Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
3. Profeten Amos

Det 8de Kapitel.

Israel er moden til høst.

1 Saa lod Gud Herren mig see, og see der var en Kurv med moden Frugt;

2 og han sagde: "hvad seer du Amos"? Jeg sagde: "en Kurv med moden Frugt". Saa sagde Herren til mig: Modenhed er kommen til mit Folk Israel, jeg vil ikke mere gaae det forbi;

3 samme Dag skal de hyle Tempel-Sange, varsler Gud Herren, der skal være nok af Liig, paa hvert Sted skal man i Stilhed kaste dem.

4 Hører dette, I som sluge de Trængende, og det for at gjøre Ende paa de Fattige i Landet;

5 og sige: naar faaer det dog Ende med den Nymaane, at vi kan komme til at sælge Korn, og den Hviledag, at vi kan udbyde Korn, gjøre Skjeppen lille og Mønten tung, og forvanske svigfuld Vægt;

6 kjøbe Smaasolk for Penge og Fattigmand for et Par Skoe, og sælge Affalds Korn. -

7 Herren har svoret ved Jakobs Stolthed: om jeg i Evighed skal glemme alle Eders Gjerninger!

8 Skulde Landet ikke skjælve for dette, og hver, som boer deri, sørge, saa det ganske svulmede som Strømmen, steeg og faldt som Ægyptens Niil. -

9 Samme Dag, varsler Gud Herren, vil jeg lade Solen gaae ned ved Middag, og formørke Landet ved lys Dag;

10 jeg vil forvandle Eders Fester til Sorg, alle Eders Sange til Klagetnaal, jeg vil lægge Sørgedragt om alle Eders Lænder, skalde hvert Hoved, gjøre hende Sorg som over eneste Søn og hendes Endeligt som bittre Dag. -

11 See Dage komme, varsler Gud Herren, da jeg vil sende Hunger i Landet, ikke Hunger efter Brød og ikke Tørst efter Vand, men efter at høre Herrens Ord;

12 da skal de sjokke fra Hav til Hav og fra Nord til Øst, pidske om for at søge Herrens Ord, men ikke sinde det;

13 samme Dag svime skjøn Jomfruer og de unge Karle af Tørst,

14 de som svore ved Samarias Brøde, og sagde: saasandt din Gud lever, Dan! og saasandt Beersabas Vei lever! De skal falde og ikke reise sig meer.

Amos's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9