Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
4. Profeten Obadia

Det 1ste Kapitel.

Mod Edom. Judas Trøst.

1 Obadias Syn. Saa sagde Gud Herren om Edom. Vi har hørt Tidende fra Herren, og der er sendt Bud blandt Hedningerne: op Jer, og lad os oppe os til Kamp imod hende.

2 See, jeg har gjort dig lille blandt Hedningerne, du er saare Foragtet;

3 dit Hjertes Hovmod har forført dig, som boer i Klippe-Kløfter. Høi er hans Bolig; han siger i sit Hjerte , hvem vil drage mig ned til Jorden!

4 Steeg da end saa høit som Ørnen, og lagde din Rede mellem Stjernerne, jeg vil drage dig ned derfra, varsler Herren.

5 Kom Tyve over dig og Røvere om Natten, hvor var du da bleven ødelagt! Stjal de meer end de trængte til? Kom Drue-Sankere over dig, mon de ikke stulde levne en Efterhøst?

6 Men hvorledes er Esau gjennemsøgt, hans Skatte gjennemledte!

7 Til Grændsen har de skikket dig, alle dine Forbundne; de har bedraget dig, de har overvældet dig, alle dine Freds-Fæller; i dit Brød lagde de Snare for dig; der er ingen Forstand i det.

8 Mon jeg ikke samme Dag, varsler Herren, udrydder Vise af Edom og Forstand af Esaus Bjerg?

9 og dine Helte skal forsage, Theman, saa hver ryddes ud fra Esaus Bjerg ved Mandslet.

10 For Vold mod din Broder Jakob, skal Skam skjule dig, og du skal evig udryddes.

11 Den Dag, du stod ligeover for, den Dag, Fremmede tog hans Hær til Fange, Udlændinge traad ind paa hans Ting og kastede Lod over Jerusalem, da var du ogsaa som En af dem.

12 Got dig ikke over din Broders Dag, hans Uhelds-Dag, fryd dig ikke over Judas Børn paa deres Undergangs Dag, og tæl ikke store Ord paa Nødens Dag.

13 Træd ikke op paa mit Folks Ting paa deres Ulykkes Dag, got ikke du dig med over hans Vanheld paa hans Ulykkes Dag, og lang ikke efter hans Skatte paa hans Ulykkes Dag;

l4 staae ikke paa Korsveien, for at ødelægge hans Flygtninge, og udleveer ikke hans Overblevne paa Nødens Dag.

15 Thi nær er Herrens Dag over alle Hedninge-Folk; som du gjør, det times dig, Gjengjæld kommer over dit Hoved.

16 Thi som I drukke paa mit hellige Bjerg, skal alle Hedninger stændig drikke, drikke og svælge og blive som de ikke vare. -

17 Men paa Zions Bjerg skal der være Redning, den skal være en Helligdom, og Jakobs Huus skal arve sin Eie;

18 Jakobs Huus skal blive Ild og Josephs Huus Lue, men Esaus Huus til Straae og de skal brænde paa dem og fortære dem, og der skal Ingen blive tilbage af Esaus Huus; thi det har Herren sagt.

19 Sydlandet skal arve Esaus Bjerg, Sletten Philisterne, og de skal arve Ephraims Mark og Samarias Mark, men Benjamin Gilead;

20 og de Landflygtige af denne Hær af Israels Børn hvad Kananiternes er til Zarpath, og de Landflygtige af Jerusalem i Adspredelsen skal arve Stæderne i Syd-landet;

21 og der skal drage Frelsermænd op paa Zions Bjerg, for at dømme Esaus Bjerg; men Riget bliver Herrens.

Obadias' Bog

1