Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 11de kapitel

25. Johannes i fængslet og Herren

1 Da Jesus havde fuldendt at give sine 12 disciple denne befaling, drog han derfra for at lære og prædike i deres stæder.

2 Men da Johannes i fængslet hørte Kristi gjerninger, sendte han 2 af sine disciple,

3 og sagde til ham: Er det dig, som kommer, eller skulle vi vente en anden?

4 Jesus svarede og sagde til dem: Gaaer hen og melder Johannes hvad i høre og se:

5 Blinde se, og halte gaa, spedalske renses, og døve høre, døde staa op, og evangeliet forkyndes de fattige;

6 og salig er den, som ikke forarger sig paa mig. -

7 Men da disse droge bort, begyndte Jesus at tale til skarerne om Johannes: Hvad ere i udgangne i ørken at se?, et rør, som svajer for vinden?

8 eller hvad ere i udgangne at se? et menneske, iført fine klæder? se de, som bære fine klæder, ere i kongers huse.

9 Eller hvad ere i udgangne at se? en profet? ja jeg siger eder: Endog mere end en profet!

10 thi han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg sender min engel for dit ansigt, og han skal berede din vej for dig.

11 Sandelig siger jeg eder: Der er blandt kvindefødte ingen større opstanden end Døberen Johannes; men den mindste i himmerige er større end han.

12 Men fra Døberen Johanns' dage indtil nu tages himmerig med kraft, og de som tage det med kraft, rive det til sig;

13 thi alle profeter og loven varslede indtil Johannes;

14 og, om i vil antage det, han er Elia, som skal komme.

15 Den, som har øren at høre med, han høre! -

16 Men hvem skal jeg ligne denne slægt med? Den ligner de smaadrenge, som sidde paa torvet og raabe til deres jævninger,

17 og sige: Vi fløjtede for eder, og i dandsede ikke; vi sang klagelig for eder, og i græd ikke!

18 Thi Johannes kom, og han hverken spiste eller drak, og de sige: Han har en dæmen;

19 Menneskens Søn kom, og han spiser og drikker, og de sige: Se, en fraadser og dranker, tolderes og synderes ven! Og visdommen er retfærdiggjort af sine børn.

26. Ve over Korazin og Betsajda

20 Da begyndte han at laste de stæder, hvori hans fleste kraftige gjerninger vare skete, fordi de ikke havde omvendt sig.

21 Ve dig Korazin! Ve dig Betsajda! thi, hvis de kraftige gjerninger vare skete i Tyros og Sidon, som ere skete i eder, havde de for længe siden omvendt sig i sørgedragt og aske.

22 Men jeg siger eder, det skal blive taaligere for Tyros og Sidon paa dommens dag end for eder.

23 Og du Kapernaum, som er ophøjet til himlen, du skal styrtes ned til helhjem; thi vare de kraftige gjerninger skete i Sodoma, som ere skete i dig, var den vel bleven indtil denne dag;

24 men jeg siger eder, at det vil blive taaligere for Sodomiters land paa dommens dag end for dig.

27. Herren aabenbaret for de spæde

25 Samme stund tog Jesus Ordet og sagde: Jeg priser dig Fader, himlens og jordens Herre, at du har dulgt dette for de vise og forstandige og aabenbaret det for de spæde!

26 ja Fader! thi saaledes var det behageligt for dig.

27 Alle ting ere mig overgivne af min Fader, og ingen kjender Sønnen uden Faderen, ikke heller kjender nogen Faderen uden Sønnen, og hvem Sønnen vil aabenbare det.

28 Kommer til mig alle, som arbejde og ere besværede, og jeg vil give eder hvile;

29 tager mit aag paa eder, og lærer af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjærtet, og i skulle finde hvile for eders sjæle;

30 thi mit aag er gavnligt og min byrde er let.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28