Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
1. Profeten Hoseas

Det 5te Kapitel.

Mod Juda og Ephraim.

1 Hører det, I Præster, mærker derpaa Israels Huus, og Kongens Huus laane Øre! thi Dommen er for Eder, fordi I vare en Snare for Mizpa, et udspændt Garn mod Tabor.

2 Mord og Afkald fordybede de sig, men jeg vil tugte dem Alle.

3 Jeg kjender Ephraim, og Israel er ikke skjult for mig; thi nu har du bolet Ephraim og Israel er os besmittet,

4 de ville ikke opgive deres Gjerninger, saa de vendte om til deres Gud, thi en Boler-Aand er i deres Indre og Herren kjende de ikke.

5 Israels Hovmod vidner imod ham, Israel og Ephraim snuble i deres Brøde, ogsaa Juda snubler med dem. -

6 Med deres Faar og Oxer skal de gaae for at søge Herren, men ikke finde ham, han har unddraget sig dem.

7 Mod Herren var de utro, thi de fødte fremmede Børn, nu vil en Maaned fortære dem med deres Lod.

8 Støder i Basun i Gibea, i Luren i Rama, skriger høit i Beth-Aven; de ere bag paa dig Benjamin!

9 Ephraim skal vorde øde paa Tugtelsens Dag, blandt Israels Stammer har jeg kundgjort hvad som staaer fast.

10 Israels Fyrster er som dem, der flytte Markskjel, over dem vil jeg udøse min Harme som Vand.

11 Ephraim kues og knuses ved Dommen; thi han vilde vandre efter eget Bud.

12 Men jeg var som Møl mod Ephraim, som Been-Edder mod Judas Huus.

13 Ephraim saae sin Sygdom og Juda sit Saar, men Ephraim gik til Assur og sendte Bud til Kong Jareb, men han kunde ikke læge Eder, og ikke hele Eders Saar.

14 Thi jeg er som brølende Love mod Ephraim, som unge Løve mod Judas Huus, jeg, jeg sønderriver og gaaer, jeg borttager og Ingen redder;

15 jeg gaaer og vender tilbage til mit Sted, indtil de gjøre Bod og søge mit Aasyn; naar de ere i Trængsel skal de tye til mig.

Hoseas's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14