Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
8. Profeten Habakuk

Det 1ste Kapitel.

Judas Ugudelighed skal straffes af Kaldæerne.

1 Sandsagnet, som Propheten Habakuk saae.

2 Hvorlænge, o Herre, har jeg raabt, men du hører ikke, jeg raaber høit til dig mod Vold, men du frelser ikke!

3 Hvorfor lader du mig see Uret, og skue Fortræd, Ødelæggelse og Vold er for mine Øine, og der er Kiv og Strid, som reiser sig.

4 Derfor isner Loven, Dommen gaaer ikke ud paa Sandhed; thi den Ugudelige slaaer Kreds om den Retfærdige, derfor udgaaer der en kroget Dom. -

5 Seer blandt Folkene og skuer; forfærdes og gruer; thi jeg gjør en Gjerning i Eders Dage, I ville ikke troe, naar det blev fortalt.

6 Thi see, jeg reiser Kaldæerne, et haardt og hastigt Folk, som vandrer vide om Land, for at tage Boliger, der ikke er deres.

7 Skrækkeligt og frygteligt er det, dets Ret og Høihed gaaer ud fra det selv.

8 Hans Heste ere lettere end Pardere, mere skarpsynede end Natte-Ulve, stolt ride hans Ryttere frem; hans Ryttere komme fra fjerne Lande, de flyve som Ørnen, der haster efter Fode.

9 Alle drage de ud paa Vold, deres Ansigters Higen er mod Øst; han samler Fanger som Sand;

1O han skjemter med Konger og spøger med Fyrster, han leer ad hver Fæstning, han opdænger Jord og tager den.

11 Da voxer Modet, gaaer over Grændsen, og han paadrager sig Skyld; fordi hans Styrke er hans Gud.

12) Er du ikke fra Fordum Herre, min Gud, min Hellige! vi skal ikke døe! Herre! til Dom har du sat ham, og du, o Klippe! til Revselse har du beskikket ham.

13 For rene ere dine Øine til at see paa det Onde, og du kan ei vende dit Blik til Uret! hvorfor seer du paa de Troløse og tier, medens den Ugudelige sluger den, som er retfærdigere end ham;

14 og hvorfor gjør du Mennesket som Havets Fiske, som Krybet, der ingen Herre har?

15 Han drager dem Alle op med Krog, han samler dem i sit Vod og sanker dem i sit Garn, derfor fryder og glæder han sig.

16 Derfor offrer han til sit Vod og gjør Røgelse for sit Garn; thi ved dem er hans Deel tyk og hans Mad feed.

17 Mon han derfor skal tømme sit Bod, for altid at slaae Folk ihjel uden Skaansel.

Habakkuks Bog

1 2 3