Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
11. Profeten Zakaria

Det 6te Kapitel.

De fire Vogne. Josuas Kroning.

1 Jeg opløftede atter mine Øine, jeg saae, og see, fire Vogne drog ud mellem to Bjerge, og Bjergene vare Kobber-Bjerge.

2 I det første Spænd vare Hestene røde, i det andet Spænd vare Hestene sorte;

3 i det tredie Spand vare Hestene hvide og i det fjerde Spænd vare Hestene Skimler stærke.

4 Jeg tog da Ordet og sagde til Engelen, som talede i mig: hvem er disse, min Herre?

5 Engelen svarede og sagde til mig; det er Himlens fire Vinde, som gaae ud, efterat have stillet sig for al Jordens Herre.

6 Spaendet med de sorte Heste drog ud mod Nørreleden, de hvide drog efter dem, men Skimlerne drog ud mod Sydland.

7 De Stærke gik ud og søgte at drage, for at vandre Jorden over; han havde nemlig sagt: drager for at vandre Jorden over; og de vandrede Jorden over.

8 Han raabte til mig og talede saaledes til mig: see, de drage ud til Nørreleden, de lade min Aand hvile i Nørreleden.

9) Herrens Ord kom til mig og sagde:

10 Modtag fra de Bortførte af Cheldai, Tobia og Jedaia - du maa nemlig denne Dag komme og gaae ind i Josia Zephanias Søns Huus, hvor de ere tagne ind fra Babel -

11 modtag Sølv og Guld, gjør Kroner og sæt dem paa Ypperstepræsten Josua Jozadaks Søns Hoved;

12 og du skal sige saaledes til ham: saa varsler Herren Almægtigste saalunde: see en Mand, "Skudet" er hans Navn, thi han skal skyde op fra sit Sted og bygge Herrens Tempel.

13 Han skal nemlig bygge Herrens Tempel, han skal bære Prydelse, han skal sidde og herske paa sin Throne og blive Præst paa sin Throne, og Freds-Raad skal der være mellem dem begge;

14 men Kronerne skal være for Chelem, Tobia, Jedaia og Chen Zephanias Søn til Minde i Herrens Tempel;

15 og langveis fra skal de komme og bygge paa Herrens Tempel, og I skal forstaae, at Herren Almægtigste har sendt mig til Eder, og det skal skee, naar I flittig ville høre efter Herren Eders Guds Røst.

Zakarias's Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14