Bibelen

Det gamle testamente

IV. De fem hellige varselsbøger
4. Profeten Ezekiel

II. Spaadomme om Verdens Riger og Guds Rige.

Daniels sidste Syn.

Det 11de Kapitel.

Spaadom om Kongerne af Persien. Alexander den Store og Rigerne efter ham.

1 I Mederen Darios første Aar stod jeg for at give ham Kraft og Styrke;

2 og nu kundgjør jeg dig Sandhed: see! endnu skal tre Konger staae for Persien, og den fjerde skal samle større Rigdom end dem Alle, men naar han bliver mægtig ved sin Rigdom, skal han opbyde det Alt mod Grækenlands Rige.

3 Saa skal der opstaae en Konge-Helt, han skal herske over et mægtigt Rige og gjøre som ham lyster;

4 men som han staaer, skal hans Rige knuses og deles efter de fire Himmel-Hjørnen, dog ikke til hans Esterkommere, ei heller efter hans Herre-dømme, som han herskede med, thi hans Rige skal oprykkes og tilfalde Andre end dem. -

5 Kongen mod Syd skal blive mægtig, men en af hans Fyrster skal blive mægtigere end ham og herske, og hans Herredømme skal vorde et mægtigt Herredom;

6 efter Aars Forløb vil de forene sig og en Datter af Sydens Konge skal komme til Kongen af Norden for at udjevne Alt; men Armen indeslutter ingen Kraft, og han og hans Arm skal ikke bestaae, men hun skal under disse Tider hengives tilligemed dem, der førte hende derhen, hendes Fader og han som tog hende.

7 Men af et Skud af hendes Rod skal En staae frem i hans Sted, han skal komme med Herren, drage ind i Nordens Konges Fæstninger, handle med dem og bemægtige sig dem;

8 endog deres Guder med deres støbte Billeder, samt deres kostbare Kar, Sølv og Guld skal han bortføre som Bytte til Ægypten, men efter Aar skal han afstaae fra Nordens Konge;

9 og denne skal drage ind i Sydlandets Konges Rige, men vende tilbage til sit Land.

10 Hans Sønner skal ruste sig til Krig, samle en Hob af store Herre, komme, drage ind, oversvømme, overfare, og han skal atter komme rustet til hans Fæstning.

11 Men Kongen af Sydlandet vil vorde forbittret, han vil drage ud og kjæmpe mod ham, mod Kongen af Norden, opstille en stor Hær, saa hiin Hær gives i hans Haand;

12 og Hæren skal hæve sig, hans Hjerte vorde hovmodigt; han skal fælde Titusinder, men ikke blive stærk;

13 saa vil Nordens Konge atter komme, han vil stille en Hær større end den første, og naar nogle Aars Tid er til Ende, vil han sikkerlig drage ind med en stor Hær og megen Tros.

14 I disse Tider skal Mange staae mod Sydlands Konge, og Sønner af Røvere blandt dit Folk skal reise sig, saa de bekræfte Synet og falde.

15 Kongen af Norden skal komme, opkaste en Vold, tage en stærk befæstet Stad, og Sydens Arme skal ikke holde Stand, ei heller hans udvalgte Folk, og der skal ikke være Kraft til at staae.

16 Men den, som kommer mod ham, vil gjøre som ham lyster, Ingen staaer for hans Aasyn, og han skal stande i det yndige Land, og det er ganske i hans Vold;

17 saa vil han vende sit Blik til at komme med hele sit Riges Styrke, han gjør billige Forslag og sætter dem igjennem, han skal give ham en Datter fra Fruerburet, for at hun skal bringe Fordærvelse, men hun skal ikke bestaae, og bliver Intet for ham.

18 Han skal da atter vende sit Blik mod Øerne og indtage mange, men en Fyrste vil standse hans Forhaanelse foruden at han vil gjengjælde ham hans Forhaanelse;

19 saa skal han vende sit Blik mod sit eget Lands Befæstninger; men han skal snuble, falde og ikke findes mere.

20 Men der skal staae En paa hans Plads, som skal lade en Plager gaae over det herlige Rige, men om nogle Dage skal han knuses, men ikke i vrede og ikke i Krig.

21) Saa skal der paa hans Plads staae en Nidding, hvem man ikke har givet Rigets Hæder, men han kommer i Stilhed og fanger Riget ved Smiger.

22 De oversvømmende Arme skulle oversvømmes af ham, de skal knuses endog Fyrsten af hans Forbund;

23 efter at han har gjort Forbund med ham, skal han begaae Svig, han skal drage op og være stærk ved faae Folk;

24 i Stilhed, men naar han trænger ind i Landskabets frugtbare Egne, skal han gjøre, hvad hans Fædre og Forfædre ikke have gjort, Bytte, Rov og Gods skal han uddele til dem, og mod de faste Stæder skal han lægge sine Planer, men til en Tid;

25 han skal reise sin Kraft og sit Mod med en stor Hær mod Kongen i Syd; men Kongen i Syd skal ruste sig til Krig med en overmaade stor og stærk Hær, men han skal ikke bestaae, thi de skal lægge Planer mod ham;

26 de, som er i hans Brød, skal knuse ham, hans Hær skal oversvømme, mange Slagne falde;

27 begge Kongers Hjerte staae til Ondt; ved eet Bord tale de Løgn, men det skal ikke lykkes, thi Enden har endnu sin bestemte Tid.

28 Saa skal han vende tilbage til sit Land med meget Gods, hans Hu er mod den hellige Pagt, han skal gjøre det og vende tilbage til sit Land.

29 Paa den bestemte Tid skal han komme igjen og drage ind i Sydlandet, men det Sidste skal ikke blive som det Første.

30 Skibe fra Kithim skal komme mod ham, han taber Modet, vender tilbage, harmes paa den hellige Pagt, og gjør det; han kommer igjen og lægger Mærke til dem, som forlade den hellige Pagt.

31 Arme af ham skal staae frem og vanære Helligdommen, den befæstede Borg, de skal afskafse den daglige Tjeneste og opstille Fordærverens Vederstyggelighed.

32 Dem, som med ugudeligt Sind traadte i Pagten, skal han ved Smiger bringe til Affald; men det Folk, som kjender sin Gud skal vorde stærkt og bevise det.

33 De Forstandige i Folket skulle undervise Mange, men de skulle en Tid segne for Sværd og Ild, i Fangenskab og ved Plyndring;

34 og naar de segne vil de understøttes med en ringe Hjælp, men Mange vil holde sig til dem med glatte Ord;

35 og af de Forstandige skal Nogle segne for at renses, luttres og klares til Endens Tid; thi der er endnu Noget til den bestemte Tid.

36 Men Kongen skal gjøre hvad ham lyster, han skal hovmode og ophøie sig mod Alt hvad der hedder Gud, og tale forfærdelige Ord mod Guders Gud, og han skal have Lykken med sig til Breden er fuldbyrdet, thi hvad der er bestemt, skal skee;

37 han skal ikke bryde sig om sine Fædres Guder, han bryder sig ei om Kvinders Lyst eller nogen Gud, thi han vil ophøie sig over Alt;

38 men Krigs-Guden vil han ære paa dens Plads, og den Gud, hans Fædre ikke kjendte, vil han ære med Guld og Steen, dyre Stene og Kostbarheder,

39 og saaledes skal han handle med de faste Stæders Borge samt en fremmed Gud; naar Nogen anerkjender den, vil han gjøre stor Ære ad ham, sætte ham til at herske over Mange, og Land vil han dele til Løn.

40 Men ved Endens Tid vil Kongen af Syd stanges med ham, men Nordens Konge vil storme mod ham med Spand og Ryttere og mange Skibe, han vil trænge ind i Landene, oversvømme og overfare dem;

41 og han skal komme ind i det yndige Land, Mange skulle falde, men Edom og Moab og Ammons Børns Ypperste skulle slippe af hans Haand;

42 han skal udstrække sin Haand mod Landene, og Ægyptens Land skal ikke staae til Redning;

43 over Skatte af Guld og Sølv skal han raade, og alle Ægyptens Kostbarheder; Libyer og Æthioper skal følge ham;

44 men Rygter fra Øst og Nord skal forfærde ham, saa han drager ud i stor Harme for at ødelægge og bandlyse Mange;

45 og han skal opstaae sit Pragt-Telt mellem det store Hav og det yndige hellige Bjerg og naae sin Ende uden Nogen hjælper ham.

Daniels Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12