Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
1. Profeten Hoseas

Det 10de Kapitel.

Israels Afguderi.

1 Israel er en vildskydende Viinstok; Frugten ligner det; som hans Frugt var mangfoldig, formerede han Alterne, som det gik Landet godt, smykkede de Støtterne.

2 Glat var deres Hjerte, nu maae de bøde; han vil nedbryde deres Altere, ødelægge deres Støtter.

3 Thi nu skal de sige: vi har ingen Konge; thi vi frygtede ikke Herren, og Kongen, hvad kan han gjøre for os!

4 De færdes med Snak, sværge falsk, slutte Pagt; men Dommen grønnes som Galdebær paa Ager-Furen.

5 For Beth-Avens Stor-Kalv skal Samarias Indvaaner ængstes, thi hans Folk sørger over ham, og hans Præster skjælve over ham for hans Herlighed, thi den er bortvandret fra ham.

6 Han selv skal ogsaa føres til Assur, som en Gave til Kong Jared; Skam saaer Ephraim og Israel beskjæmmes for sit Raad.

7 Udslettet er Samaria, dens Konge, som Skum paa Vand;

8 forstyrres skal Avens Høie, Israels Synd, Torne og Tidsler skal voxe op over deres Altere, og de sige til Bjergene: skjuler os, og til Høiene, falder over os.

9 Fra Gibeas Dage, syndede du Israel; der standse de; skal Kampen imod Niddinger ikke naae dem i Gibea?

10 Det er min Villie, at jeg vil tugte dem, Folk samles imod dem, til at binde dem for deres dobbelte Brøde.

11) Ephraim er en tillært Kalv, som holder af at tærske; men jeg vil gaae over hans skjønne Hals; jeg vil lade Ephraim ride, Juda skal pløie og Jakob harve.

12 Udsaaer Eder Retfærdighed, og I skal høste i Forhold til Kjærligheden, bryder Eder Brakmark; det er Tid at søge Herren, indtil han kommer og lærer Eder Retfærdighed.

13 I har nedpløiet Ugudelighed, høstet Uret, tæret Løgnens Frugt! thi du stolede paa din Færd, paa dine Heltes Mængde.

14 Der reiser sig et Bulder blandt dine Folk, alle dine Fæstninger forstyrres som Salman forstyrrede Beth-Arbel paa Kampens Dag, Moderen knuses med Børnene.

15 Saaledes gjør Bethel Eder for Eders fule Ondskab; ved Morgengry er Israels Konge aldeles udryddet.

Hoseas's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14