem Alle, meget frygtelig, med Tænder af Jern, og Kloer af Kobber, som aad og knuste og nedtraad Resten med sine Fødder;

20 og om de 10 Horn, som var paa dets Hoved, og det andet der skjød op, for hvilket tre faldt, det Horn, der havde Øine og en Mund, som talede formasteligt, og af Udseende var det større end dets Jevninger;

21 jeg havde seet, at dette Horn førte Krig med de Hellige og overvandt dem,

22 indtil den Gamle af Dage kom, og Dommen blev given den Høiestes Hellige, og Tiden kom, da de Hellige toge Riget i Besiddelse.

23 Han sagde saaledes: det fjerde Dyr er det fjerde Rige, som skal være paa Jorden, som er forskjelligt fra alle Riger, og det skal æde al Jorden , tærske og knuse den.

24 De 10 Horn betyder, at af dette Rige skal der opstaae 10 Konger; og en Anden skal opstaae efter dem, og være forskjellig fra de forrige, og han skal ydmyge tre Konger;

25 og han vil tale Ord mod den Høieste, han vil undertrykke den Høiestes Hellige og tænke paa at forandre Tider og Lov, og de skal gives i hans Haand indtil en Tid, Tider og en halv Tid;

26 da bliver Retten sat, og Magten til at ødelægge og fordærve bliver ham fratagen for stedse.

27 Men Riget, Herredømmet og Magten over Rigerne under hele Himlen skal gives et Folk, af den Høiestes Hellige, hans Rige er et evigt Rige og alle Magter ære og lyde ham.

28 Her ender Ordet; men hvad mig Daniel angaaer, da forfærdede mine Tanker mig meget, og jeg skiftede Farve; men Ordet gjemte jeg i mit Hjerte.

Daniels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12