Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
8. Profeten Habakuk

Det 3die Kapitel.

Prophetens Bøn.

1 Phropheten Habakuks Bøn paa Klage-Tonen.

2) Herre, jeg har hørt Tidende fra dig, jeg frygter; Herre, gjør din Gjerning levende i Aarenes Midte! giv den tilkjende i Aarenes Midte! Kom Barmhjertighed ihu i Vreden.

3) Gud kommer fra Theman, den Hellige fra Parans Bjerg. Sela! Hans Herlighed skjuler Himlen og hans Priis fylder Jorden,

4 der bliver Glands som Lys, Straaler er for ham fra hans Haand, og der er hans Styrkes Skjul.

5 Pest gaaer foran ham; Sot ganger i hans Spor.

6 Han standser, han maaler Jorden, han seer, og han reber Hedningerne, Urbjerge springe, Arrildshøie synke, det er hans Vandring fra Alders Tid.

7 Under Uretfærdighed seer jeg Kusans Telte, de skjalv de Telte-Tepperi Midians Land.

8 Mon Herren er vred paa Floderne, gjælder din Vrede Floderne og din Harme Havet? thi du ager med dine Heste for din stolte Frelser-Vogn.

9 Heel klaret er din Bue, Ordets Pile ere edelige Tilsagn, Sela! med Strømme kløver du Landet.

1O De see dig, de skjælve de Bjerge; Vandstrømme gaae over, Bølgen bruser, høit hæver den sine Hænder.

11 Soel og Maane stande i deres Bo, for Lyset af dine Pile, som sare frem, for Glandsen af dit Spyds Lyn.

12 I Harme betræder du Landet, i Vrede tærsker du Hedninger.

13 Du er udgangen til Frelse for dit Folk, til Frelse med din Salvede, du knuser Hovedet fra den Ugudeliges Huus, blotter Grunden lige til Halsen. Sela!

14 Med hans vældige Stav kløvede du hans Føreres Hoved, som stormede ned, for at adsprede mig, de frydede sig som ved at æde fattig Mand i Skjul.

15 Du traadte Havet med dine Heste, Dyndet i vældige Vande. -

16 Jeg hørte det; mit Indre bævede, ved Røsten dirrede mine Læber, møre blev mine Been, og jeg skjalv under mig; da jeg skulde bie til Trængselens Dag, til at drage op mod et Folk, som kommer skareviis mod os.

17 Thi Figentræet skyder ikke, og der er ingen Frugt paa Vinstokken, Oliven-Træet nægter sin Frugt, Markerne give ikke Føde, Faarene rives bort fra Stien, og der er ingen Oxe paa Stald.

18 Dog vil jeg glæde mig i Herren, skyde mig i min Frelses Gud!

19 Gud Herren er min Styrke, han gjør mine Fødder som Hindernes, og lader mig betræde mine Høie! - Til Forsangeren ved min Strengeleeg.

Habakkuks Bog

1 2 3