Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
2. Profeten Joel

Det 3die Kapitel.

Aandens Udgydelse: Hedningernes straf; Herrens Dag.

1 Og det skal skee derpaa, at jeg vil udgvde min Aand over alt Kiød, Eders Sønner og Eders Døttre skulle spaae, Eders Oldinge have Drømme, Eders Ynglinger see Syner;

2 ogsaa over Eders Tjenere og Tjenestepiger vil jeg i disse Dage udgyde min Aand;

3 og jeg vil lade skee Tegn i Himlen og paa Jorden; Blod, Ild og Røgstøtter;

4 Solen skal forvandles til Mørke og Maanen til Blod, førend Herrens store og forfærdelige Dag kommer;

5 og det vil skee, at Enhver som paakalder i Herrens Navn, vil blive frelst; thi paa Zions Bjerg og i Jerusalem vil der være Frelse, som Herren har sagt, og blandt de Frelste skal de være, som Herren har kaldt.

6) Thi see, i de Dage og paa den Tid, da jeg fører Judas og Jerusalems Fangne tilbage,

7 vil jeg samle alle Hedninger og lade dem drage ned i Josaphats Dal; og der vil jeg gaae i Rette med dem om mit Folk og min Arv Israel, som de spredte blandt Hedninger og deelte mit Land;

8 kastede Lod om mit Folk, gav en Knøs for en Tøs, solgte Pigen for Viin og drak.

9 Ja og hvad Fælledsskab har jeg med Eder, Tyrus, Sidon og hele Philistæas Skjel-Land? ville I betale mig Vederlag? ja gjorde I mig Gjengjæld, da let og snart vil jeg føre Eders Gjengjæld tilbage over Eders Hoved.

10 I tog mit Sølv og Guld og førte mine bedste Kostbarheder ind i Eders Templer;

11 og solgte Judas og Jerusalems Børn til Grækere, for at føre dem langt bort fra deres Landemærke.

12 See, jeg opvækker dem fra det Sted, hvor I har solgt dem hen, og jeg vil føre Eders Gjengjældelse over Eders Hoved;

13 og jeg vil sælge Eders Sønner og Eders Døttre ved Judas Børn, og de skal sælge dem til Sabæerne, til det fjerne Folk; thi Herren har talet. -

14 Udraaber dette blandt Hedningerne, helliger Krigen, opbyder Heltene, de træde sammen, drage op alle Krigsmænd!

15 Smedder Eders Hakker til Sværd, Eders Segle til Spyd, den Svage skal sige: jeg er en Helt.

16 Figer og kommer alle Hedninger trindt omkring fra og flokkes! did lad du, o Herre, dine Helte nedstige.

17 De ere vakte, de drage op de Hedninger til Josaphats Dal; thi der vil jeg sidde for at dømme alle Hedninger trindt omkring fra.

18 Svinger Leen, Høsten er moden; kommer, træder ned, thi Persen er fuld, Persekarrene strømme over; thi stor er deres Ondskab.

19 Der er Flok ved Flok i Domme-Dal; thi nær er Herrens Dag i Domme-Dal;

20 Soel og Maane formørkes, Stjernerne miste deres Glands;

21 Herren brøler fra Zion, tordner fra Jerusalem, Himmel og Jord skjælver, men Herren er en Tilflugt for sit Folk, og en Borg for Israels Børn.

22 og I skal forstaae, at jeg er Herren Eders Gud, som boer paa Zion, mit hellige Bjerg, og Jerusalem skal være en Helligdom, og Fremmede maae ikke mere drage over den.

23) Det skal skee samme Dag, at Bjergene dryppe Most, Høiene rinde med Mælk, alle Judas Bække rinde med Vand, og en Kilde skal springe ud fra Herrens Huus og vande Sittims Dal;

24 men Ægypten skal blive øde og Edom en øde Ørk, for den Vold imod Judas Børn, at de bar udøst uskyldigt Blod i deres Land;

25 men Juda skal blive evindelig og Jerusalem fra Slægt til Slægt;

26 og jeg vil sone deres Blod, som jeg ikke havde sonet! Og Herren boer paa Zion.

Joel's Bog

1 2 3