Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 10de kapitel

24. Apostlenes første udsendelse

1 Han kaldte sine 12 disciple og gav dem magt over de urene aander til at drive dem ud og helbrede al sygdom og al svaghed.

2 Men disse ere navnene paa de 12 apostle: Den første Simon, som kaldes Peder, og Andreas hans broder; Jakob Zebedæos' søn og Johannes hans broder;

3 Filip og Bartolomæos; Tomas og tolderen Mattæos; Jakob Alfæos' søn og Lebbæos med tilnavn Taddæos;

4 kananiten Simon og Judas Iskariot, som og forraadte ham.

5 Disse tolv udsendte Jesus, bød dem og sagde: Gaaer ikke ud ad vejen til hedningerne, og gaaer ikke ind i samaritaners stad;

6 men gaaer hellere til de fortabte faar af Israels hus.

7 Men naar i drage ud, da prædiker og siger, at himmerige er nær;

8 helbreder de syge, renser de spedalske og uddriver dæmner; I have modtaget det for intet, giver det for intet. -

9 I maa ikke eje guld eller sølv eller kobber i eders belter;

10 ej rejsetaske, ikke heller to skjorter, ej heller sko eller stav; thi arbejderen er sin føde værd.

11 I hvilken stad eller by i drage ind, udspørger hvem der er i den, som er værd, og bliver der, til i drage bort;

12 men naar i gaa ind i et hus, da hilser det og siger: Fred med dette hus!

13 og naar dette hus er det værd, skal eders fred komme over det; men hvis det ikke er det værd, skal eders fred vende tilbage til eder;

14 og dersom man ikke vil modtage eder eller høre eders ord, da skal i gaa ud af dette hus, eller denne stad og ryste støvet af eders fødder.

15 Sandelig siger jeg eder, det skal blive taaligere for Sodomiters og Gomorriters land paa dommens dag end for denne stad.

16 Se, jeg sender eder som faar midt iblandt ulve; værer derfor snilde som slanger og enfoldige som duer!

17 Vogter eder for menneskene! thi de ville overgive eder til raadet og hudslette eder i deres skoler;

18 og i skal føres for fyrster og konger for min skyld, dem og hedningerne til et vidnesbyrd.

19 Men naar de overgive eder, værer da ikke bekymrede for, hvorledes eller hvad i skulle tale; thi hvad i skal tale, vil gives eder i samme stund,

20 thi det er ikke eder, som tale, men eders Faders Aand, som taler i eder.

21 Men broder vil overgive broder til døden, og fader sit barn, og børn skal staa op mod forældre og slaa dem ihjel;

22 og i vil blive hadede af alle for mit navns skyld; men den, som holder ud til enden, han skal blive salig.

23 Men naar de forfølge eder i een stad, saa flygter til en anden; thi sandelig siger jeg eder: I skal ikke komme til ende med Israels stader, inden Menneskets Søn kommer. -

24 Disciplen er ikke over læreren eller tjeneren over sin herre;

25 det er disciplen nok at blive som sin Herre, og tjeneren som sin Herre; har de kaldt husbonden belzebub, hvormeget mere da hans husfolk?

26 Frygter derfor ikke for dem; thi intet er skjult som ikke skal aabenbares, og dulgt, som ikke skal blive vitterligt.

27 Udtaler i lys, hvad jeg siger eder i løn; og prædiker paa tagene, hvad i høre med øret;

28 og frygter ikke for dem, som slaa legemet ihjel, men kunne ikke slaa sjælen ihjel, men frygter snarere ham, som kan fordærve baade sjæl og legeme i helvede.

29 Sælges ikke to spurve for een skilling? og ikke een af dem falder til jorden, uden eders Fader vil,

30 men endog alle eders hovedhaar ere talte.

31 Altsaa maa i ikke frygte,i ere meget bedre end spurve!

32 Enhver altsaa, som vil bekjende mig for menneskene, ham vil jeg og bekjende for min Fader i himlene;

33 men hver, som vil fornægte mig for menneskene, ham vil jeg og fornægte for min Fader i himlene.

34 I maa ikke mene, at jeg er kommen at bringe fred paa jorden; jeg er ikke kommen at bringe fred, men sværd;

35 thi jeg er kommen at sætte splid mellem mand og hans fader, datter og hendes moder, sønnekone og hendes svigermoder;

36 og en mands husfolk skal være hans fjender.

37 Den, som elsker fader eller moder mere end mig, er mig ikke værd, og den, som elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd;

38 og den, som ikke tager sit kors og følger mig, er mig ikke værd.

39 Den, som finder sin sjæl, skal miste den, og den, som mister sin sjæl for min skyld, skal finde den.

40 Den, som modtager eder, modtager mig, og den, som modtager mig, modtager ham, som har sendt mig.

41 Den, som modtager en profet i en profets navn, skal faa en profets løn, og den, som modtager en retfærdig i en retfærdigs navn, skal faa en retfærdigs løn;

42 og den, som giver en af disse smaa kun et bæger koldt vand at drikke, i en discipels navn, sandelig siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin løn.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28