Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
10. Profeten Haggai

Det 2det Kapitel.

Det nye Tempels Herlighed.

1 I syvende Maaned paa den een og tyvende Dag i Maaneden kom Herrens Ord ved Propheten Haggai og sagde:

2 Siig dog til Judas Fyrste, Zerubabel, Sealthiels Søn, og til Ypperstepræsten Josua Jozadaks Søn og til det overblevne Folk saaledes:

3 Hvem er tilbage blandt Eder, som har seet dette Huus i sin første Herlighed, og hvad synes I nu om det? er det ikke mod det som Intet i Eders Øine?

4 Men væk nu ved frit Mod Zerubabel, varsler Herren, ved frit Mod du Ypperstepræst Josua Jozadaks Søn, og hele Landets Folk være ved frit Mod, varsler Herren, og arbeider; thi jeg er med Eder, varsler Herren Almægtigste,

5 med det Ord, jeg sluttede med Eder, da I gik ud af Ægvpten, og min Aand staaer i Eders Midte; frygter ikke.

6 Thi saa siger Herren Almægtigste: endnu om en liden Stund vil jeg sætte Himmel og Jord, Havet og Fastlandet i Bevægelse,

7 og jeg vil sætte alle Hedninger i Bevægelse, saa de komme, alle Ædlinger blandt Hedningerne, og jeg vil fylde dette Huus med Herlighed, siger Herren Almægtigste;

8 thi Sølvet er mit, og Guldet er mit, varsler Herren Almægtigste;

9 større skal dette sidste Huses Herlighed vorde end det førstes, siger Herren Almægtigste, og paa dette Sted vil jeg give Fred, varsler Herren Almægtigste.

10) Den fiir og tyvende i niende Maaned i Darios' andet Aar kom Herrens Ord ved Propheten Haggai og sagde:

11 Saa siger Herren Almægtigste: spørg dog Præsterne ud om Loven saaledes:

12 see, en Mand bærer helligt Kjød i sin kjortel-Flig og rører med sin Flig Brød eller Grød, Viin eller Olie eller nogen Slags Mad, mon det bliver helligt? men Præsterne svarede og sagde Nei!

13 Saa sagde Haggai, dersom En, som er ureen ved Noget, rører ved alt dette, bliver det saa ureent? og Præsterne svarede og sagde: det bliver ureent.

14 Da tog Haggai Ordet og sagde: saaledes er dette Folk og saaledes er dette Folkefærd for mig, varsler Herren, og saaledes er al deres Hænders Gjerning, og hvad de der offre det er ureent!

15 Og nu, giver dog Agt fra denne Dag og længere tilbage, førend der blev lagt Steen paa Steen i Herrens Tempel,

16 førend dette skete, kom da Nogen til en Korn-Dynge paa 20 Skjeppe, saa blev det kun 10; og kom han til Viinpersen for at øse 50 Kander af Persekarret, saa blev det til 20.

17 Jeg slog Eder med Brand og Rust og Hagel alle Eders Hænders Arbeide, men Ingen hos Eder vendte sig til mig, varsler Herren.

18 Giver dog Agt, paa fra denne Dag og tilbage, fra den fiir og tvvende i niende Maaned, fra den Dag Herrens Tempel blev grundlagt, giver Agt derpaa!

19 Er der endnu Sæd i Laden? ja Viinstokken og Figentræet, Granatabbild og Oliventræet bar ikke. Fra denne Dag vil jeg velsigne.

20) Herrens Ord kom anden Gang til Haggai paa den fiir og tyvende i Maaneden og sagde:

21 Siig til Judas Fyrste Zerubabel saaledes: Jeg sætter Himmel og Jord i Bevægelse;

22 jeg styrter Rigers Throner, ødelægger Folke-Rigers Styrke, jeg vælter Vogn og dem der kjøre paa den, Heste styrte og deres Ryttere, Mand for sin Broders Sværd.

23 Paa denne Dag, varsler Herren Almægtigste, vil jeg tage dig min Tjener Zerubabel Sealthiels Søn, varsler Herren, og sætte dig som Signet-Ringen; thi dig har jeg udvalgh varsler Herren Almægtigste.

Haggai's Bog

1 2