Bibelen

Det nye testamente

1. Evangeliet af Mattæos

Det 13de kapitel

35. Sædemanden

1 Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen;

2 og mange skarer samledes hos ham, saa han steg i et skib og satte sig; men hele skaren stod paa bredden;

3 og han talede mange ting til dem i lignelser, og sagde: Se, en sædemand gik ud at saae;

4 og som han saaede, faldt noget ved vejen, og fuglene kom og aad det op;

5 men noget faldt paa stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det voxede snart op, fordi det ikke havde dyb jord;

6 men da solen stod op, blev det brændt, og da det ikke havde rod, visnede det.

7 Men noget faldt blandt torne, og tornene voxede op og kvalte det.

8 Men noget faldt i god jord og gav frugt; noget 100, andet 60, andet 30 fold.

9 Den, som har øren at høre med, han høre!

10 Saa traadte disciplene til og sagde til ham: Hvorfor taler du til dem i lignelser?

11 Men han svarede dem og sagde: Fordi eder er det givet at kjende himmeriges hemmeligheder; men disse er det ikke givet;

12 thi den, som har, ham skal gives, og han skal have overflødig; men den, som ikke har, ham skal endog fratages, hvad han har.

13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de, seende, ikke se, og, hørende, ikke høre eller forstaa;

14 og paa dem opfyldes Jesauas spaadom, som siger: Grandt skulle i høre, men ikke forstaa, klarlig se, men ikke indse;

15 thi dette folks hjærte er forhærdet; med ørene høre de tungt, og de tillukkede deres øjne, for at de ikke skulle se med øjnene, høre med ørene, forstaa med hjærtet og omvende sig, saa jeg kunde læge dem;

16 men salige ere eders øjne, at de se, og eders øren, at de høre;

17 thi sandelig siger jeg eder, at mange profeter og retfærdige ønskede at se, hvad i se, og saae det ikke, og høre, hvad i høre, og hørte det ikke.

18 Hører i altsaa lignelsen om sædemanden!

19 Naar nogen hører Ordet om riget og forstaar det ikke, kommer den onde og river det bort, som er saaet i hans hjærte; han er, hvad der er saaet ved vejen;

20 men det, som er saaet paa stengrund er den, som hører Ordet og strax optager det med glæde;

21 men han har ikke rod i sig og bliver ved til en tid; men naar der bliver trængsel og forfølgelse for Ordet, forarges han strax.

22 Men det, som er saaet blandt torne, er den, som hører Ordet, og denne verdens bekymring og rigdoms forførelse kvæler Ordet og det bliver uden frugt.

23 Men det, som er saaet i god jord, er den, som hører Ordet og forstaaer det, som virkelig bærer frugt, og en giver 100, en anden 60, en anden 30 fold.

36. Hejren blandt hveden

24 Han fremsatte dem en anden lignelse og sagde: Himmerige ligner et menneske, som saaede god sæd i sin mark;

25 men medens folkene sov, kom hans fjende og saaede hejre blandt hveden og gik bort;

26 men da straaet voxede og satte frugt, da kom hejren ogsaa til syne;

27 og husbondens tjenere traadte frem og sagde til ham: Herre! saaede du ikke god sæd i din mark? hvorfra har den da hejre.

28 Men han sagde til dem: Et fjendsk menneske har gjort det. Tjenerne sagde til ham: VIl du da, saa ville vi gaa hen og luge den af.

29 Men han sagde: Nej, for at i ikke naar i luge hejren af, skulle rive hveden op med rod tillige med den.

30 Lader dem begge voxe sammen til høsten, og i høsttiden vil jeg sige til høstfolkene: Samler først hejren og binder den i knipper til at brænde den; men fører hveden sammen i min lade.

37. Senepskornet

31 Han fremsatte dem en anden lignelse og sagde: HImmerige ligner et senepskorn, som et menneske tog og saaede i sin mark;

32 det er vel mindre end al sæd, men naar det voxer til, er det større end alle urter og bliver et træ, saa himlens fugle komme og bo i dets grene.

38. Surdejgen

33 Han fortalte dem en anden lignelse: himmerige ligner en surdejg, som en kvinde tog og nedlagde i tre maader mel, indtil det hele blev syret.

34 Alt dette talede Jesus i lignelser til skarerne, og uden lignelse talede han ikke til dem;

35 saa at det maatte opfyldes, som er talet af profeten, der siger: Jeg vil aabne min mund i lignelser, jeg vil udsige, hvad der var skjult, fra verden blev grundlagt.

39. Udlæggelsen af lignelsen om hejren blandt hveden

36 Derpaa lod Jesus skarerne fare og kom hjem; og hans disciple gik til ham og sagde: Forklar os den lignelse om hejren paa marken.

37 Han tog da Ordet og sagde til dem: Den, som saaer den gode sæd, er Menneskens Søn;

38 men marken er verden; den gode sæd er rigets børn, men hejren er den ondes børn;

39 Fjenden, som saaede den, er djævelen; men høsten er denne verdens ende, og høstfolkene ere englene.

40 Ligesom altsaa hejren samles og brændes i ild, saaledes skal det ske ved verdens ende;

41 Menneskens Søn vil sende sine engle; og de skal samle af hans rige alle forargelser og dem, som gjøre uret,

42 og kaste dem i ildovnen; der skal være graad og tænders gnidsel;

43 da skal de retfærdige straale som solen i deres Faders rige. Den, som har øren at høre med, han høre!

40. Den skjulte skat og den kostbare perle

44 Himmerige ligner atter en skat, som var skjult paa en mark, og som et menneske fandt og dulgte, og af glæde over den gik han bort, solgte alt, hvad han havde, og kjøbte denne mark. -

45 Himmerige ligner atter en kjøbmand, der søgte ægte perler,

46 som, da han traf en kostbar perle, gik hen, og solgte alt, hvad han havde, og kjøbte den.

41. Voddet

47 Himmerige ligner atter et vod, udlagt i havet, som samler af alle slags,

48 som de, naar det er fuldt, drage op paa stranden og sidde og sanke de gode sammen i kar, men kaste de raadne udenfor.

49 Saaledes skal det være ved verdens ende; Englene skal gaa ud og skille de onde ud fra de retfærdige

50 og kaste dem i ildovnen; der skal være graad og tænders gnidsel! -

51 Jesus siger til dem: Har i forstaaet det altsammen? De sige til ham: Ja, Herre!

52 Men han sagde til dem: Derfor er hver boglærd, som en oplært til himmerig, lig en husbonde, som udtager nyt og gammelt af sin skat.

42. Herrren foragtes i Nazaret

53 Da Jesus havde fuldendt disse lignelser, drog han bort derfra,

54 og da han kom til sin fædrenestad, lærte han dem i deres skole, saa de højlig forundrede sig og sagde: Hvorfra har han denne visdom og de kraftige gjerninger?

55 er det ikke tømmermandssønnen, og hedder hans moder ikke Maria og hans brødre Jakob og Joses, Simon og Judas?

56 og er ikke alle hans søstre hos os? hvorfra har han da alt dette?

57 og de forargedes paa ham. Men Jesus sagde til dem: En profet er ikke foragtet uden i sin fædrenestad og i sit hjem!

58 Ikke heller gjorde han der mange kraftige gjerninger for deres vantros skyld.

Matthæos Evangeliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28