Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 1ste kapitel

1. Jesu slægtregister

1 Jesu Kristi, Davids søns, Abrahams søns slægtebog.

2 Abraham avlede Isak, Isak avlede Jakob; Jakob avlede Juda og hans brødre;

3 Juda avlede Fares og Sera med Tamar; Fares avlede Esrom, Esrom avlede Aram;

4 Aram avlede Aminadab, Aminadab avlede Na-asson; Na-asson avlede Salmon,

5 Salmon avlede Boas med Rakab, Boas avlede Obed med Rut, Obed avlede Jessaj;

6 Jessaj avlede kong David, kong David avlede Salomon med Urias enke;

7 Salomon avlede Roboam, Roboam avlede Abia, Abia avlede Asa;

8 Asa avlede Josafat, Josafat avlede Joram, Joram avlede Osia;

9 Osia avlede Joatam, Joatam avlede Akas, Akas avlede Ezekia;

10 Ezekia avlede Manassa, Manassa avlede Amon, Amon avlede Josia;

11 Josia avlede Jekonja og hans brødre ved bortflytningen til babylon. -

12 Efter bortflytningen til babylon avlede Jekonja Salatiel, Salatiel avlede Sorobabel;

13 Sorobabel avlede Abiud, Abiud avlede Eljakim, Eljakim avlede Azor;

14 Azor avlede Sadok, Sadok avlede Akim, Akim avlede Eliud;

15 Eliud avlede Eleasar, Eleasar avlede Mattan, Mattan avlede Jakob;

16 Jakob avlede Josef, Marias mand, og af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus. -

17 Alle led fra Abraham til David ere altsaa 14, fra David til bortflytningen til babylon 14, og fra bortflytningen til babylon indtil Kristus 14 led.

2. Jesu undfangelse og fødsel

18 Med Jesu Kristi fødsel gik det saaledes til: Da hans moder Maria nemlig var trolovet med Josef, fandtes hun, før de kom sammen, frugtsommelig af den Helligaand;

19 men da hendes mand Josef var retfærdig og ikke vilde beskjæmme hende, tænkte han paa hemmelig at skille sig ved hende.

20 Men da han overvejede dette, se, da aabenbarede Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: Frygt ikke Josef, Davids søn, for at tage din brud Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand;

21 hun skal nemlig føde en søn, og du skal kalde hans navn Jesus, thi han skal frelse sit folk fra deres synder. -

22 Men alt dette skete, at det skulde opfyldes, som er talet af Herren ved profeten, som siger:

23 Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal kalde hans navn Emmanuel, hvilket i oversættelse er: "Gud med os". -

24 Da Josef vaagnede af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og han tog sin brud;

25 men han havde ikke omgang med hende, før hun havde født sin førstefødte søn; og han kaldte hans navn Jesus.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28