Bibelen

Det gamle testamente

V. De tolv Propheter
12. Profeten Malakia

Det 3die Kapitel.

Guds Retfærdighed. Spaadom om Johannes og « Mesia.

1 See, jeg sender min Engel, og han baner Vei for mig, og strax skal den Herre komme til sit Tempel, hvilken I søge, og Pagtens Engel, som I længes efter; see, han kommer, siger Herren Almægtigste.

2 Hvem udholder hans Tilkommelses Dag, og hvem staaer, naar han aabenbares? thi han er som Smelterens Ild og som Garverens Lud.

3 Han sidder, smelter og renser Sølvet, og han renser Levi Børn, lutrer dem som Guldet og Sølvet, og de blive Herrens, som bringe Offergaven med Retfærdighed;

4 saa skal Offergaven fra Juda og Jerusalem behage Herren, som i gamle Dage og forledne Aar.

5 Jeg nærmer mig Eder til Dom, og jeg vil vorde et hastigt Vidne mod Troldmænd, Hoerkarle, Meenedere, dem som nedtrykke Dagleierens Løn, Enken og den Faderløse, kue den Fremmede og frygter ikke mig, siger Herren Almægtigste;

6 thi jeg Herren forandres ikke, derfor er I Jakobs Sønner ikke fortærede.

7 Fra Eders Fædres Dage ere I afvegne fra mine Bud og holdt dem ikke, omvender Eder til mig, saa vil jeg vende om til Eder, siger Herren Almægtigste; men I siger hvori skal vi omvende os?

8 Kan et Menneske bedrage Gud? Ja I har bedraget mig! og I sige: hvormed har vi bedraget dig? Med Tiende og Offer.

9 I ere aldeles forbandede, mig bedrage I, I det hele Hedning-Folk.

10 Bringer hele Tienden til Foraadshuset, og det skal være Tæring i mit Huus, og prøver mig dog derved, siger Herren Almægtigste, om jeg ikke aabner Eder Himlens Sluser og udtømmer Velsignelse for Eder til Overflod;

11 og jeg vil for Eders Skyld skjænde paa Slugeren, at han ikke fordærver Eder Jordens Frugt og Viinstokken ikke slaaer feil for Eder paa Marken, siger Herren Almægtigste;

12 og alle Hedninger skal prise Eder lykkelige, fordi I bleve i det yndige Land, siger Herren Almægtigste.

13) Jeres Ord vare haarde imod mig, siger Herren; men I sige: hvad har vi talet imod dig?

14 I sige, det er taabeligt, at tjene Gud, og hvad Fordeel har vi af at vare paa hans Varetægt, og gaae sorgklædte for Herren Almægtigste?

15 Og nu, vi prise de Stolte salige; baade opbygges de, som øve Ugudelighed, og de, som friste Gud, slippe.

16 Da talede de, som frygte Herren, med hverandre, Herren gav Agt derpaa og hørte, og der blev skreven en Minde-Bog for hans Aasyn til dem, som frygte Herren, og til dem, som tænke paa hans Navn;

17 og de skal være mine, siger Herren Almægtigste, paa den Dag jeg gjør et Udvalg, og jeg vil skaane dem, som Mand skaaner sin Søn, der tjener ham;

18 da skal I vende om og see Skjel mellem Retfærdig og Ugudelig, mellem Guds Tjener og den, som tjener ham ikke.

Malakias' Bog

1 2 3 4